Gemeente Uithoorn


BESLUITEN BESTUUR

Besluiten B&W
In hun vergadering van 30 juli jl. hebben burgemeester en wethouders o.a. de volgende besluiten genomen:


* De raad voor te stellen om naar aanleiding van het onderzoek van BMC naar modellen voor integratie van de Wvg in het RIO Amstelland en Meerlanden te kiezen voor de minimumvariant als startmodel dat in principe moet uitgroeien naar een volledig geïntegreerde indicatiestelling;

* Kennis te nemen van het antwoord van de voorzitter van de raadscommissie voor bestuurlijke vernieuwing over actieve informatieplicht van het college en het stellen van (schriftelijke) vragen door raads- en commissieleden;
* De reactie van de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland op het Treasurystatuut 2002 beantwoorden door middel van een brief en deze brief ter kennisneming aan te bieden aan de voorzitter van de commissie ruimte, leefbaarheid en middelen;
* Het voorstel afdeling bouw- en milieuzaken over jaarverslag 2001 De Meerlanden holding n.v. voor kennisgeving aan te nemen.

Zoekwoorden:

Deel: ' Besluiten B&W Uithoorn '
Lees ook