Gemeente Eemnes

wethouders van Eemnes d.d. 4 september 2001
Geen.
Aanleg drukriolering in buitengebied Eemnes West. De voorbereiding van de aanleg van riolering in Eemnes West is zover gevorderd dat het ontwerp van de riolering met de bewoners is besproken en een kredietraming gemaakt is.

De gemeenteraad vragen een krediet beschikbaar te stellen voor de aanleg van riolering in het gebied Eemnes West.

Uitbreidingsmogelijkheid te zuiden van de Zuidbuurt. In het streekplan (1994) is aan de gemeente Eemnes een mogelijkheid voor uitbreiding te zuiden van de kern toegewezen.. In een brief van de provincie is hieromtrent meer duidelijkheid ontvangen.

Brief ter kennisgeving aannemen.

Nieuwe dammen in sloot langs Jonge Jaapeweg.
Dhr. R. vraagt toestemming voor het aanleggen van twee dammen om zijn perceel vanaf de Jonge Jaapeweg te bereiken.


1. In principe de aanleg van de oostelijke dam toestaan.
2. De aanleg van de westelijke dam niet toestaan.
3. De heer R. hierover en over de verdere procedure informeren.
Hoorzitting ex 23 lid d WRO inzake ontwerpbestemmingsplan Heidehoek Er zijn 25 zienswijzen kenbaar gemaakt omtrent het ontwerpbestemmingsplan Heidehoek. Reclamanten worden in de gelegenheid gesteld mondeling hun zienswijze nader toe te lichten gedurende de hoorzitting d.d. 11 september 2001 (commissie II). Voorstel:

1. In principe instemmen met conceptreacties op zienswijzen en de concept-ambtelijke wijzigingen.

2. Reactie opsturen naar commissieleden t.b.v. hoorzitting.
Akkoord met (aangepaste)reacties.

PORTEFEUILLE WETHOUDER DRS A.A.E.M. GROTHAUZEN-ROBEERS Onderwerp
Besluit
Aanpassing tarieventabel legesverordening 2001 in verband met nieuwe regeling afgifte gehandicaptenparkeerkaarten.
In verband met komst nieuwe documenten en daaraan gerelateerde kosten o.g.v. de per 1 oktober 2001 ingaande nieuwe regeling dient de tarieventabel te worden aangepast.
Raad voorstellen tot aanpassing te besluiten.
Terugkoopregeling goedkope koopwoningen Noordbuurt. De goedkoopste nieuwbouw koopwoningen worden onder de marktprijs verkocht. Afgevraagd kan worden of hiervoor een anti-speculatiebeding of een terugkoopregeling moet worden ingevoerd.
1. De raad voorstellen in te stemmen met een terugkoopregeling en de conceptovereenkomst.

2. Instemmen met conceptraadsvoorstel.
Toewijzing koopwoningen 2e fase Noordbuurt.
De bouw van de woningen gaat medio volgend jaar van start. Vóór de bouw moeten de woningen zijn toegewezen.

1. Raad via commissie III voorstellen in te stemmen met de toewijzing van de koopwoningen 2e fase Noordbuurt.

2. Instemmen met conceptraadsvoorstel.
Akkoord.
Subsidieverzoek Seniorenweb.
Voor het instellen van een seniorenweb wordt een eenmalige subsidie gevraagd.
Voorstel:
De raad voorstellen een bedrag van fl.. 12.500.-beschikbaar te stellen, te dekken uit de post onvoorzien 2001, ten behoeve van een door uw college aan de Seniorenweb ter beschikking te stellen startsubsidie.
In principe akkoord;
Vooreerst echter eindsituatie na afloop cursussen in beeld brengen, waarbij College denkt aan gebruik van de apparatuur voor internetgebruik in een vrij toegankelijke locatie als De Bongerd of Bibliotheek.
De Hilt: Rekening 2000 en Begroting 2001.
De rekening 2000 sluit met een nadelig saldo van fl. 427.597,--. Dit is fl. 23.322,-- minder nadelig dan begroot. De begroting 2001 sluit met een nadelig saldo van fl. 519.009,--. In de begroting 2001 van de gemeente is rekening gehouden met fl. 470.000,--. Derhalve een nadeel van f. 49.009,--. Voorstel:

1. De rekening 2000 en begroting 2001 van De Hilt via commissie III doorleiden naar de raad.

2. De financiële gevolgen, per saldo fl. 25.687,-- nadelig, verwerken in de begroting 2001 van de gemeente Eemnes.
Akkoord.
Fonds Werk en Inkomen.
Schets van de gevolgen van de invoering van de Wet financiering Abw, Ioaw en Ioaz per 1 januari 2001 voor de gemeente. Vaststelling van de bedragen van de uitkeringen in 2001 en (indicatief) 2002. Voorstel:
Hiervan kennisnemen en bij de uitvoering rekening mee houden. Via Marap 2 wordt een en ander aangepast.
Akkoord, Ter kennisname aan de commissie III.

Deel: ' Besluiten college gemeente Eemnes '
Lees ook