Ministerie van Financien

Titel: HEFFING VAN OMZETBELASTING

HEFFING VAN OMZETBELASTING MET BETREKKING TOT LEVERINGEN EN DIENSTEN TEN BEHOEVE VAN EXPLOITANTEN VAN IN HET INTERNATIONALE VERKEER VARENDE BINNENSCHEPEN

Besluit van 28 december 1992, nr. VB 92/2868

zoals dit laatstelijk is gewijzigd bij het besluit van 28 januari 1999, nr. VB 99/175

Op grond van hetgeen was bepaald in de aanschrijving van 19 maart 1969, nr. D69/1330 (OB/BTW-92) kon het nultarief onder meer worden toegepast ter zake van:

- de levering van goederen die zullen worden verwerkt in binnenschepen die in het internationaal verkeer varen of daarop worden aangebracht, alsmede van goederen die bestemd zijn om blijvend deel te gaan uitmaken van de losse inventaris van die binnenschepen, aan de exploitant van het binnenschip;

- de levering van minerale oliën die worden gebruikt voor de voortstuwing en smering van uitgaande binnenschepen;

- de levering door scheepsleveranciers aan boord van uitgaande schepen van goederen welke dienen voor de bevoorrading en proviandering, met dien verstande dat de toepassing van het nultarief ter zake van de levering van de hierna genoemde goederen, met ingang van 1 januari 1999, beperkt is tot de hoeveelheden die op grond van de Vrijstellingsregeling proviandering binnenvaart, de regeling van 21 december 1998, nr. WV 98/530, Stcrt. 1998, 245, met vrijstelling van accijns kunnen worden geleverd voor gebruik aan boord van schepen in het verkeer naar een andere Lid-Staat over de binnenwateren. De met vrijstelling van accijns te leveren hoeveelheden zijn de hierna aangegeven hoeveelheden voor ieder bemanningslid dat gedurende de gehele reis naar de andere Lid-Staat aan boord van het schip aanwezig is, waarbij de vrijstelling niet van toepassing is op bemanningsleden beneden de leeftijd van 16 jaar.

1. Indien de bestemming van het schip is gelegen in België, Luxemburg, de Duitse deelstaat Nordrhein Westfalen of de deelstaat Niedersachsen, voor zover het betreft het ten westen van de rivier de Weser gelegen grondgebied daarvan alsmede de steden Bremen of Bremerhafen:

a. voor tabaksproducten:

sigaretten: 200 stuks

of

cigarillo's (sigaren die per stuk niet meer wegen dan 3 gram): 100 stuks

of

sigaren: 50 stuks

of

rooktabak: 250 gram

of een proportioneel assortiment van deze onderscheiden producten;

b. voor bier, wijn, tussenproduct en overige alcoholhoudende producten:

bier: 8 liter

of

wijn: 2 liter

alsmede

tussenproducten: 2 liter

of

overige alcoholhoudende producten: 1 liter.

2. Indien de bestemming van het schip gelegen is in een andere Lid-Staat dan Nederland, België of Luxemburg, dan wel indien de bestemming is gelegen in een ander gebied in de Bondsrepubliek Duitsland dan omschreven in punt 1, bedragen de met toepassing van het nultarief te leveren hoeveelheden het tweevoud van de in punt 1, onderdelen a en b, genoemde hoeveelheden.

Voorts was op grond van de Toelichting Tabel II (hierna de Toelichting), de resolutie van 24 december 1968, nr. D 68/8848 (OB/BTW-14) onder meer aan het nultarief onderworpen:

- de levering van voor buitenlandse opdrachtgevers gebouwde binnenschepen, mits aan de hand van boeken en bescheiden kan worden aangetoond, dat de schepen werkelijk zijn uitgevoerd (§ 4, onderdeel 4 van de Toelichting);

- prestaties waarvoor zeehaven-, binnenhaven- en kadegelden in rekening worden gebracht (§ 5, onderdeel 2, vierde gedachtestreepje van de Toelichting) en

- de diensten als bedoeld in §7 van de Toelichting.

