Gemeente Doorn


Wet milieubeheer

Algemene wet bestuursrecht

1. AANWIJZING TOEZICHTHOUDEND AMBTENAREN
Namens het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Doorn heeft de directeur van de Milieudienst Zuidoost-Utrecht, ingevolge het bepaalde in het Mandaatbesluit Milieudienst Zuidoost-Utrecht 1999 toezichthoudend ambtenaren als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht, juncto artikel 18.4, lid 3 van de Wet milieubeheer aangewezen.

Het toezicht heeft betrekking op de controle op de naleving van de Wet milieubeheer en de daarin genoemde wetten en de uitvoeringsbesluiten op grond van de Wet milieubeheer. Het toezicht is beperkt tot het grondgebied van de gemeente.

Als toezichthoudend ambtenaar zijn aangewezen de medewerkers van de Milieudienst Zuidoost-Utrecht die de functie vervullen van: hoofd afdeling bedrijven, milieutechnisch medewerker, specialist geluid, medewerker geluid, specialist bodem, medewerker bodem en beleidsmedewerker ruimtelijke ordening en milieu. Medewerkers in genoemde functies zijn belast met bijvoorbeeld de uitvoering van bedrijfscontroles, geluidmetingen en toezicht op bodemsaneringen.

Het college van Burgemeester en wethouders van Doorn heeft genoemde medewerkers aangewezen als toezichthouders als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht belast met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de Algemene plaatselijke verordening Doorn bepaalde. Voorts heeft het college van Burgemeester en wethouders van Doorn het besluit van 24 juni 1997, houdende de aanwijzing van medewerkers van de Milieudienst Zuidoost-Utrecht als toezichthoudend ambtenaar belast met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de Wet milieubeheer en de in artikel 13.1 Wet milieubeheer genoemde wetten bepaalde ingetrokken.

De besluiten en andere relevante stukken liggen vanaf 19 juli 2002 tot en met 29 augustus 2002 tijdens kantooruren ter inzage bij de Milieudienst Zuidoost-Utrecht, Laan van Vollenhove 3211 in Zeist. Gedurende deze periode kan een belanghebbende tegen het besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Doorn, Postbus 200, 3940 AE Doorn. Voor informatie: Milieudienst Zuidoost-Utrecht, telefoon (030) 69 99 500/528/529.


2. KENNISGEVING VANWEGE BESLUIT MILIEUBEHEER (AMVB) Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende kennisgeving van een niet vergunningplichtig bedrijf is ontvangen:


+ Van der Leelaan 1. De kennisgeving is ingediend door Bestuurscommissie Heuvelrug gemeente Doorn en betreft het wijzigen van een inrichting waarop het Besluit woon- en verblijfsgebouwen milieubeheer van toepassing is. Voor informatie: Milieudienst Zuidoost-Utrecht, telefoon (030) 69 99 500/528/529.

Milieudienst Zuidoost-Utrecht

De Milieudienst is het gemeentelijk aanspreekpunt voor milieuzaken. U kunt rechtstreeks contact opnemen met de Milieudienst over bijvoorbeeld: milieuvergunningen, -controles en
-meldingen voor bedrijven, bodem- en grondwaterverontreiniging, milieuklachten, milieuvoorlichting, sanering geluidhinder en ondergrondse olietanks.

Laan van Vollenhove 3211
(in kantorencentrum Vollenhove, boven winkelcentrum, ingang A, 1e verdieping)
Postbus 461
3700 AL Zeist
telefoon (030) 69 99 500
fax (030) 69 99 599
www.milieudienstzou.nl
info@milieudienstzou.nl

Geopend op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur.

MILIEUKLACHTEN

Voor milieuklachten kunt u tijdens kantooruren terecht bij de Milieudienst. Buiten kantooruren kunt u terecht bij de politie Heuvelrug (0318) 559 600 of de milieuklachtentelefoon van de Provincie Utrecht
(0800) 022 55 10
(24 uur per dag bereikbaar).

Deel: ' Besluit wet milieubeheer gemeente Doorn '
Lees ook