Gemeente Etten-Leur

Besluiten van het college van burgemeester en wethouders

Vergunningen

Burgemeester en wethouders hebben bouwvergunningen verleend c.q. meldingen akkoord verklaard voor:

* de bouw van een serre aan de achtergevel van de woning aan Merel 19 (besluit 18-05-1999);

* het plaatsen van een dakkapel op de achtergevel van de woning aan A.Thijmstraat 21 (besluit 18-05-1999);

* het plaatsen van een tuinhuis aan Liesbosweg 128 (besluit 18-05-1999);

* het plaatsen van een serre tegen de achtergevel van de woning aan Gerbrandyhof 14 (besluit 18-05-1999);

* het plaatsen van een dakkapel op de woning aan Rodenbachstraat 23 (besluit 18-05-1999);

* een uitbreiding aan de achtergevel van de woning aan Steenloper 6 (besluit 18-05-1999);

* het plaatsen van een reeds gerealiseerd tuinhuisje aan Europalaan 65 (besluit 18-05-1999);

* een uitbreiding aan de achtergevel van de woning aan Schoonhout 23 (besluit 19-05-1999);

* de bouw van een woning met garage aan Kromhout (kavel 111 en 112) Tevens is er hierbij een vergunning verleend voor het in
* en uitwegen op het Kromhout (besluit 19-05-1999);
* het plaatsen van een dakkapel op voor

* en achtergevel van de woning aan Harpdreef 65 (besluit 19-05-1999);

* een uitbreiding aan de achtergevel van de woning aan Wezelpad 2 (besluit 19-05-1999);

* een uitbreiding aan de achtergevel van de woning aan Calshof 37 (besluit 19-05-1999);

* een uitbreiding van de woning aan Vossendaal 35 (besluit 19-05-1999);

* een uitbreiding van de bedrijfswoning aan Attelakenseweg 10b (besluit 19-05-1999).

Diegene die bezwaar heeft tegen een verleende bouwvergunning of een akkoord verklaarde melding kan volgens de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) binnen 6 weken na het verzenden van deze besluiten aan aanvragers, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Etten-Leur, Postbus 10.100, 4870 GA Etten-Leur.

Tegelijk met het bezwaarschrift en gedurende de behandeling daarvan, kan bij de president van de arrondissementsrechtbank een voorlopige voorziening worden gevraagd, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Het adres van de arrondissementsrechtbank is Postbus 90.110, 4800 RA Breda.

Burgemeester en wethouders hebben een sloopvergunning verleend voor het verwijderen van een berging, dierenverblijf aan de Hilsebaan 288.

Burgemeester en wethouders hebben toestemming gegeven aan het Nationaal Epilepsie Fonds/de macht van het Kleine om huis-aan-huis een collecte te houden in de week van 30 mei tot en met 5 juni 1999.

Uitbreiding carillon in het Trouwkerkje

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met het verzoek van de Stichting "Vrienden van het Leurs Carillon" om het carillon in het Trouwkerkje uit te breiden met een totaal van 12 klokken, waardoor er een 2½ octaafs carillon onstaat. Het college is van mening dat deze uitbreiding van het carillon een verrijking is van de culturele beleving in Etten-Leur Noord.

Representatie

Wethouder Vermeulen zal op zaterdag 12 juni aanstaande het feest van de wijkvereniging Hoge Neerstraat bijwonen.

Organisatieplan brandweerzorg en rampenbestrijding

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad in de openbare vergadering van 5 juli aanstaande voor om het regionale organisatieplan Brandweerzorg en Rampenbestrijding van het Stadsgewest Breda vast te stellen. De commissie Algemene- en Bestuurlijke Zaken brengt in de openbare vergadering op dinsdag 1 juni aanstaande vanaf 19.00 uur nader advies uit over het organisatieplan.

Bezoekersaantallen Internetsite gemeente Etten-Leur

Burgemeester en wethouders hebben kennis genomen van een telleroverzicht van de gemeentelijke Internetsite. Uit dit overzicht blijkt dat in de periode van 10 oktober 1998 tot 29 april 1999 er 3802 raadplegingen van de site zijn geweest.

In totaal is er in bovengenoemde meetperiode 2389 gekozen voor de berichtgeving van de gemeente Etten-Leur op Internet. Van deze bezoekers zijn er 655 doorgegaan naar het bedrijvenonderdeel en 758 keer is het algemene informatiegedeelte bezocht.

Startsubsidie genealogische dag 1999

Burgemeester en wethouders hebben een startsubsidie van 300 gulden beschikbaar gesteld voor de organisatie van een genealogische dag in Etten-Leur op 9 oktober aanstaande. Die dag wordt georganiseerd door een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van diverse plaatselijke organisaties. Burgemeester en wethouders verlenen de subsidie, omdat zij er voorstander van zijn om een breed publiek bekend te maken met genealogie, vanwege het bevorderen van de contacten tussen genealogen en vanwege de positieve uitstraling van een dergelijke dag.

Convenant amfibieëngebied Brakkenstraat

Burgemeester en wethouders hebben samen met een aantal eigenaren/gebruikers van een gebied ten noorden van de Brakkenstraat een convenant afgesloten. De aanleiding voor het convenant vormt het nieuwe bestemmingsplan "Buitengebied" waarin het betreffende gebied is opgenomen als gebied voor amfibieën. De bedoeling van het convenant is dat onderdelen van het gebied nog beter worden ingericht als amfibieëngebied (poelen, bosschages en dergelijke) en dat voor de rest van het gebied de mogelijkheid geboden wordt de grond te gebruiken als landbouwgrond. Het bij het convenant behorende inrichtingsplan voor het gebied is opgesteld in overleg met het Coördinatiepunt Landschapsbeheer van het Brabants Landschap. Met het convenant worden naar de mening van alle betrokkenen zowel de agrarische belangen als de natuurbelangen het beste gediend. De verdere afspraken met de eigenaren/gebruikers zullen gemaakt worden in het kader van het Landschapbeleidsplan.

Deel: ' Besluiten burgemeester en wethouders Etten Leur '
Lees ook