Mededeling voor de vakpers van het ministerie van LNV 22 december 1999: Welzijnsregels productiedieren

Het Besluit welzijn productiedieren is aan de Tweede Kamer gestuurd. Het besluit is van toepassing op dieren die voor landbouwdoeleinden worden gefokt of gehouden en heeft betrekking op het houden, verzorgen en huisvesten van deze dieren. Daarmee is nu voor alle productiedieren, met uitzondering van vissen, reptielen, amfibieen en ongewervelde dieren, geregeld dat voldaan moet worden aan een gemiddeld niveau van dierenwelzijn, zoals behoorlijke huisvesting. Daar mogen geen gevaarlijke uitsteeksels aanwezig zijn en een dier mag niet permanent in het duister of kunstlicht gehouden worden en er moet voldoende schoon water aanwezig zijn. Verder mag de bewegingsvrijheid van een dier niet zodanig worden beperkt dat letsel kan optreden en moeten dieren die niet in een gebouw worden gehouden beschermd worden tegen bijvoorbeeld slechte weersomstandigheden. Dieren moeten minstens eenmaal per dag gecontroleerd worden door daarvoor gekwalificeerde personen. Een dier dat ziek of gewond lijkt, moet onmiddellijk worden verzorgd en zo nodig afgezonderd. Een eigenaar is verplicht de verstrekte medische zorg en geconstateerde sterfgevallen te registreren.

Dit besluit strekt ter uitvoering van richtlijn 98/58/EG van de Raad van de Europese Unie van 20 juli 1998 inzake de bescherming van voor landbouwdoeleinden gehouden dieren (PbEG L 221). Voor een aantal diersoorten is al een invulling van deze algemene richtlijn van kracht. Voor het houden van varkens, kalveren en legkippen zijn de eisen uit de richtlijn reeds grotendeels neergelegd in het Varkensbesluit, het Kalverenbesluit, het Besluit legbatterijen en de daarop gebaseerde Beschikking legbatterijen. Het Besluit welzijn productiedieren is ten aanzien van deze diersoorten slechts van toepassing voor zover dat in het besluit uitdrukkelijk is bepaald. De Raad van State heeft inmiddels inzake het ontwerpbesluit houdende regels ter zake van het huisvesten, houden en verzorgen van loopvogels (Loopvogelbesluit) advies uitgebracht. Het ministerie stelt thans een nader rapport op.

Overeenkomstig artikel 110, eerste lid, van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren is het besluit aan beide kamers der Staten- Generaal overgelegd. Vervolgens kan binnen 30 dagen door of namens een der kamers of door ten minste een vijfde van het grondwettelijk aantal leden de wens te kennen worden gegeven dat de inwerkingtreding van het besluit bij wet dient te geschieden.

Zie ook de Brief aan de Kamer over de Voorhangprocedure artikel 110, eerste lid, Gezondheids- en welzijnswet voor dieren:

https://www.minlnv.nl/infomart/parlemnt/1999/par99281.htm

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: https://www.minlnv.nl/

Overzicht persberichten / stopzetting toezending:
https://www.minlnv.nl/infomart/persinfo/

Deel: ' Besluit welzijnsregels productiedieren naar Tweede Kamer '
Lees ook