Gemeente Eemnes

wethouders van Eemnes d.d. 2 oktober 2001
Dorpshart.
Twee bureaus hebben offerte ingediend voor het projectmanagement. Voorstel:

1. KPMG Metrum opdracht geven voor procesmanagement dorpshart.
2. Aanpak proces nader bespreken met seniorenconvent en KPMG Metrum en zo nodig offerte laten bijstellen.
Conform.
Project BEL-Binnensport
Het college constateert dat de gemeente Blaricum zich genoodzaakt heeft gezien de deelname aan de totstandkoming van de stichting BEL-Sport niet verder voort te zetten.

Het college neemt met teleurstelling kennis van dit besluit, omdat het project samenwerking BEL-binnensportaccomodaties hierdoor thans wordt beëindigd. Informatie aan alle betrokkenen zal met spoed plaatsvinden.

Organisatie.
Op 24 september heeft de raad besloten tot een gedeeltelijke reorganisatie (Soza HEB); onderdeel daarvan is uitbreiding van de formatie basisadministratie.
Voorstel: Overgaan tot openstelllen vacature "medewerker basisadministratie/leerlingenvervoer" tot een maximumomvang van 28,5 uur per week.
Conform.
Aanleg drempels.
Het bestek en tekeningen van de aanleg van drempels in Laarderweg, Wakkerendijk en Meentweg is gereed om aan te besteden.

Het bestek op 8 oktober 2001 aan te besteden en hiervoor 3 aannemers uitnodigen.

Intrekken bouwvergunning van J.T. W.
J.T. W, Meentweg , is niet binnen de wettelijke termijn van zes maanden begonnen met werkzaamheden. De bouwvergunning kan daarom worden ingetrokken.

Bouwvergunning voor het bouwen van een landbouwschuur van J.T. W., Meentweg intrekken.

Aanleg van riolering in het buitengebied "Eemnes West". De combinatie Arcadis / Roelofs Wegenbouw hebben een prijsaanbieding gedaan voor de voorbereiding en uitvoering van de aanleg van riolering in het buitengebied ten westen van de kom van Eemnes. Na voteren van het krediet door de raad aan de combinatie Arcadis / Roelofs opdracht verlenen het werk uit te voeren. Aanpassing belastingverordeningen en legestabel. De belastingverordeningen en de tarieventabel behorende bij de legesverordening moeten worden aangepast met de nieuwe tarieven voor het begrotingsjaar 2002.
Het raadsvoorstel tot wijziging en de daarbij behorende raadsbesluiten doorleiden naar de begrotingsraad van 5 november 2001.

De tarieven in de belastingverordeningen en de tarieventabel voor het jaar 2002 wijzigen:

1. Hondenbelasting: 65,16.

2. Tarieventabel (leges): + 4,75%

3. Afvalstoffenheffing:

- tarief alleenstaande: 166,20 en

- tarief meerpersonen; 237,36.

4. Toeristenbelasting: 0,50.

5. Begrafenisrechten: + 4,75%.

6. Onroerende zaakbelastingen:

- gebruikersbelasting 1,75 en

- eigenarenbelasting 2,18 per 2.268.

7. Verordeningen (Leges / Baat) redactioneel. Aanpassen a.g.v. de invoering van de euro.
Het bijgevoegde raadsvoorstel en -raadsbesluiten via commissie III doorleiden naar de begrotingsraad van 5 november 2001.

Bezwaarschrift S. M.
De heer en mevrouw M. hebben bezwaar gemaakt tegen besluit inzake inname scootmobiel na verstrekking gesloten buitenwagen in kader van Wvg. De commissie bezwaar- en beroepschriften brengt hierover advies uit.
Overeenkomstig advies commissie beslissing handhaven. Jeugdopbouwwerk.
Voortgangsrapportage Schakels over jeugdopbouwwerk 2e kwartaal 2001. V.k.a. en t.k.n. commissie III.

Deel: ' Besluiten B&W gemeente Eemnes '
Lees ook