Persbericht

Brussel / Utrecht, 26 mei 1999

Besluiten Aandeelhoudersvergaderingen

Dividend
Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Fortis (NL) is het dividend over 1998 vastgesteld op EUR 0,61 (NLG 1,34) per gewoon aandeel met een nominale waarde van EUR 0,24. Het dividend is wederom een keuzedividend en kan geheel in contanten of geheel in nieuwe aandelen worden opgenomen. Het aantal dividendrechten dat recht geeft op één geheel aandeel Fortis (NL) zal zo worden vastgesteld, dat de waarde van één dividendrecht, indien is gekozen voor dividend in aandelen, tenminste gelijk is aan EUR 0,61, het brutobedrag van het dividend in contanten. Betaling danwel levering van nieuwe aandelen vindt plaats vanaf 17 juni 1999.

Tijdens de gelijktijdig gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Fortis (B) is het dividend over 1998 eveneens vastgesteld op EUR 0,61 (BEF 24,6073) bruto per aandeel, hetgeen recht geeft op een nettodividend, na aftrek van roerende voorheffing, van:


* EUR 0,4575 (BEF 18,4555) per aandeel (coupon nr. 1)
* EUR 0,5185 (BEF 20,9162) per aandeel (coupon nr. 1) vergezeld van coupon nr. 1 van het couponblad 'VVPR-strip'.

Betaling van het dividend vindt plaats vanaf 27 mei 1999.

Benoemingen
Mevrouw Annemieke J.M. Roobeek en Burggraaf Etienne Davignon zijn beiden herbenoemd tot non-executive lid van de Raden van Bestuur van Fortis (B) en Fortis (NL). Beiden zijn benoemd voor een periode van drie jaar, namelijk tot na afloop van de gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2002.

De Algemene vergadering van Fortis (B) heeft ingestemd met de herbenoeming van Graaf Michel de Broqueville tot non-executive lid voor een periode van drie jaar, namelijk tot na afloop van de gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2002.

De heer Yasuyuki Wakahara had aangegeven niet herkiesbaar te zijn voor een nieuwe periode als bestuurder in de Raad van Bestuur van Fortis (B). Op de vrijgekomen plaats in de raad is de heer José Vilarasau benoemd voor een periode van drie jaar, namelijk tot na afloop van de gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2002.

Zoekwoorden:

Deel: ' Besluiten aandeelhoudersvergadering Fortis '
Lees ook