00000000.106 brief min vws besluit voorschrijven en bestellen opiumwet middelen Gemaakt: 9-12-1999 tijd: 10:56 RTF


De Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 7 dec. 1999

Onderwerp:

wijziging Besluit voorschrijven en

bestellen opiumwetmiddelen

Hierbij ontvangt u het Besluit houdende wijziging van het besluit voorschrijven en bestellen opiumwetmiddelen dat ik heden aan de Minister van Justitie heb aangeboden voor publicatie in het Staatsblad. Hiermee geef ik uitvoering aan artikel 4, eerste lid, van de Opiumwet. Het ligt in het voornemen van de Regeling om dit besluit ongeveer acht weken na vandaag in werking te treden.

De Minister van Volksgezondheid,

Welzijn en Sport,

dr. E. Borst-Eilers

Besluit van .....,

houdende wijziging van het Besluit

voorschrijven en bestellen opiumwetmiddelen

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van , GMV ;

Gelet op artikel 3a, tweede lid, en artikel 4, eerste lid, van de Opiumwet;

De Raad van State gehoord (datum en nummer advies);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van , GMV ;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

1. In onderdeel a van de bijlage bij het Besluit voorschrijven en bestellen opiumwetmiddelen worden de volgende substanties op alfabetische volgorde ingevoegd:

difenoxylaat,

hydrocodon,

hydromorfon,

opium en

oxycodon.

2. In onderdeel b van de bijlage bij het Besluit voorschrijven en bestellen opiumwetmiddelen worden de volgende substanties op alfabetische volgorde ingevoegd: dihydrocodeïne en ethylmorphine.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelich-ting in het Staats-blad zal worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid,

Welzijn en Sport,

Nota van Toelichting

Met het Besluit voorschrijven en bestellen opiumwetmiddelen (Stb. 1999, 256) is een

Onderscheid gemaakt naar middelen waarvan algemeen aanvaard is dat deze in de geneeskunst

en de dierengeneeskunde worden toegepast en middelen waarvoor dat niet het gaval is. Het

criterium voor opname op de bijlage is de vraag of een opiumwetmiddel in de praktijk in

Nederland een aanvaarde therapeutische toepassing kent. De samenstelling van deze bijlage mag

Geen belemmering zijn voor de uitoefening van de reguliere geneeskunst; het Besluit

Voorschrijven en bestellen opiumwetmiddelen beoogt slechts een belemmering op te werpen

Voor die opiumwetmiddelen waarvoor geen aanvaarde toepassing in de geneeskunst bestaat.

Derhalve mag het besluit in de praktijk geen andere restricties opleggen dan die welke

Voortvloeien uit de stand der geneeskundige wetenschap.

Alhoewel de samenstelling van de bijlage zo zorgvuldig mogelijk heeft plaatsgevonden, is thans

gebleken dat de in artikel I genoemde stoffen, waarvan werd aangenomen dat deze in de praktijk

niet meer werden voorgeschreven, in incidentele gevallen nog worden gebruikt, terwijl tegen dat

gebruik vanuit medisch oogpunt geen bezwaren bestaan.

Het ontbreken van deze substanties in de bijlage zou dus een belemmering opwerpen voor de

Aanvaarde toepassing van die substanties. De ongewenste situaties die hierdoor is ontstaan

Wordt met dit besluit gecorrigeerd.

De wet schrijft voor dat dit besluit wordt bekend gemaakt in het Staatsblad onder gelijktijdige

toezending aan de Staten-Generaal, en niet eerder dan acht weken daarna in werking zal treden.

Op deze wijze zijn de Staten-Generaal in de gelegenheid desgewenst met de regering in overleg

te treden omtrent de inhoud van het besluit

De Minister van Volksgezondheid,

Welzijn en Sport,

Dr. E. Borst-Eilers

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Besluit voorschrijven en bestellen opiumwet '
Lees ook