OPTA


---
27 juni 2002
OPTA/IBT/2002/201682

Besluit van het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit

Goedkeuring kostentoerekeningssystemen ter bepaling van de door KPN Telecom B.V. voor haar interconnectie- en bijzondere toegangsdiensten te hanteren kostengeoriënteerde tarieven voor de periode 1 juli 2002 tot 1 september 2003 respectievelijk 1 juli 2002 tot 1 juli 2003

op grond van artikel 6.6 juncto 6.9 van de Telecommunicatiewet

A. Terminating access


1. Gezien de brief van KPN Telecom B.V. (hierna: KPN) van 25 juni 2002 (kenmerk: BUCSTV2002/043), verleent het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (hierna: het college), onder verwijzing naar artikel 6.6, derde lid van de Telecommunicatiewet (hierna: de Tw), goedkeuring aan:

a. de toepassing van het BULRIC-I systeem1 ter bepaling van de door KPN voor de periode 1 juli 2002 tot 1 september 2002 voor haar terminating access dienstverlening en de daaraan verbonden toegangspoorten te hanteren tarieven;
b. de toepassing van het BULRIC-II systeem ter bepaling van de door KPN voor de periode 1 september 2002 tot 1 september 2003 voor haar terminating access dienstverlening en de daaraan verbonden toegangspoorten te hanteren tarieven.


2. Met de toepassing van de bedoelde BULRIC systemen en de daaruit resulterende tarieven wordt naar het oordeel van het college voor de periode 1 juli 2002 tot 1 september 2003 voldaan aan de voor KPN ingevolge artikel 6.6, eerste lid van de Tw geldende verplichting om haar interconnectietarieven op kosten te oriënteren.


3. De onder 1. bedoelde goedkeuring leidt ertoe dat KPN ter zake van de door haar aangeboden terminating diensten en de daaraan verbonden poortdienst voor de periode 1 juli 2002 tot 1 september 2002 de in bijlage 1 en voor de periode 1 september 2002 tot 1 september 2003 de in bijlage 2 vermelde tarieven dient te hanteren.


1 BULRIC staat voor Bottom Up Long Run Incremental Costs.


1 van 4
---
B. Bijzondere toegangsdiensten


4. Gezien het verzoek van KPN van 25 juni 2002 (kenmerk: BUCSTV2002/042) verleent het college, onder verwijzing naar artikel 6.6, derde lid, juncto artikel 6.9 van de Tw, goedkeuring aan de toepassing van het EDC-V systeem ter bepaling van de door KPN voor de periode 1 juli 2002 tot 1 juli 2003 voor de door haar aangeboden bijzondere toegangsdiensten te hanteren tarieven. Dit EDC-V systeem omvat de op
2 mei 2002 door KPN aan het college ter beschikking gestelde EDC-V rapportage d.d. 29 april 2002, zoals die nader is aangevuld en aangepast in de daarop volgende correspondentie gedurende de maanden mei en juni. In het bijzonder betreft dit de volgende documenten: KPN brief van 18 juni 2002 (kenmerk 02- 017-PC/CS), KPN brief van 25 juni 2002 (kenmerk 02-020-PC/CS), KPN brief van 25 juni 2002 (kenmerk
02-021-PC/CS), en KPN fax ontvangen 27 juni 2002 (kenmerk 02-022-PC/CS).


5. Met de toepassing van het bedoelde EDC-V systeem en de daaruit resulterende tarieven wordt naar het oordeel van het college voor de periode 1 juli 2002 tot 1 juli 2003 voldaan aan de voor KPN ingevolge artikel 6.6, eerste lid, juncto artikel 6.9, derde lid Tw geldende verplichting om haar tarieven voor bijzondere toegangsdiensten op kosten te oriënteren.


6. De onder 4. bedoelde goedkeuring leidt ertoe dat KPN ter zake van haar bijzondere toegangsdiensten voor de periode 1 juli 2002 tot 1 juli 2003 de in bijlage 3 vermelde tarieven dient te hanteren.

C. Ingangsdatum nieuwe terminating tarieven


7. Gezien de brief van KPN van 25 juni 2002, heeft het college onder 1. goedkeuring gegeven aan de toepassing van het BULRIC-II systeem ter bepaling van de door KPN voor de periode 1 september 2002 tot 1 september 2003 voor haar terminating access dienstverlening en de daaraan verbonden toegangspoorten te hanteren tarieven.


