Gemeente Sittard

Besluiten B&W 18-01-2000
openbare besluitenlijst

1 Raadsagenda voor de vergadering van 27 januari 2000. Beslissing: Kennisgenomen.

2(Budgettair-neutrale) wijziging formatie financieel-administratief medewerker Sector Stadsontwikkeling.
Beslissing:
Binnen de bestaande budgetruimte de formatie van de afdeling Financiële Administratie van Sector Stadsontwikkeling wijzigen met 0.3 fte.

3 Ingekomen reacties naar aanleiding van de geboden inspraak inzake de nieuwbouw van schoolgemeenschap Trevianum aan de Havikstraat/Limbrichterweg in de wijk Limbrichterveld.
Beslissing:
De vergadering van de commissie voor stads- en wijkontwikkeling voorstellen om de anticipatieprocedure voort te zetten.

4 Voorbereidingskrediet voor een onderzoek naar de mogelijkheden voor een atletiekaccommodatie in Sittard.
Beslissing:
Ingestemd met een voorbereidingskrediet voor een onderzoek naar de mogelijkheid ter realisatie van een atletiekaccommodatie in Sittard. Gemeenteblad wordt voorbereid.

5 Voortgang verbeterplan Verkeer.
Beslissing:

1. Akkoord met inschakeling Ronda Adviseurs

2. Vooralsnog fl. 50.000,- bestemmen voor het inhalen van achterstanden. Een plan van aanpak daartoe opstellen in samenspraak met de portefeuillehouder(s)

3. De kosten voor het inhalen van de achterstanden ten laste brengen van het Parkeerfonds

4. Het college zal over het inhaalproces periodiek worden geïnformeerd.

11 januari 2000, primeurlijst
Primeur betekent dat betrokkene eerst bericht krijgt en dat het besluit een week later openbaar gemaakt wordt

1 Verzoek tot aankoop grond aan de achterzijde van de Kruisstraat 5 en 7 te Sittard van de heren Servais en Hochstenbach.
Beslissing:
1 Besluiten tot verkoop van de percelen aan de achterzijde van de Kruisstraat 5 en 7 aan de heren Servais en Hochstenbach; 2 De heren Servais en Hochstenbach middels schrijven een grondaanbieding doen.

2 Verzoek vestiging kleinschalig bedrijf voor videoproducties aan de Vrangendael 40 te Sittard.
Beslissing:
1 Medewerking geven aan de vestiging van een bedrijf voor videoproducties aan de Vrangendael 40;
2 Verzoeker schriftelijk informeren.
3 Gunning onderdoorgang Hasseltsebaan-Limbrichterweg. Beslissing: Het onderhavige werk gunnen aan aannemer Lieben Infra te Meersen.


---------------------------------------------------------------------------- © Gemeente Sittard
Hoewel we de uiterste zorgvuldigheid hebben betracht bij het maken van de teksten op deze site, kunnen er geen rechten aan ontleend worden.
---------------------------------------------------------------------------- home

Zoekwoorden:

Deel: ' Besluiten B&W gemeente Sittard '
Lees ook