Vopak NV

Besluiten aandeelhoudersvergadering Vopak

Rotterdam, 14 mei 2004

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Vopak N.V. van 13 mei 2004 heeft de volgende besluiten genomen:

. De jaarrekening over het boekjaar 2003 is vastgesteld.

. Het dividendvoorstel is goedgekeurd. Dit betekent dat op 9 juni 2004 een dividend zal worden uitgekeerd, naar keuze van de aandeelhouder, volledig in gewone aandelen ten laste van de agioreserve dan wel geheel in contanten van E 0,50 per gewoon aandeel. Op 17 mei 2004 zal het aandeel Vopak op Euronext ex-dividend worden genoteerd.

. Het bezoldigingsbeleid van de vennootschap is vastgesteld.

. De heer J.P.H. Broeders is benoemd tot lid van de Raad van Bestuur voor een periode van 4 jaar.

. De heer M. van der Vorm is herbenoemd tot lid (en vice-voorzitter) van de Raad van Commissarissen en de heer F.J.G.M. Cremers is benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen uiterlijk met ingang van 1 november 2004 na afbouw van gedeeltes van zijn huidige activiteiten.

. Er is decharge verleend aan de leden van de Raad van Bestuur voor het gevoerde bestuur en aan de leden van de Raad van Commissarissen voor het gevoerde toezicht.

. De Raad van Bestuur is aangewezen als bevoegd orgaan om voor een periode van 18 maanden ter beurze of anderszins, onder bezwarende titel, volgestorte gewone aandelen in de vennootschap te verwerven.

. PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. is herbenoemd als registeraccountant van de vennootschap en opdracht is verleend tot onderzoek van de jaarrekening over het boekjaar 2004 is aangenomen.

Profiel
Koninklijke Vopak N.V. biedt wereldwijd onafhankelijke tankterminalcapaciteit aan de chemische- en olie-industrie aan voor opslag van vloeibare en gasvormige chemische producten en olieproducten. In samenhang daarmee levert Vopak een scala van logistieke diensten, in eigen beheer of in samenwerking met strategische partners. Wereldwijd is de onderneming naar vijf marktregio's georganiseerd en exploiteert zij een netwerk van 71 tankterminals met een gezamenlijke opslagcapaciteit van circa 20 miljoen cbm in 29 landen.

Deel: ' Besluiten aandeelhoudersvergadering Vopak '
Lees ook