8. De ingangsdatum van de nieuwe terminating tarieven is hiermee niet in overeenstemming met de door het college gepubliceerde richtsnoeren2, waarin wordt uitgegaan van 1 juli. Gehoord hebbende de bij het BULRIC-II proces betrokken marktpartijen, heeft het college besloten zijn goedkeuring niet om deze reden aan het BULRIC-II systeem te onthouden. Met de ingangsdatum van 1 september 2002 ontstaat immers tussen 1 juli en 1 september een periode van twee maanden waarmee KPN en de met KPN interconnecterende partijen in redelijke mate in de gelegenheid worden gesteld om de gevolgen van de veranderde terminating tarieven in hun retail en wholesale tariefstelling te verwerken.


9. Meer specifiek is hier bedoeld dat partijen met de periode van twee maanden in de gelegenheid worden gesteld om de consequenties van het op basis van het BULRIC-II systeem neerwaarts aangepaste regionale KPN PSTN terminating tarief te verwerken in hun eigen retail en wholesale tariefstelling. Deze consequenties hangen met name samen met het gegeven dat KPN de mogelijkheid heeft om haar eindgebruikerstarieven voor verkeer bestemd voor een specifieke met haar interconnecterende partij te differentiëren als die betreffende partij voor diens terminating dienstverlening een tariefstelling voert die hoger ligt dan die voor de regionale KPN PSTN terminating dienst3.

2 Richtsnoeren tariefregulering interconnectie en bijzondere toegangsdiensten, 13 april 2001, kenmerk OPTA/IBT/2001/200850.

3 Dit mechanisme staat ook bekend als retail tariefdifferentiatie of Operator Differentiated Retail Billing (ODRB).
2 van 4
---

10. Een en ander betekent dat de met KPN interconnecterende partijen zich gedurende de periode van twee maanden kunnen beraden op de vraag of zij de daling in het regionale KPN PSTN terminating tarief willen volgen, dan wel hun eigen terminating tarief ongewijzigd wensen te laten, en, indien voor het volgen van de daling wordt gekozen, in die periode van twee maanden over kunnen gaan tot een aanpassing van hun eigen terminating tariefstelling. KPN wordt met de periode van twee maanden in de gelegenheid gesteld om, met betrekking tot die partijen die haar niet te kennen hebben gegeven dat zij hun eigen terminating tarieven wensen aan te passen, het traject te starten dat uiteindelijk kan leiden tot gedifferentieerde eindgebruikerstarieven.

D. Overig


11. Opgemerkt zij dat in het EDC-V systeem, zoals bedoeld in alinea 4., niet is besloten het kostentoerekeningssysteem ter bepaling van de door KPN voor de door haar aangeboden interconnecterende huurlijnen te hanteren tarieven. De aan het EDC-V systeem verleende goedkeuring strekt zich dan ook niet uit over deze tarieven.


12. Tevens zij opgemerkt dat KPN bij fax van 27 juni 2002 het college heeft verzocht om in zijn beoordeling van het EDC-V systeem het door KPN voor de huurtarieven collocatie gedane tariefvoorstel niet te betrekken. Het college begrijpt dit verzoek zo dat de kostentoerekening inzake deze specifieke dienstverlening geacht moet worden geen deel uit te maken van het EDC-V systeem. Een en ander betekent dat de aan het EDC-V systeem verleende goedkeuring zich niet over deze tarieven uitstrekt.


13. Het college heeft de uit de in dit besluit goedgekeurde kostentoerekeningssystemen volgende tarieven onderworpen aan de aangepaste toepassing van de prijssqueeze toets4. Hierbij is geen prijssqueeze gebleken.


14. Ten aanzien van een aantal aspecten van zowel het BULRIC-II als het EDC-V systeem dient KPN het college nog te voorzien van door de accountant van KPN gewaarmerkte documenten. De in dit besluit aan beide systemen verleende goedkeuring is behoudens eventuele wijzigingen die in bedoelde gewaarmerkte versies ten opzichte van de thans voorliggende versies optreden, althans voor zover bedoelde wijzigingen naar het oordeel van het college de grond aan de goedkeuring zouden ontnemen.

Onder verwijzing naar artikel 3.47 van de Algemene wet bestuursrecht zal het college u de motivering waarop dit besluit berust zo spoedig mogelijk doen toekomen.

HET COLLEGE VAN DE ONAFHANKELIJKE POST EN TELECOMMUNICATIE AUTORITEIT, overeenkomstig een door het college genomen besluit,

drs. H.C. Bakker, secretaris


4 Richtsnoeren prijssqueeze, OPTA en NMa, 28 februari 2001, OPTA/EGM/2001/200494, NMa/2201/12, in samenhang met de nota van bevindingen inzake het integrale tarieftoezicht voor eindgebruikers- en interconnectie- diensten, OPTA, 26 april 2002, OPTA/EGM-IBT/2002/201084.

