Ministerie van Financien

Titel: Berekeningsmethoden

MEDEDELING 62. Toepassing forfaitaire berekeningsmethoden

DIRECTIE VERBRUIKSBELASTINGEN

TOEPASSING FORFAITAIRE BEREKENINGSMETHODEN

Besluit van 28 januari 1999, nr. VB 99/82

In artikel 16 van het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 (hierna: het uitvoeringsbesluit) is een regeling getroffen op grond waarvan ondernemers die het kasstelsel toepassen, indien zij zowel leveringen verrichten van goederen die onder het algemene tarief vallen als leveringen van goederen die onder het verlaagde tarief vallen, de verschuldigde omzetbelasting op forfaitaire wijze kunnen berekenen. Op grond van de algemene aantekening bij dit artikel is deze regeling slechts van toepassing, indien en voor zover de ondernemer niet in staat is, aan de hand van zijn bedrijfsadministratie vast te stellen welk gedeelte van de ontvangsten betrekking heeft op leveringen van goederen onder het algemene tarief en welk gedeelte op leveringen van goederen onder het verlaagde tarief. Dit brengt mee dat ondernemers die één van de in de regeling genoemde, zogeheten forfaitaire berekeningsmethoden toepassen, indien zij hun administratie zodanig inrichten dat zij wel in staat zijn evenbedoelde splitsing te maken, de toepassing van de berekeningsmethode zullen moeten beëindigen. Hetzelfde is het geval, als de ondernemers weliswaar nog niet in staat zijn de splitsing te maken, maar ingevolge andere wettelijke bepalingen gehouden zijn de inrichting van hun administratie zodanig te wijzigen, dat splitsing mogelijk wordt. In dat geval zal de toepassing van de berekeningsmethode beëindigd moeten worden op het moment, waarop de administratie is aangepast.

Recente ontwikkelingen in de technieken op het gebied van de bedrijfsvoering en administratie hebben ertoe geleid, dat veel ondernemers die een forfaitaire berekeningsmethode toepassen, thans in staat zijn hun ontvangsten geheel of nagenoeg geheel vast te leggen op het niveau van artikelen of relatief kleine artikelgroepen. In dit verband kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het gebruik van een zogeheten point-of-sale-systeem, waarbij - veelal met behulp van apparatuur voor de scanning van streepjescodes - de verkopen primair per artikel of artikelgroep in elektronische vorm worden vastgelegd. Mits de artikelen op de juiste wijze zijn gegroepeerd, maakt een dergelijk systeem het mogelijk, de verkopen administratief te splitsen over het algemene tarief en het verlaagde tarief. Deze omstandigheid brengt mee, dat de toepassing van de forfaitaire berekeningsmethode beëindigd moet worden. Indien de betrokken ondernemers nog niet beschikken over een bedrijfsadministratie die zodanig is ingericht, dat de omzetgegevens tot op aangifteniveau per tarief gesplitst beschikbaar zijn, zijn zij op grond van artikel 52 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen gehouden hun administratie binnen een redelijke termijn aan te passen, waarna zij de forfaitaire berekening van de verschuldigde belasting zullen moeten beëindigen.

Aangezien er ondernemers zijn van wie de administratie thans reeds aan de wettelijke eisen voldoet en anderzijds ondernemers die hun administratie nog moeten aanpassen, zou een en ander betekenen dat de eerstgenoemde groep de toepassing van de forfaitaire berekeningsmethode op een eerder tijdstip moet beëindigen dan de laatstgenoemde. Ik acht het echter wenselijk, dat alle ondernemers die een verkoopregistratiesysteem als hiervoor bedoeld gebruiken, gedurende een redelijke termijn de forfaitaire berekeningsmethode kunnen blijven toepassen om vervolgens op een voor allen gelijk tijdstip op de normale berekeningsmethode over te gaan. De gegeven termijn dient alsdan om de betrokken ondernemers de gelegenheid te geven de inrichting van hun administratie, indien nodig, aan de normale berekeningsmethode aan te passen.

Op grond van deze overwegingen keur ik goed, dat ondernemers die een forfaitaire berekeningsmethode toepassen maar aan de hand van het door hen gebruikte verkoopregistratiesysteem in staat zijn hun ontvangsten geheel of nagenoeg geheel vast te leggen op artikelniveau of op het niveau van artikelgroepen die binnen hetzelfde omzetbelastingtarief vallen, of anderszins in staat zijn hun verkopen administratief over het algemene tarief en het verlaagde tarief te splitsen, en op grond daarvan gehouden zijn de toepassing van de forfaitaire berekeningsmethode te beëindigen, de tot dusver gehanteerde berekeningsmethode tot 1 januari 2002 blijven toepassen. Bij de vaststelling van deze termijn is aansluiting gezocht bij de invoering van de euro als contant betaalmiddel, teneinde de administratieve lasten van de betrokken ondernemers zo veel mogelijk te beperken. Het staat de betrokken ondernemers overigens vrij, op een eerder tijdstip op de normale berekeningsmethode over te gaan. Daarop dient alsdan niet te worden teruggekomen. Hetzelfde geldt, als een ondernemer de toepassing van de forfaitaire berekeningsmethode reeds voor de inwerkingtreding van dit besluit beëindigd heeft.

Als methode II wordt toegepast, verbind ik aan de in de vorige alinea bedoelde goedkeuring de voorwaarde, dat over het laatste belastingtijdvak van 2001 met toepassing van artikel 18, lid 3, van het uitvoeringsbesluit wordt afgerekend over het aldaar bedoelde voorraadverschil, ongeacht de omvang daarvan. Deze afrekening laat de mogelijkheid van de inspecteur onverlet, ook op een eerder tijdstip - met inachtneming van het bepaalde in het besluit van 15 april 1998, nr. VB 98/785 (Mededeling 54) - een beschikking in de zin van voornoemd artikellid te geven. Alsdan zal over het laatste belastingtijdvak van 2001 afgerekend moeten worden over het voorraadverschil sedert die beschikking.

De ondernemers op wie de goedkeuring van toepassing is, dienen uiterlijk op 1 januari 2002 over te gaan op de normale berekeningsmethode. Hetzelfde geldt voor ondernemers die thans nog niet een verkoopregistratiesysteem toepassen als hiervoor bedoeld, maar vóór 1 januari 2002 daartoe overgaan.

Indien niet alle verkopen administratief over de tarieven kunnen worden gesplitst, bijvoorbeeld omdat niet alle artikelen zijn voorzien van een streepjescode of omdat een deel van de streepjescodes niet goed leesbaar is of om een andere reden niet kan worden gebruikt, dient de ondernemer niettemin voor al zijn verkopen over te gaan op de normale berekeningsmethode, als het deel van de verkopen dat niet administratief kan worden gesplitst niet meer dan 10 % bedraagt. Op de niet-splitsbare verkopen kan alsdan een in overleg met de inspecteur vast te stellen mengtarief worden toegepast.

Het vorenstaande is van overeenkomstige toepassing ingeval de ondernemer beschikt over een verkoopregistratiesysteem dat hem in staat stelt, zijn verkopen voor minder dan 90 % administratief te splitsen over het algemene en het verlaagde tarief, met dien verstande, dat hij alsdan ten aanzien van de niet-splitsbare verkopen de forfaitaire berekeningsmethode moet blijven toepassen.

Dit besluit treedt heden in werking.

De Staatssecretaris van Financiën,

namens deze,

De Plv. Directeur-Generaal der Belastingen,

Deel: ' Besluit toepassing forfaitaire berekeningsmethoden '
Lees ook