Ministerie van Financien

Titel: BESLUIT VOORKOMING DUBBELE BELASTING 1989

BESLUIT VOORKOMING DUBBELE BELASTING 1989; VERREKENING VAN IN HET BUITENLAND GEHEVEN SUCCESSIEBELASTING; UITSTEL VAN BETALING

Besluit van 26 januari 1999, nr. VB 97/86

Op grond van het Besluit voorkoming dubbele belasting 1989 kan een vermindering van successierecht worden verleend indien ter zake van dezelfde erfrechtelijke verkrijging zowel in Nederland als in het buitenland successierecht (of een soortgelijke belasting) is geheven.

Daarbij is o.m. vereist dat de in het buitenland geheven belasting daadwerkelijk betaald is.

De Belgische successiewetgeving (artikel 79 van het Wetboek der successierechten) kent een bepaling die inhoudt dat aan een erfgenaam of legataris die een goed in blote eigendom erft op diens verzoek uitstel van betaling kan worden verleend voor het successierecht dat over de verkrijging van dat goed verschuldigd is. Het uitstel wordt verleend indien die erfgenaam of legataris voldoende waarborg stelt (bijv. door het verlenen van een hypotheek op een onroerende zaak). Het uitstel geldt tot uiterlijk de datum waarop het vruchtgebruik door het overlijden van de vruchtgebruiker of door het verstrijken van de termijn eindigt.

Ik keur goed dat indien in België op grond van vorengenoemd artikel 79 uitstel van betaling wordt verleend voor de toepassing van het Besluit voorkoming dubbele belasting 1989 gehandeld wordt alsof het successierecht waarvoor het uitstel is verleend, betaald is. Het bedrag waarvoor in België uitstel van betaling is verleend wordt in dit geval omgerekend naar de koers die geldt op de dag waarop het uitstel van betaling formeel verleend is.

Een verzoek om toepassing van dit beleid kan - onder overlegging van bewijsstukken - worden gericht tot de eenheid van de Belastingdienst die bevoegd is voor het opleggen van de aanslag successierecht.

DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIEN,

namens deze,

DE DIRECTEUR-GENERAAL VOOR FISCALE ZAKEN,

MR. D.E. WITTEVEEN

Deel: ' Besluit voorkoming dubbele belasting 1989 '
Lees ook