Gemeente Ede

WET MILIEUBEHEER

Besluit

Op 21 augustus 2001 heeft het gemeentebestuur een milieuvergunning verleend (onder het stellen van voor-schriften om de nadelige gevolgen voor het milieu te beperken) aan D.G.C. Koetsier, voor een veehouderij op het adres Hessenweg 38 te Ede WM/2000-117.

Tevens heeft het gemeentebestuur de milieuvergunning van:
* A. Neeleman, Goorsteeg 126 te Ede, d.d. 29 januari 1991, kenmerk HW-90-080 ingetrokken en wel voor 7 kraamzeugen, 21 guste/dragende zeugen en 95 gespeende biggen.

Meldingen (waarvoor geen vergunning Wet milieubeheer voor nodig is)

Bij het gemeentebestuur is een melding binnengekomen van:


1. Coöperatieve Rabobank, Dorpsstraat 69 te Lunteren. A-2001-078 Het betreft een melding op grond van het Besluit woon- en verblijfsgebouwen milieubeheer.

2. Sâlon de The Le Bâton, Hof van Gelderland 10 te Ede. A-2001-079 Het betreft een melding op grond van het Besluit horeca-, sport- en recreatieinrichtingen milieubeheer.

Beroep

Naar aanleiding van het besluit. Tot 11 oktober 2001 kan beroep worden ingesteld bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, door:

degene die bedenkingen heeft ingebracht tegen het ontwerp-besluit; degene die bedenkingen heeft tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp-besluit zijn aangebracht;
enige andere belanghebbende die aantoont redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest bedenkingen in te brengen tegen het ontwerp-besluit.

Het beroepschrift moet worden gezonden aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Het besluit wordt van kracht met ingang van 11 oktober 2001. Indien voor deze datum aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek wordt gedaan om een voorlopige voorziening wordt het besluit niet van kracht, voordat op een dergelijk verzoek is beslist.

Indien voor het oprichten of veranderen van de inrichting tevens een bouwvergunning is vereist, wordt het besluit pas van kracht als de bouwvergunning is verleend.

Inzage

De stukken van bovenvermelde meldingen kunnen tot 27 september 2001 worden ingezien, voor wat betreft het besluit tot 11 oktober 2001. Op aanvraag kunnen de stukken ook na genoemde datum worden ingezien in het Informatiecentrum Bouwen, Wonen en Milieu, stadskantoor `De Doelen', Raadhuisplein 2 in Ede. Het Informatiecentrum is geopend op maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur en op vrijdag bovendien tot 20.00 uur.

Verklaring

(n.a.v. melding van veranderingen die niet door de verleende vergunning worden gedekt, maar die wel voldoen aan de normen van die vergunning).

Op 21 augustus 2001 heeft het gemeentebestuur verklaard dat voor de verandering waarvan E. en A. Jochemsen, Bovenbuurtweg 56 te Bennekom melding heeft gedaan waarvoor geen vergunning Wet milieubeheer is vereist.

De verandering heeft betrekking op het bouwen van een opslagloods annex duivenhok. WM/1999-197.

Bedenkingen

Naar aanleiding van een verklaring kan men, indien men het niet eens is met dit besluit, ingevolge de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na publicatie ons bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift. Graag in de linkerbovenhoek vermelden: `bezwaar'.

Wij zullen, na heroverweging, een beslissing op uw bezwaarschrift nemen.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste het volgende bevatten:
a. naam en adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt; d. de gronden van het bezwaar.

Binnen zes weken na publicatie, kan men een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG.

Mocht genoemde bezwaarschriftenprocedure niet voldoende duidelijk zijn of wenst men nadere inlichtingen over deze procedures, dan kunt u zich in verbinding stellen met mevrouw mr R.C.J. Cremers, tel. (0318) 68 01 63 van de afdeling Algemene en Juridische Zaken, Gemeentehuis, Bergstraat 4 in Ede.Ede, 30 augustus 2001

Deel: ' Besluit wet milieubeheer gemeente Ede '
Lees ook