3 van 4
---
Rechtsmiddel
Indien belanghebbenden zich met dit besluit niet kunnen verenigen, kunnen zij binnen zes weken, aanvangende met ingang van de dag na die waarop dit besluit is bekendgemaakt, daartegen een bezwaarschrift indienen bij de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan:

Het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit Postbus 90420
2509 LK Den Haag

onder vermelding van `Bezwaarschrift'. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en dient in ieder geval de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, alsmede de gronden van het bezwaar te bevatten. Zo mogelijk dient een afschrift van het besluit en de overige op het bezwaar betrekking hebbende stukken te worden meegezonden.

4 van 4
---
Bijlage 1 bij OPTA/IBT/2002/201682

Tabel 1a. De tarieven voor KPN terminating access diensten voor de periode 1 juli 2002 tot 1 september 2002
Set-up Conveyance Gemiddeld Piek Dal WNT National terminating 0,93 1,10 0,97 0,48 0,36 Regional terminating 0,72 0,78 0,76 0,38 0,28 Local terminating 0,54 0,59 0,57 0,29 0,21 National emergency connect 0,93 1,10 0,97 0,48 0,36 Regional emergency connect 0,72 0,78 0,76 0,38 0,28 Conveyance tarieven in Eurocenten per minuut (excl. BTW) Set-up tarieven in Eurocenten per gesprek (excl. BTW)

Piek: maandag tot en met vrijdag van 08:00 uur tot 19:00 uur; Dal: maandag tot en met vrijdag van 19:00 uur tot 24:00 uur; WNT (weekend/nacht): nacht 00:00 uur tot 08:00 uur en zaterdag en zondag 00:00 uur tot 24:00 uur.

Tabel 1b. De tarieven voor KPN terminating access poorten voor de periode 1 juli 2002 tot 1 september 2002
Terminating access poort nationaal/regionaal 75 Terminating access poort lokaal 431 Tarieven in Euro per maand per 2Mbit/s (excl. BTW)


1 van 1
---
Bijlage 2 bij OPTA/IBT/2002/201682

Tabel 2a. De tarieven voor KPN terminating access diensten voor de periode 1 september 2002 tot 1 september 2003
Set-up Conveyance Gemiddeld Piek Dal WNT National terminating 0,90 0,89 0,98 0,48 0,35 Regional terminating 0,69 0,63 0,77 0,38 0,28 Local terminating 0,52 0,47 0,58 0,28 0,21 National emergency connect 0,90 0,89 0,98 0,48 0,35 Regional emergency connect 0,69 0,63 0,77 0,38 0,28 Conveyance tarieven in Eurocenten per minuut (excl. BTW) Set-up tarieven in Eurocenten per gesprek (excl. BTW)

Piek: maandag tot en met vrijdag van 08:00 uur tot 19:00 uur; Dal: maandag tot en met vrijdag van 19:00 uur tot 24:00 uur; WNT (weekend/nacht): nacht 00:00 uur tot 08:00 uur en zaterdag en zondag 00:00 uur tot 24:00 uur.

Tabel 2b. De tarieven voor KPN terminating access poorten voor de periode 1 juli 2002 tot 1 september 2002
Terminating access poort nationaal/regionaal 79 Terminating access poort lokaal 384 Tarieven in Euro per maand per 2Mbit/s (excl. BTW)


1 van 1
---
Bijlage 3 bij OPTA/IBT/2002/201682

Tabel 3a. De tarieven voor KPN bijzondere toegangsdiensten voor de periode 1 juli 2002 tot 1 juli 2003 Set-up Conveyance Gemiddeld Piek Dal WNT Carrier select nationaal 1,19 1,18 1,30 0,63 0,47 Carrier select regionaal 0,87 0,79 0,97 0,47 0,35 Carrier select lokaal 0,72 0,66 0,80 0,39 0,29 Carrier preselect nationaal 1,19 1,18 1,30 0,63 0,47 Carrier preselect regionaal 0,87 0,79 0,97 0,47 0,35 Carrier preselect lokaal 0,72 0,65 0,80 0,39 0,29 06760 Internet Connect 0,87 0,79 0,97 0,47 0,35 regionaal (MIACO)
VPN connect 1-stage nat. 1,17 1,16 1,28 0,62 0,46 VPN connect 1-stage reg. 0,85 0,78 0,95 0,46 0,34 VPN connect 2-stage nat. 1,17 1,16 1,28 0,62 0,46 VPN connect 2-stage reg. 0,85 0,78 0,95 0,46 0,34 Paging connect nationaal 1,16 1,16 1,28 0,62 0,46 Paging connect regionaal 0,84 0,77 0,94 0,46 0,34 PN connect nationaal 1,16 1,16 1,28 0,62 0,46 PN connect regionaal 0,84 0,77 0,94 0,46 0,34 800/90x connect nationaal 1,33 1,32 1,46 0,71 0,52 800/90x connect regionaal 1,01 0,92 1,13 0,55 0,41 Conveyance tarieven in Eurocenten per minuut (excl. BTW) Set-up tarieven in Eurocenten per gesprek (excl. BTW)