§ 7 van de toelichting luidde als volgt:

"Diensten ten aanzien van binnenschepen

1. Met betrekking tot de diensten ten aanzien van binnenschepen en duwbakken in internationale vaart keur ik goed dat deze de heffing van omzetbelasting volgen welke geldt ter zake van het vervoer dat ermede wordt verricht. Dit brengt mede, dat het slepen, duwen, beloodsen, bergen e.d., van deze vaartuigen, indien zij zijn geladen met binnengekomen douanegoederen, goederen in internationale vaart op weg naar de plaats van bestemming en uit te voeren goederen, aan het nultarief zijn onderworpen. Op het slepen of duwen van lege vaartuigen in internationale vaart is eveneens het nultarief toepasselijk.

2. In verband met het feit dat ten aanzien van de internationale Rijnvaart geen verschil in belastingheffing dient te bestaan tussen time charter en reischarter keur ik goed dat de verhuur van binnenschepen an het nultarief wordt onderworpen indien deze worden gebezigd voor de internationale Rijnvaart.

3. Ook bij het vervoer met binnenschepen kan voor de dienst van bemiddeling bij de bevrachting het tarief van het vervoer worden gevolgd. De aanspraken ter zake dienen te kunnen worden aangetoond aan de hand van boeken en bescheiden. Met betrekking tot de herstelling van andere schepen dan zeeschepen keur ik goed, dat het nultarief toepassing vindt, indien het betreft binnenschepen, andere dan pleziervaartuigen, onder de voorwaarde dat ze worden gebezigd in internationale vaart, en indien het betreft pleziervaartuigen, onder de voorwaarde dat ze toebehoren aan een buitenlandse opdrachtgever en geen ligplaats of thuishaven binnen het Rijk hebben of krijgen."

Hoewel de aan de toepassing van dit nultarief ten grondslag liggende opvatting over het begrip "uitvoer" niet meer spoort met de thans geldende opvattingen op dit punt en de onderwerpelijke aanwijzingen ook in het licht van de communautaire regelgeving opnieuw worden bezien, ontmoet het bij mij vooralsnog geen bezwaar dat de in de aanschrijving van respectievelijk 19 maart 1969 en 24 december 1968 (wat betreft § 4, onderdeel 4, § 5, onderdeel 2, vierde gedachtestreepje en § 7) vervatte regelingen, voor zover deze betrekking hebben op de commerciële binnenvaart, en voor zover hierboven weergegeven, ook na 1 januari 1993 worden toegepast. Het is de verwachting dat in het derde kwartaal van 1993, mede in internationaal verband, de regelgeving nader is getoetst. De eventuele nieuwe regeling zal op een nader vast te stellen datum van kracht worden.

Volledigheidshalve teken ik hierbij nog het volgende aan:

- Waar hierboven sprake is van "in het internationale verkeer varende" en "uitgaande" binnenschepen of binnenschepen "in internationale vaart", gaat het om schepen die het Nederlandse territorium verlaten;

- Uit de eerste volzin van § 7, onderdeel 3, van de Toelichting kan niet worden afgeleid dat de bemiddeling bij de bevrachting van binnenschepen na 1 januari 1993 steeds onder het nultarief valt in gevallen waarin dat vóór die datum het geval zou zijn geweest;

- Hetgeen in § 7, onderdeel 3 van de Toelichting is aangegeven met betrekking tot de herstelling van pleziervaartuigen, valt niet onder de hierboven aangegeven overgangsregeling. Deze passage heeft per 1 januari 1993 zijn belang verloren.

De Staatssecretaris van Financiën,

namens deze,

De plv. Directeur-Generaal der Belastingen,

Deel: ' Besluit omzetbelasting internationaal varende binnenschepen '
Lees ook