Ministerie van Financien

Titel: Nationale actie aardbeving Turkije

De plv. Directeur-Generaal der Belastingen heeft namens de staatssecretaris van Financiën het volgende besloten:

Naar aanleiding van een ingekomen verzoek keur ik goed dat geen schenkingsrecht is verschuldigd wegens schenkingen die zijn of zullen worden gedaan in de periode 19 augustus 1999 tot en met 31 januari 2000 in het kader van de Nationale Actie Aardbeving Turkije op girorekening 797 van het gelijknamige samenwerkingsverband van de navolgende organisaties: Artsen zonder Grenzen, Kerken in Actie/SOH, Memisa, Mensen in Nood, Nederlandse Rode Kruis, Novib, Tear Fund, Terre des Hommes en Unicef Nederland.

Aan de bovenvermelde goedkeuring verbind ik de bepaling dat desgevraagd door de voormelde organisaties ten genoegen van de bevoegde eenheden Belastingdienst/Registratie en successie wordt aangetoond dat de bedoelde schenkingen zijn aangewend voor het aangegeven doel.

Voorts wijs ik er op dat het bedoelde samenwerkingsverband voor de genoemde periode kan worden aangemerkt als een instelling in de zin van artikel 47 van de Wet op de inkomstenbelasting en artikel 16 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.

Als classificatie kan hierbij het volgende worden opgenomen:

soort belasting: schenkingsrecht

wetsartikel(en): SW 1

onderwerp: Geen schenkingsrecht in het kader van de Nationale Actie Aardbeving Turkije

Hoogachtend,

DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIEN,

namens deze,

DE PLV. DIRECTEUR-GENERAAL DER BELASTINGEN,

Zoekwoorden:

Deel: ' Besluit schenkingsrecht nationale actie aardbeving Turkije '
Lees ook