Gemeente Eersel


Nieuwsberichten

15-07-2002
Uit de besluitenlijst van burgemeester en wethouders, week 28 2002

Deze wekelijkse rubriek belicht de genomen besluiten tijdens de onlangs gehouden vergadering(en) van het college van burgemeester en wethouders. Per onderwerp wordt een korte toelichting gegeven. Op de openbaarmaking van collegebesluiten bestaan twee uitzonderingen en wel in die gevallen waar geheimhouding aan de orde is en/of waarbij het openbaar belang in het geding is.
Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Aanwijzing 3e en 4e loco-burgemeester
Het college heeft wethouder J. Versmissen-Adriaans aangewezen als 3e en wethouder R. Stilma-Flinkenflögel als 4e loco-burgemeester. De Commissaris van de Koningin, Brandweer en politie worden hierover schriftelijk geïnformeerd.

Verslag gecombineerd portefeuillehoudersoverleg bestuurlijke aangelegenheden en sociaal-economische zaken, arbeidsmarkt, recreatie en toerisme d.d. 5 juni 2002
Het college heeft het verslag voor kennisgeving aangenomen.

Brief d.d. 4 juni 2002 om vergunning voor de exploitatie van een zwembad aan huis
Het college verleent aan het verzoek geen medewerking, omdat het initiatief in strijd is met het geldende bestemmingsplan en planwijziging op grond van milieuaspecten ongewenst is.

Voorstel tot weigering bouwvergunningen voor het oprichten van een biggenselectie-ruimte met hygiënesluis en een wasplaats Het college heeft de gevraagde bouwvergunningen geweigerd wegens strijd met de geldende bestemmingsplannen Buitengebied 1988 en Buitengebied 1988, 1e part. herziening.

Offerte woonvisie gemeente Eersel van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE)
Het college verstrekt opdracht aan het SRE voor het opstellen van een woonvisie voor de gemeente Eersel. De gemeenteraad heeft in de vergadering van 2 juli jl. hiervoor een krediet beschikbaar gesteld van 25.000,---.

Illegale bouwactiviteiten Eerselseweg te Knegsel Het college heeft de bouwactiviteiten stilgelegd op grond van artikel 100 van de Woningwet, artikel 11.1 van de Bouwverordening gemeente Eersel 1997 (juncto artikel 5:21 van de Algemene wet bestuursrecht).

Illegale bouwactiviteiten ir. van Meelweg te Vessem Het college heeft de bouwactiviteiten stilgelegd op grond van artikel 100 van de Woningwet, artikel 11.1 van de Bouwverordening gemeente Eersel 1997 (juncto artikel 5:21 van de Algemene wet bestuursrecht).

Illegale bouwwerkzaamheden Mortel te Eersel
Het college heeft de bouwactiviteiten stilgelegd op grond van artikel 100 van de Woningwet, artikel 11.1 van de Bouwverordening gemeente Eersel 1997 (juncto artikel 5:21 van de Algemene wet bestuursrecht).

Autobandenproject Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO) Het college heeft besloten geen financiële bijdrage te verstrekken aan het autobandenproject van de ZLTO, aangezien het om bedrijfsafval gaat.
ZLTO afdeling Eersel-Veldhoven heeft bij een aantal gemeenten in de regio een verzoek ingediend voor financiële ondersteuning voor het opruimen van alle banden die op agrarische bedrijven niet meer in gebruik zijn als kuilafdekking of anderszins. De actie zou volgens het verzoek in juni 2002 gaan plaatsvinden.

Aanbrengen wegmarkeringen 2002
Het college draagt conform het onderhoudsprogramma 2002 de wegmarkeringen op aan de laagste inschrijver, te weten Heijmans Wegen- en Verkeerstechnieken te 's-Hertogenbosch, voor een bedrag van 20.409,00 excl. BTW.

Deel: ' Besluiten burgemeester en wethouders Eersel, week 28 2002 '
Lees ook