Gemeente Eemnes

wethouders van Eemnes d.d. 28 augustus 2001
Vergadering commissie bezwaar- en beroepschriften. Uitnodiging / stukken voor de vergadering van 13 september 2001. Vijfjaarlijkse afrekening 1996 - 2000.
Het ruwe cijfermateriaal is gereed. Er is aanleiding om de beide schoolbesturen een voorschot te verstrekken op de definitieve afrekening van elk
fl. 150.000,-.
Voorstel:
Op basis van de voorlopige cijfers vijfjaarlijkse afrekening 1996 - 2000 aan zowel het RK als het PC schoolbestuur een voorschot verstrekken van
fl. 150.000,-.

Conform.

Dorpshart Eemnes.
Berenschot Osborne heeft zijn rapport uitgebracht. Op basis hiervan kan thans een voorstel aan de raad worden voorgelegd voor de vervolgaanpak.
Voorstel:
Instemmen met conceptraadsvoorstel en dit voorleggen aan de raad in september.

Conform.

Bekostigingsbesluit.
Met de aanleg van riolering in het westelijk deel van Eemnes zijn hoge kosten gemoeid. Een deel van die kosten kan verhaald worden op de eigenaren van de percelen. Om dit mogelijk te maken moet eerst een bekostigingsbesluit genomen worden.

De gemeenteraad, na advies van commissie II, voorstellen tot het nemen van een bekostigingsbesluit voor het plan 'Riolering Eemnes West' en daarmee de hoogte van de eigen bijdrage vast te stellen.

"Opschorting" bouwvergunning en plaatsing caravan op perceel Korte Maatsweg.
De heer G. vraagt opschorting voor de bouwvergunning van zijn woning aan en bovendien toestemming voor het tijdelijk plaatsen van een caravan (4 à 5 jaar).
Voorstel:

1. Bouwvergunning woonhuis niet intrekken.

2. In principe goedkeuring verlenen voor het plaatsen van een stacaravan.

3. Meedelen dat voor de caravan een bouwvergunning aangevraagd moet worden.

Conform.
Termijnen scherp regelen en vastleggen.

Erfafscheiding langs een perceel aan de Meentweg. T.J. W. heeft langs zijn perceel aan de Meentweg een erfafscheiding van bielzen en stalen buizen geplaatst.
Voorstel:
Keuze maken (tijdelijk) gedogen in afwachting van beleid (optie 3).

Vooraanschrijving handhaven en vervolg geven.

Overleg met provincie.
Verslag van overleg met provincie over actuele ruimtelijke zaken in Eemnes van 25 juli 2001.
Voorstel:
Voor kennisgeving aannemen.

Conform.

Emissie maatregelen Ocrietfabriek.
Raad van State heeft uitspraak gedaan inzake de Ocrietfabriek, Eemweg 108 te Eemnes.
Voorstel:
De uitspraak voor kennisgeving aannemen.

Conform.

Voorbereidingsbesluit Bedrijventerrein Zuidbuurt. Voorbereidingsbesluit Bedrijventerrein Zuidbuurt 25 september 2001 afgelopen, 'verlenging' niet noodzakelijk.
Voorstel:
Geen nieuw voorbereidingsbesluit nemen voor het bedrijventerrein Zuidbuurt.
De raad wordt voorgesteld een nieuw voorbereidingsbesluit te nemen. Volkshuisvestingsverslag en jaarverslag 2000 SCW. De SCW heeft conform het BBSH het jaarverslag en het volkshuisvestingsverslag over 2000 naar de gemeente gestuurd.


1. SCW meedelen dat ingestemd kan worden met het jaarverslag. Wel enkele kanttekeningen plaatsen.

2. Ter kennisneming brengen aan commissie III.
Aanpassing legestabel 2001 inzake reisdocumenten (NGR). De tarieventabel behorende bij de legesverordening moet worden aangepast als gevolg van de nieuwe tarieven inzake de NGR. Het raadsvoorstel tot wijziging van de tarieventabel en het daarbij behorende raadsbesluit doorleiden, via commissie III, naar de raadsvergadering van september 2001.
Voorstel:
De Tarieventabel 2001 aanpassen met de maximum tarieven voor de reisdocumenten conform het Besluit Paspoortgelden. Het bijgevoegde raadsvoorstel en -raadsbesluit doorleiden, via commissie III, naar de raadsvergadering van september 2001.

Conform.
In brief aan VNG benadrukken dat tarief niet dekkend is en verzoeken hierover nader overleg te plegen met het ministerie.

Conceptnota "Oog voor Wonen" van de provincie Utrecht. De provincie heeft ons de conceptnota "Oog voor Wonen" gestuurd. Tot 30 september 2001 kan worden gereageerd.
Voorstel:
Standpunt aan de provincie kenbaar maken.

In principe conform.
Bestuurlijk in Gewest afstemmen en trachten te komen tot een gezamenlijke reactie.

Zoekwoorden:

Deel: ' Besluiten B&W gemeente Eemnes '
Lees ook