Piek: maandag tot en met vrijdag van 08:00 uur tot 19:00 uur; Dal: maandag tot en met vrijdag van 19:00 uur tot 24:00 uur; WNT (weekend/nacht): nacht 00:00 uur tot 08:00 uur en zaterdag en zondag 00:00 uur tot 24:00 uur.

Tabel 3b. De tarieven voor KPN originating access poorten voor de periode 1 juli 2002 tot 1 juli 2003 Originating access poort nationaal/regionaal 195 Originating access poort lokaal 365 Tarieven in Euro per maand per 2Mbit/s (excl. BTW)


1 van 3
---
Tabel 3c. Het FRIACO tarief voor de periode 1 juli 2002 tot 1 juli 2003
06760 Internet Connect Flat Rate Service regionaal (FRIACO) 2.123 Tarief in Euro per maand per 2Mbit/s (excl. BTW)

Tabel 3d. Het tarief voor de 90x Customer Billing Service voor de periode 1 juli 2002 tot 1 juli 2003
90x Customer Billing Service Tarief in Eurocenten per gesprek 1,11 Percentage van de gefactureerde omzet 3,85% Tarief excl. BTW

Tabel 3e. Het tarief voor enkelvoudige nummerporteringen voor de periode 1 juli 2002 tot 1 juli 2003 Tarief per enkelvoudige portering 30,97 Tarief in Euro excl. BTW

Tabel 3f. Het tarief per CPS mutatie voor de periode 1 juli 2002 tot 1 juli 2003 Tarief per CPS mutatie 1,07 Tarief in Euro excl. BTW

Tabel 3g. Het tarief voor MDF-access voor de periode 1 juli 2002 tot 1 juli 2003 Tarief voor MDF-access 13,50 Tarief in Euro per maand excl. BTW

Tabel 3h. Het tarief voor Line Sharing voor de periode 1 juli 2002 tot 1 juli 2003 Tarief voor Line Sharing 5,60 Tarief in Euro per maand excl. BTW

Tabel 3i. Het tarief voor MDF collocatie voor de periode 1 juli 2002 tot 1 juli 2003 Tarief voor MDF collocatie n.t.b. Tarief in Euro per jaar excl. BTW

Tabel 3j. Het tarief voor levering van een ontbundelde aansluitlijn (XTL) voor de periode 1 juli 2002 tot 1 juli 2003
Tarief voor levering van een ontbundelde aansluitlijn (XTL) 79,01 Tarief in Euro per maand excl. BTW


2 van 3
---
Tabel 3k. Het tarief voor levering van een ontbundelde aansluitlijn in combinatie met Line Sharing (ASL) voor de periode 1 juli 2002 tot 1 juli 2003
Tarief voor levering van een ontbundelde aansluitlijn in combinatie met Line Sharing 89,19 (ASL)
Tarief in Euro per maand excl. BTW

Tabel 3l. Het tarief voor New Line Services, type NLS 1, voor de periode 1 juli 2002 tot 1 juli 2003 Tarief voor New Line Services, type 1 172,63 Tarief in Euro per maand excl. BTW

Tabel 3m. Het tarief voor New Line Services, type NLS 2, voor de periode 1 juli 2002 tot 1 juli 2003 Tarief voor New Line Services, type 2 435,09 Tarief in Euro per maand excl. BTW

Tabel 3n. Het tarief voor ICO Cancellation voor de periode 1 juli 2002 tot 1 juli 2003 Tarief voor ICO Cancellation 51,88 Tarief in Euro per maand excl. BTW

Tabel 3o. Het tarief voor opheffing van een ontbundelde aansluitlijn (Disconnection XTL) voor de periode
1 juli 2002 tot 1 juli 2003
Tarief voor opheffing van een ontbundelde aansluitlijn (Disconnection XTL) 79,01 Tarief in Euro per maand excl. BTW


3 van 3Deel: ' Besluit OPTA kostentoerekeningssystemen interconnectietarieven '
Lees ook