Gemeente Uithoorn


Besluiten

Besluiten B&W

In hun vergadering van dinsdag 10 juli jl. hebben burgemeester en wethouders onder meer de volgende besluiten genomen:
* Zo spoedig mogelijk na de zomervakantie het luisterdichtheidsonderzoek naar Radio R houden
* Kennis te nemen van de ingebrachte bezwaren tegen de verleende vrijstelling op basis van de voorschriften van het bestemmingsplan Dorpscentrum 1997 voor de vestiging van een chinees restaurant in het pand Kon. Julianalaan 47-49 . De bezwaren vormen geen aanleiding om de eerder genomen beslissing te herzien.
* In te stemmen met de voorgenomen verkoop van 246 huurwoningen in De Legmeer door de Woongroep Holland met de aantekening dat ook verkoop bij mutatie bij voorkeur geschiedt onder de vlag van de bereikbare koopwoning. Aan deze instemming de voorwaarde verbinden dat de Woongroep Holland bij de ontwikkeling door haar van nieuwe projecten, met name in Legmeer West , een relatie dient te leggen met de toekomstige wonindifferentieatie in De Legmeer. De commissie voor milieu en welzijn hierover te informeren.
* Het inspraakresultaat en advies en het kabinetsstandpunt ten aanzien van het Nationaal- en Vervoersplan 2001-2020 voor kennisgeving aan te nemen en ter kennisname voor te leggen aan de commissie voor ruimte en zorg.

Deel: ' Besluiten B&W van Uithoorn '
Lees ook