Gemeente Etten-Leur

Besluiten van het college van burgemeester en wethouders

Vergunningen

Burgemeester en wethouders hebben bouwvergunningen verleend c.q. meldingen akkoord verklaard voor:

* het plaatsen van een tuinhuis aan Schoonhout 94 (besluit 21-10-1999);

* een uitbreiding van de bedrijfshal aan Schellingstraat 19 (besluit 26-10-1999);

* de bouw van een woning met garage aan Moerlaken (kavel 212) Tevens is er een vergunning verleend voor het in- en uitwegen op Moerlaken (besluit 26-10-1999);

* de bouw van een woning met garage/berging aan Moerlaken (kavel 214). Tevens is er een vergunning verleend voor het in- en uitwegen op Moerlaken (besluit 26-10-1999);
* een uitbreiding van de garage voor een hobbyruimte/berging aan Thorbeckelaan 70 (besluit 26-10-1999);

* de bouw van een garage/berging aan Bredaseweg 174 (besluit 26-10-1999);

* de aanbouw van een berging aan de garage aan Brandseweg 74 (besluit 26-10-1999);

* de reeds gerealiseerde bouw van een berging aan IJzeren Pot 12 (besluit 26-10-1999);

* het plaatsen van een gasdrukregelstation van PNEM Netwerk BV aan Lage Donk 29 (besluit 26-10-1999);

* een uitbreiding aan de zijgevel van de woning aan Buizerd 1 (besluit 26-10-1999);

* het oprichten van een losplaats voor vrachtwagens aan Zeedijk 23 (besluit 26-10-1999);

* de bouw van een garage/berging aan Lage Vaartkant 9a (besluit 26-10-1999);

* de bouw van een woning met bedrijfsruimte en een duivenhok aan Voorsteven. Tevens is er bij deze woning toestemming verleend voor het in- en uitwegen op Voorsteven (besluit 26-10-1999).

Diegene die bezwaar heeft tegen een verleende bouwvergunning of een akkoord verklaarde melding kan volgens de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) binnen 6 weken na het verzenden van deze besluiten aan aanvragers, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Etten-Leur, Postbus 10.100, 4870 GA Etten-Leur. Tegelijk met het bezwaarschrift en gedurende de behandeling daarvan, kan bij de president van de arrondissementsrechtbank een voorlopige voorziening worden gevraagd, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Het adres van de arrondissementsrechtbank is Postbus 90.110, 4800 RA Breda.

Burgemeester en wethouders hebben een vergunning verleend voor de sloop van:

* de entree, keuken, portaal en toilet aan Markt 91a.
* het gedeeltelijk slopen van een kantoor (voorbouw dak en verdieping en gedeelte zijmuur) aan de Sprundelsebaan 300 (besluit 26-10-1999);

Burgemeester en wethouders hebben toestemming verleend bij een bedrijfspand voor het in- en uitwegen op de Soevereinstraat (besluit 26-10-1999) . Tevens is er bij een woning toestemming verleend voor het in- en uitwegen op de Wedloop (besluit 26-10-1999).

Burgemeester en wethouders hebben aan Saxofour Etten-Leur toestemming gegeven om op zondag 21 november aanstaande een concert te houden in de raadzaal.

Commissievergadering

Op woensdag 10 november aanstaande om 19.00 uur vindt in het gemeentehuis de openbare vergadering van de commissie Onderwijs, Welzijn en Sociale Zaken plaats. In deze vergadering wordt gesproken over de volgende onderwerpen:


* Voorlopige vaststelling kosten materiële instandhouding en salaris openbaar onderwijs over 1997;

* Renovatie schoolgebouw "Onder de Torens";
* Een voorstel aan de gemeenteraad om de subsidiebijdrage voor de Stichting Peuterspeelzalen Etten-Leur te verhogen, en wel met een bedrag van 8.605 gulden voor het jaar 1999 tot een totaalbedrag van 116.620 gulden en voor het jaar 2000 met een bedrag van 9.669 gulden tot een totaalbedrag van 133.750 gulden. Tevens wordt aan de Stichting Peuterspeelzalen Etten-Leur over de jaren 1999 en 2000 tezamen een garantiesubsidie verstrekt over beide jaren van maximaal 125.000 gulden.

* Evaluatie vindplaatsgericht jongerenwerk.
* Beleidsverslag Algemene Bijstandswet 1998.
* Beleidsplan Algemene Bijstandswet 2000.

Tevens stelt het college de leden van de commissie Onderwijs, Welzijn en Sport ervan in kennis dat de eenmalige uitkering voor het jaar 1999 wordt vastgesteld op 257 gulden. In het kader van de Nota Minimabeleid heeft de gemeenteraad in juni 1997 bepaald dat er jaarlijks een eenmalige uitkering wordt verstrekt om de gevolgen op te vangen, die kunnen ontstaan wanneer een inwoner langdurig op een minimuminkomen is aangewezen.

Extra financiële bijdrage voor Sportgala 2000

Burgemeester en wethouders hebben voor de organisatie van het Sportgala 2000 een bedrag van 750 gulden beschikbaar gesteld vanwege de publiekstrekkende en promotionele waarde voor Etten-Leur van dit evenement. Tevens heeft het college besloten om een extra garantiebijdrage van 3500 gulden beschikbaar te stellen voor de organisatie van dit Sportgala op 15 januari 2000 in cultureel centrum " De Nobelaer".

Wijkavonden

Burgemeester en wethouders houden in de maanden november en december van dit jaar informatieavonden over de resultaten van het rapport over de kwaliteit van de diverse wijken in deze gemeente. Tijdens deze informatieavonden, die plaatsvinden in de diverse wijken, worden in het kader van het volkshuisvestingsonderzoek vragen gesteld aan de bewoners over het wonen in hun wijken.

Opdracht aan Art School Siauliai voor het maken van een kerstgroep

Burgemeester en wethouders hebben het Cloveniersgilde Etten de toezegging gedaan dat zij een financiële bijdrage van 9000 gulden beschikbaar stellen voor de aanschaf van een kerstgroep bestaande uit tien manshoge beelden. Het Cloveniersgilde Etten schaft de kerstgroep aan bij de Art School te Siauiliai, de zusterstad in Litouwen. De bedoeling is dat de kerstgroep geschonken wordt aan de bevolking van Etten-Leur. De totale kosten van de aanschaf van de kerstgroep bedragen 18.000 gulden.

Goedkeuring Gedeputeerde Staten van bestemmingsplan Centrum

Burgemeester en wethouders hebben er kennis van genomen dat Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant goedkeuring hebben verleend aan het door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan Centrum.

Instelling Jongerenraad

Burgemeester en wethouders hebben de CDA-fractie in de gemeenteraad geantwoord op vragen en haar ervan in kennis gesteld dat de door deze fractie bepleite instelling van een jongerenraad in Etten-Leur reeds eerder door het college van burgemeester en wethouders tot een van de hoofdpunten van beleid is gemaakt voor het jaar 2000. In het ontwerp-subsidieprogramma Welzijn 2000 heeft het college aangekondigd dat het ernaar streeft om ook voor jongeren in Etten-Leur een formele inspraakstructuur te creëren. Dit voornemen wordt thans uitgewerkt in de in voorbereiding zijnde nota"integraal jeugdbeleid", die begin 2000 in procedure wordt gebracht. Het college heeft op dit moment nog in studie voor welke methode of techniek wordt gekozen om de jongerenparticipatie gestalte te geven.

Deel: ' Besluiten b en w Etten Leur '
Lees ook