Actueel

Besluiten met betrekking tot bentazon-houdende bestrijdingsmiddelen blijven in stand.

Bron: College van Beroep voor het Bedrijfsleven 's-Gravenhage
Datum actualiteit: 7-05-2002

BASF heeft aanvragen ingediend tot verlenging van de toelatingen van bestrijdingsmiddelen met als werkzame stof bentazon. Omdat deze procedure niet tijdig (d.w.z. voor het tijdstip waarop de toelatingen zouden eindigen) kon worden afgerond, heeft het Ctb die toelatingen voorlopig verlengd tot 1 februari 2003. Hiertegen hebben o.m. de Vewin (Vereniging van Waterbedrijven in Nederland) en de Zuid-Hollandse Milieufederatie beroep ingesteld. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft deze beroepen ongegrond verklaard op grond van de volgende - samengevat weergegeven - overwegingen.

Naar het oordeel van het College van Beroep heeft het Ctb kunnen volstaan met het in aanmerking nemen van de door de BASF geleverde gegevens, waaruit blijkt dat de zgn. uitspoelingsnorm niet wordt overschreden. Weliswaar zijn meetgegevens van o.m. het RIVM voorhanden, waaruit blijkt dat deze norm wordt overschreden, doch naar het oordeel van het College van Beroep heeft het Ctb op basis van een rapport van onderzoeksbureau Alterra terecht geconcludeerd dat deze gegevens, kort gezegd, niet bruikbaar zijn en dat nadere analyse noodzakelijk is. Daarnaast is bentazon in Europees verband toegelaten voor gebruik in gewasbeschermingsmiddelen (bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG). Uit Richtlijn 2000/68/EG, waarmee dat is bewerkstelligd, volgt dat het Ctb bentazon-houdende bestrijdingsmiddelen binnen vier jaar moet beoordelen, op basis van dossiers die moeten voldoen aan de daaraan in Europees verband gestelde vereisten. Zolang die beoordeling niet heeft plaatsgevonden, is naar het oordeel van het College van Beroep nog geen sprake van een afgeronde procedure inzake aanvragen om verlenging. Richtlijn 2000/68 is op 1 augustus 2001 geïmplementeerd en vanaf dat moment wordt de besluitvormingstermijn met vier jaar verlengd. Verweerder is in het onderhavige geval ruimschoots binnen die termijn gebleven.

Ga naar betreffende uitspraak met nummer: AE2364
(Zie het originele bericht)

Deel: ' Besluiten bentazon-houdende bestrijdingsmiddelen blijven in stand '
Lees ook