Ministerie van Financien

Titel: Toepassing hardheidsclausule. Buitengewone lasten.

Toepassing hardheidsclausule. Buitengewone lasten. Uitgaven ter zake van overlijden.

Mededeling van 21 juni 1999, nr. DB1999/2115M

De plaatsvervangend directeur-generaal der Belastingen deelt namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende mee.

Mij is gevraagd met toepassing van de hardheidsclausule de door de ouder betaalde overlijdenskosten van de partner van een ongehuwd kind als buitengewone last in aftrek toe te staan bij deze ouder.

Op grond van de wettelijke bepalingen is aftrek niet mogelijk. De partner van het ongehuwde kind behoort immers niet tot de kring der verwanten als bedoeld in artikel 46, lid 1, letter b, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964. Ook het Besluit van 1 juli 1987, nr. 286-12856, zoals laatstelijk gewijzigd bij besluit van 20 maart 1990, nr. DB89/6265M, biedt geen mogelijkheid tot aftrek. Het besluit stelt in punt 4.c. de ongehuwde partner voor wat betreft de kosten van overlijden weliswaar gelijk met de echtgenoot maar beperkt tevens de aftrek tot die gevallen waarin de kosten van overlijden door de achterblijvende partner worden betaald.

In de zeer specifieke omstandigheden van dit geval, waarbij ook de behoeftigheid van het kind als achterblijvende partner een rol speelde, heb ik aanleiding gevonden de inspecteur te machtigen de door de ouder betaalde overlijdenskosten van de partner van het ongehuwde kind als uitgaven ter zake van overlijden in aanmerking te nemen bij deze ouder.

Tot slot deel ik nog mee dat in soortgelijke gevallen een gemotiveerd verzoek om toepassing van de hardheidsclausule aan mij kan worden gericht.

Deel: ' Besluit toepassing hardheidsclausule buitengewone lasten '
Lees ook