Ministerie van Financien

Titel: Toepassing afdrachtverminderingen bij nabetalingen


Besluit 10 maart 2000 nr. DB2000/317M

Toepassing afdrachtverminderingen bij nabetalingen

De plaatsvervangend directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën ten aanzien van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (hierna: WVA) het volgende besloten.

Inleiding

Om de afdrachtverminderingen ingevolge de WVA te kunnen toepassen, moet aan bepaalde voorwaarden zijn voldaan. De beoordeling of aan die voorwaarden is voldaan, moet in beginsel plaatsvinden op het tijdstip van inhouding van loonbelasting/premie volksverzekeringen. Zo moet op het inhoudingstijdstip sprake zijn van een werknemer in de zin van de WVA dan wel voor zover het de afdrachtvermindering zeevaart betreft: een zeevarende.

Loon genoten na beëindiging dienstbetrekking

Het is mij gebleken dat de in de inleiding beschreven systematiek van de WVA in de praktijk problemen kan opleveren. Deze problemen doen zich voor in de situatie dat de dienstbetrekking is beëindigd, er na de laatste loonbetaling tijdens de dienstbetrekking een periode resteert waarin nog geen loon is betaald en het loon over deze periode pas na het einde van de dienstbetrekking wordt genoten. Een voorbeeld hiervan is als de dienstbetrekking van een werknemer met een maandloon halverwege de maand wordt beëindigd terwijl het loon over de eerste helft van de laatste maand pas in de tweede helft van die maand wordt uitbetaald.

Op het inhoudingstijdstip van het na het einde van de dienstbetrekking genoten loon is geen sprake van een werknemer in de zin van de WVA. De afdrachtverminderingen zijn daarom niet van toepassing. De systematiek van de WVA zou in dergelijke situaties derhalve tot gevolg hebben dat de inhoudingsplichtige over de laatste periode van de dienstbetrekking met betrekking tot de desbetreffende werknemer geen afdrachtvermindering kan toepassen. Ik acht dit ongewenst.

Ik heb er daarom geen bezwaar tegen dat het door de werknemer na beëindiging van de dienstbetrekking genoten loon voor toepassing van de afdrachtverminderingen wordt geacht te zijn genoten in de periode gelegen tussen de laatste periode tijdens de dienstbetrekking waarin loon is genoten en het einde van de dienstbetrekking.

Loon genoten op moment dat geen sprake is van een zeevarende

Voor de afdrachtvermindering zeevaart ontstaat als gevolg van de in de inleiding beschreven systematiek van de WVA een probleem indien op het inhoudingstijdstip geen sprake is van een zeevarende in de zin van de WVA. Voorzover het genoten loon betrekking heeft op een periode dat de genieter van het loon als zeevarende werkzaam was, acht ik dit ongewenst.
Ik heb er daarom geen bezwaar tegen dat, indien loon wordt genoten op het moment dat de genieter van dat loon niet als zeevarende kan worden aangemerkt, de afdrachtvermindering zeevaart wordt toegepast indien en voor zover de inhoudingsplichtige aantoont dat het loon betrekking heeft op een periode dat de genieter van het loon als zeevarende werkzaam was.

Indien het loon betrekking heeft op zowel een periode waarin de genieter als zeevarende werkzaam was als een periode waarin de genieter niet als zeevarende werkzaam was, dient dit loon in evenredigheid te worden toegerekend aan het aantal, in desbetreffende perioden gelegen, gewerkte

dagen.

Uit de loonadministratie moet blijken op welke periode(n) het loon betrekking heeft en indien het loon op meerdere perioden betrekking heeft hoe bovenstaande evenredige toerekening heeft plaatsgevonden.

Deel: ' Besluit toepassing afdrachtverminderingen bij nabetalingen '
Lees ook