Gemeente Etten-Leur

Besluiten van het college van burgemeester en wethouders

Vergunningen

Burgemeester en wethouders hebben bouwvergunningen verleend c.q. meldingen akkoord verklaard voor:

* het plaatsen van een dakkapel op de achtergevel van de woning aan Halewijnstraat 48 (besluit 22-11-1999);

* een uitbreiding van de bestaande berging aan Tienkamp 27 (besluit 24-11-1999);

* een uitbreiding aan de achtergevel van de woning aan B. van Meursstraat 32 (besluit 24-11-1999);

* het plaatsen van een dakkapel zowel op de voor
* als achtergevel van de woning aan Hoevenseweg 44c (besluit 24-11-1999);

* een uitbreiding van het benzinestation aan Spoorlaan 129 (besluit 24-11-1999);

* het plaatsen van een dakkapel op de voorgevel van de woning aan Beiaard 137 (besluit 24-11-1999);

* het plaatsen van een dakkapel zowel op de voor
* als achtergevel van de woning aan Burgemeester Berettastraat 31 (belsuit 24-11-1999);

* het uitbreiden van de woning aan Wildbaan 22 (besluit 24-11-1999);
* een uitbreiding aan de achtergevel van de woning en de bouw van een berging aan P.A. Damenstraat 9 (besluit 24-11-1999);
* het plaatsen van een dakkapel op de achtergevel van de woning aan Grauwe Polder 94 (besluit 24-11-1999).

Diegene die bezwaar heeft tegen een verleende bouwvergunning of een akkoord verklaarde melding kan volgens de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) binnen 6 weken na het verzenden van deze besluiten aan aanvragers, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Etten-Leur, Postbus 10.100, 4870 GA Etten-Leur. Tegelijk met het bezwaarschrift en gedurende de behandeling daarvan, kan bij de president van de arrondissementsrechtbank een voorlopige voorziening worden gevraagd, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Het adres van de arrondissementsrechtbank is Postbus 90.110, 4800 RA Breda.

Burgemeester en wethouders hebben een vergunning ingevolge de wet Milieubeheer verleend aan: Van Halteren Timmerbedrijf BV voor het uitbreiden van de inrichting voor machinale houtbewerking, met een opslag- en stallingsruimte, gevestigd op het adres Gouder Rijder 10 te Etten-Leur;

J.C. Assembly BV voor het uitbreiden van de inrichting voor elektronische assemblage, met een opslagloods, gevestigd op het adres Guldenweg 24 te Etten-Leur.

Burgemeester en wethouders hebben sloopvergunningen verleend voor het verwijderen van:


* asbestplaten in plafond en garage en asbestomtimmering van balken op zolder aan Gitaarhof 12 (besluit 19-11-1999);
* asbesthoudende dakplaten aan de Oude Kerkstraat 45 (besluit 19-11-1999);

* een opslagloods aan Zundertseweg 23a (besluit 19-11-1999);

Burgemeester en wethouders hebben toestemming verleend bij de woning aan het Buitenhof 63 voor het in- en uitwegen op Buitenhof. De geplande in- en uitrit wordt verbreed naar zes meter. Burgemeester en wethouders hebben toestemming verleend bij de woning aan Buitenhof 77 voor het in- en uitwegen op Buitenhof. De geplande in- en uitrit wordt verbreed naar een breedte van 5 meter.

Burgemeester en wethouders hebben een reclamevergunning verleend voor het aanbrengen van een neonreliëftekst en twee lichtbakken op de gevels van het pand aan Beiaard 1 (besluit 19-11-1999).

Commissievergaderingen

Op maandag 6 december aanstaande vindt in het gemeentehuis de openbare vergadering van de commissie Financiën, Economische Zaken en Automatisering plaats (aanvang 19.00 uur). In deze vergadering komen de volgende onderwerpen aan de orde:

* inventarisatieverslag Toeristisch-Recreatief Beleidsplan; Dit betreft een tussenrapportage van de vorderingen en ontwikkelingen voor de opstelling van het toeristisch-recreatief beleidsplan.
* resultaten werkgelegenheidsenquète 1999; De werkgelegenheidsenquête is gehouden door de Sociaal Economische Samenwerking West-Brabant. Hieruit blijkt dat er per 1 april 1999 in Etten-Leur in totaal 17.998 personen werkzaam waren.Tussen 1995 en 1999 is de werkgelegenheid in Etten-Leur met 21,3% toegenomen. In West-Brabant bedroeg de werkgelegenheidsgroei tussen 1995 en 1999 in totaal 12,1%. De werkgelegenheidsgroei in Etten-Leur vanaf 1995 ligt dus beduidend hoger dan de groei van de werkgelegenheid in West-Brabant. De werkgelegenheid in Etten-Leur tussen 1998 en 1999 is met 3,8% gegroeid. De sterkere groeiers in het afgelopen jaar waren: vervoer, opslag en communicatie (+ 26,7%), financiële instellingen (+16,7%) en openbaar bestuur en overheid (+16,5%). Dalers waren de nutsbedrijven (

* 18,5%), uitzendkrachten(-7,6%) en onderwijs (-2,6).
* voortgangsrapportage 1998 situatie bedrijventerreinen in West-Brabant;

* Vaststelling van de onderhoudsplanning bouwkundige objecten voor de jaren 2000 tot en met 2009;

* het beschikbaarstellen van een krediet voor restauratiewerkzaamheden Zwartenbergse Molen;
* Het vaststellen van een herziene kostprijsberekening voor het bestemmingsplan Vosdonk-Zuid;

* het aankopen van grond voor de Keen en Parklaan West / Vosdonk West;

* verkoop van 3600 aandelen van de NV Bouwfonds Nederlandse Gemeenten aan ABN/AMRO;

* het vaststellen van de "Najaarsnota";

Op 8 december 1999 vindt in het gemeentehuis de openbare vergadering van de commissie Onderwijs, Welzijn en Sociale Zaken plaats (aanvang 19.00 uur). Tijdens deze vergadering wordt er gesproken over de volgende onderwerpen:

* Voorlopige vaststelling kosten materiële instandhouding en salaris openbaar onderwijs over 1997;

* Vorming GGD West-Brabant en het aangaan van een gemeenschappelijke regeling voor de vorming van GGD, de GHOR, de RAV en het AMK;
* Bepaling kaders waarbinnen en voorwaarden waaronder gemeente meewerkt aan de nieuwbouwplannen Turfschip;
* Instelling cliëntenraad Uitkeringsgerechtigden;
* Aanpassing WVG-vervoersvoorziening (forfaitaire vergoeding);
* notitie met een reactie van het college van burgemeester en wethouders op de voorstellen van het Platform Minima en Maatschappelijk Welzijn ter verbetering van het lokale armoedebeleid.

Opdracht

Burgemeester en wethouders hebben aan Vermeer Infrastructuur BV de opdracht gegeven om fietspaden aan te leggen aan weerszijden van Vosdonk, het gedeelte Lokkerdreef-Mon Plaisir. De kosten voor de aanleg van de fietspaden bedragen 192.700 gulden exclusief BTW.

Koop duo-bakken

Burgemeester en wethouders hebben besloten om de 13.000 in gebruik zijnde duo-bakken, die de afgelopen vijf jaar werden gehuurd van " Exploitatie Maatschappij Teralfene BV", te kopen. Volgens het contract dat is afgesloten met dit bedrijf, bestaat thans de mogelijkheid voor het gemeentebestuur om de duo-bakken te kopen. Het college maakt gebruik van deze koopoptie.

Deel: ' Besluiten burgemeester en wethouders Etten-Leur '
Lees ook