Gemeente Etten-Leur

Besluiten van het college van burgemeester en wethouders

Representatie

Wethouder J. van Harssel is op vrijdag 7 september aanwezig bij het bezoek van de Staten-commissie Economische Zaken en Arbeidsmarktbeleid van de Provincie Noord-Brabant aan het Land van Heusden en Altena in het kader van de toeristische verkenning van de regio. Op dinsdag 11 september verricht wethouder mevr. M. Donders-de Leest de officiële opening van de tafeltennisinterland Nederland-Denemarken in de Tanakahal. Wethouder H. van der Heyden is hier ook bij aanwezig.
Burgemeester J. van Agt is op dinsdag 25 september aanwezig bij de ontmoeting Ondernemend West-Brabant 2001 van de West-Brabantse Rabobanken in Breda. Tijdens deze dag komen de actuele stand van de economie in West-Brabant en de invloed van de invoering van de euro op West-Brabant aan de orde.
Enkele collegeleden bezoeken op maandag 1 oktober de amusementsmiddag van de verstandelijk gehandicapten in de Nobelaer.

Op dinsdag 2 oktober brengen de collegeleden een bezoek aan de Vinex-wijk Brandevoort in Helmond.

Collecte

Burgemeester en wethouders hebben toestemming verleend aan het Prinses Beatrixfonds om in de week van 9 tot en met 15 september een collecte te houden.

Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Burgemeester en wethouders leggen de gemeenteraad op 10 september een voorstel voor over het inkoop- en aanbestedingsbeleid en het uitwerken van de oprichting van de Stichting Regionaal Inkoopbureau.

Commissievergaderingen

De leden van de Commissie Openbare Werken, Volkshuisvesting en Cultuur komen op maandag 24 september vanaf 19.00 uur bijeen voor een openbare vergadering in het gemeentehuis. Op de agenda staat onder meer het ontwerp subsidieprogramma cultuur 2002.

Op dinsdag 25 september is er vanaf 19.00 uur in het gemeentehuis een openbare vergadering van de Commissie Ruimtelijke Ordening Verkeer en Sport. Aan de orde komen onder meer het ontwerp en procedureschema voor de behandeling van het Subsidieprogramma Sport 2002.

De Commissie Algemene, Bestuurlijke en Economische Zaken houdt op dinsdag 11 september vanaf 19.00 uur een openbare vergadering in het gemeentehuis. De agenda vermeldt de volgende onderwerpen:


* Jaarplan en begroting 2002 Regionale Brandweer Breda
* Gemeentelijk Beleidsplan Opleidingen en Oefeningen Brandweer 2001-2004

Provincie wil duidelijkheid van Isover BV over onbekende koolwaterstoffen

Burgemeester en wethouders houden de Commissie Financiën , Informatisering en Milieu met twee brieven van de Provincie op de hoogte over de milieuproblematiek bij Isover BV. De eerste brief betreft een beoordeling van het Milieujaarverslag (MJV) 2000. Deze is nu volgens de provincie volledig, maar Isover heeft nog geen duidelijkheid verstrekt over de aangetroffen onbekende en niet-vergunde koolwaterstoffen. De Provincie stelt dat dit aspect nadrukkelijk in het MJV van 2001 betrokken moet worden. De tweede brief van de Provincie heeft betrekking op een wijziging van het handhavingsbesluit (dwangsom). De problematiek spitst zich toe op de door de Provincie aangetroffen, maar niet-vergunde onbekende koolwaterstoffen. Isover heeft inmiddels een plan van aanpak opgesteld om de noodzakelijke informatie te verschaffen over de aard en samenstelling van de onbekende koolwaterstoffen. Het bedrijf heeft van de Provincie tot 1 november a.s. de tijd gekregen om hierover uitsluitsel te geven. Tot die tijd is er geen dwangsom verschuldigd.

Politieteam Etten-Leur scoort goed in 'Politiemonitor bevolking 2001'

Uit het onderzoek 'Politiemonitor bevolking 2001 Uitkomsten voor het district Breda' blijkt dat de uitkomsten voor het politieteam Etten-Leur ten opzichte van andere teams in de regio positief zijn. In opdracht van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Justitie wordt om de twee jaar een landelijk onderzoek gehouden naar criminaliteit, onveiligheid, preventiegedrag van burgers en de kwaliteit van het optreden van de politie. In het onderzoek komen zowel cijfers over de beleving van subjectieve onveiligheid en criminaliteit van bewoners naar voren als cijfers over het aantal bewoners dat daadwerkelijk slachtoffer van een persoonsgebonden delict is geweest. Op beide punten blijft het basisteam Etten-Leur beneden het gemiddelde in het district. Van alle ondervraagden in het district Breda geeft 62 procent aan tevreden te zijn over het optreden van de politie bij aangifte. In het basisteam Etten-Leur ligt de tevredenheid wezenlijk hoger op 86 procent. Uit het onderzoek blijkt tot slot dat de inwoners van Etten-Leur positiever zijn over het functioneren van de politie in de buurt dan gemiddeld in het district. Op de overige onderzochte onderwerpen scoort Etten-Leur veelal gemiddeld.

Chloordosering voor plonsbak waterglijbaan

Burgemeester en wethouders stemmen in met het plaatsen van een nieuwe aparte chloordosering voor de plonsbak van de waterglijbaan in het sportcentrum De Banakker. De kosten hiervan bedragen fl. 23.000,-. Als gevolg van een wijziging van de wettelijke bepalingen voor de beheersing van de waterkwaliteit met ingang van 2001, is de marge van het werkzame chloor in het zwemwater verkleind. Door deze verandering ontstaat vooral in de plonsbak het probleem om de waterkwaliteit, met name het voorgeschreven chloorgehalte, te handhaven. Diverse kunstgrepen die de afgelopen maanden zijn toegepast, leverden helaas onvoldoende resultaat op.

Deel: ' Besluiten B&W Etten-Leur '
Lees ook