Ministerie van Financien

Algemeen Nieuws Fiscaal beleid Rijksbegroting Decentrale overheden Europa
Vacatures Belastingbulletins De Belastingdienst Domeinen Agentschap Overheidssites Zoeken
Ministerie van Financiën

Titel: Taxfree verkoop


Bewerk document en bewaar op uw PC
Download document: ga op hyperlink staan, rechtermuisknop, "save target as"


Verkoop vanuit taxfree shops met ingang van 1 juli 1999 aan reizigers met een bestemming in een derde land.

DIRECTIE WETGEVING VERBRUIKSBELASTINGEN

Besluit van 22 juni 1999, nr, WV99/293 M

De directeur-generaal voor Fiscale Zaken heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

Tot 1 juli 1999 kan op grond van artikel III van de Wet van 24 december 1992 tot wijziging van de Wet op de accijns in verband met de afschaffing van de fiscale grenzen (Stb. 711), vrijstelling worden verleend voor accijnsgoederen die vanuit een accijnsgoederenplaats (AGP) op een luchthaven of op een haventerrein (taxfree shops) worden verkocht aan reizigers met een bestemming gelegen in een andere lidstaat of in een derde land. Met ingang van 1 juli 1999 zal het niet langer mogelijk zijn om accijnsgoederen accijnsvrij te leveren aan reizigers met een bestemming binnen de Europese Unie. De accijnsvrije leveringen aan reizigers met een bestemming in een derde land zal wel worden gecontinueerd zij het dat met betrekking tot deze goederen niet langer het vrijstellingsregime van toepassing is. Dergelijke leveringen zijn aan te merken als overbrenging naar een derde land (uitvoer) en zullen dan ook overeenkomstig dat regime worden behandeld.

Met ingang van 1 juli 1999 zal in werking treden een wijziging van artikel 3, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit accijns. Door deze wijziging wordt een tweede uitzondering gecreëerd op het beginsel dat de uitvoer vanuit een AGP dient te kunnen worden aangetoond met een administratief geleidedocument. Deze verplichting zal niet van toepassing zijn op accijnsgoederen die vanuit een AGP, gelegen op een luchthaven of op een haventerrein (taxfree shops), worden meegevoerd in de persoonlijke bagage van een reiziger die zich door de lucht of over zee naar een derde land begeeft.

Eveneens met ingang van genoemde datum zal in werking treden een wijziging van artikel 18 van de Uitvoeringsregeling accijns. In beginsel kunnen plaatsen van waaruit accijnsgoederen aan verbruikers worden geleverd, niet in aanmerking kunnen komen als AGP (artikel 40, tweede lid, van de Wet op de accijns). Ingevolge artikel 40, derde lid, van die wet kunnen bij ministeriële regeling gevallen worden aangewezen waarin - in afwijking van het vorenstaande - ook vanuit een AGP aan een verbruiker kan worden geleverd. Aan artikel 18 van de Uitvoeringsregeling accijns is een nieuw onderdeel toegevoegd waardoor vanuit een op een luchthaven of op een haventerrein gevestigde AGP goederen aan reizigers (verbruikers) met een bestemming in een derde land mogen worden geleverd.

Bij verkoop vanuit de taxfree shop aan de reiziger dient aan de hand van de zogenoemde boarding pass te worden aangetoond dat de reiziger een bestemming in een derde land heeft. Indien dat het geval is kunnen de goederen belastingvrij worden aangekocht.

In artikel 17 van de Uitvoeringsregeling accijns zijn minimumhoeveelheden aangegeven voor de voorraden accijnsgoederen die gemiddeld over een jaar in een (opslag)AGP voorhanden moeten zijn. In (onder meer ) het geval waarin de in het AGP opgeslagen goederen zijn bestemd om te worden overgebracht naar een derde land, biedt het tweede lid van dat artikel aan de inspecteur de mogelijkheid om een vergunning af te geven ook indien de gemiddelde voorraden lager zijn dan de vastgestelde minimumhoeveelheden. Ter zake van de in deze mededeling bedoelde accijnsgoederenplaatsen behoeft het feit dat de gemiddelde voorraden inderdaad lager zijn derhalve geen belemmering te vormen voor de afgifte van een vergunning dan wel een voortzetting van een bestaande situatie.

De Staatssecretaris van Financiën,

namens deze,

De directeur-generaal voor Fiscale Zaken,

Mr. D.E. Witteveen

Deel: ' Besluit Taxfree verkoop '
Lees ook