21 maart 2000.

CTB BESLUITEN MOETEN WORDEN AANGEPAST.

De bezwaarschriftencommissie van het Ministerie van V.W.S. heeft in zijn advies een deel van de bezwaren gegrond verklaard die de toelatingshouders hadden tegen de CTB besluiten. De commissie heeft zich alléén uitgesproken over de bezwaren tegen de koper- en chroomgebaseerde houtverduurzamingsmiddelen. Er is nog geen uitspraak over de bezwaren tegen de creosootoliebesluiten.

De commissie (o.l.v. prof.mr. C.A.J.M. Kortmann) overwoog o.a.:


- De effectiviteit van de onderhavige besluiten zal zeer beperkt zijn zolang het importverbod niet in werking is getreden.

- De handhaafbaarheid van de besluiten kan in twijfel worden getrokken (niet de impregneerders maar de gebruikers van het hout bepalen de uiteindelijke bestemming van het hout).


- Dat het niet voor de hand ligt om bij een algemeen toelatingssyteem van bestrijdingsmiddelen scherpere normen te hanteren dan bij andere milieuwetten waar een meer specifieke toetsing, ook aan de concrete situatie plaatsvindt.


- Dat het wellicht tot de mogelijkheden kan behoren om nieuwe veldonderzoeken alsnog te verwerken in de nieuwe besluiten die nu tot stand moeten worden gebracht.

Het CTB moet zich nog over het advies beraden. De feitelijke beslissing wordt binnen een maand verwacht. Dan wordt ook duidelijk of, op grond van deze procedure, 14 mei als nieuwe einddatum kan blijven bestaan.

Er is géén verbod op import en gebruik van verduurzaamd hout.

Omdat VROM de eerder door de CTB beweerde milieurisico's van verduurzaamd hout wilde voorkomen was dat Ministerie bezig om ook de import en het gebruik van verduurzaamd hout tegen te gaan. Dat betreft alléén hout dat is behandeld met middelen die het CTB wil beperken. Dit soort van verboden zou alleen rechtskracht kunnen krijgen ná instemming van de Europese Commissie (èn in aansluiting op goed bevonden CTB besluiten).

De stand van zaken is:
Er bestaat géén kabinetsbesluit voor een importverbod voor met koperverbindingen verduurzaamd hout. Àls dat zou gebeuren komt er eerst een ontwerptekst in de Staatscourant. Elke Nederlander - met inbegrip van de 1e en 2e Kamer - heeft dan 4 weken de tijd om op de inhoud ervan te reageren. Daarna vindt al dan niet aanpassing plaats, advisering door de Raad van State en verzoek om goedkeuring bij de Europese Commissie. Zo'n procedure kost tenminste een jaar. Gezien de reacties op het al wel aangemelde importverbod gecreosoteerd hout zal een eventuele Europese goedkeuring niet zonder slag of stoot worden gegeven.

Voor gecreosoteerd hout is op 20 september 1999 een importverbod formeel in Brussel genotificeerd. Meerdere lidstaten hebben inmiddels afwijzende reacties gegeven en de Commissie zelf heeft duidelijk gemaakt dat Nederland de verkeerde procedure heeft gevolgd. Nederland heeft nog tot 28 maart de tijd om hierop te reageren. Zolang er geen rechtsgeldig import- en gebruiksverbod is blijft het gebruik van verduurzaamd hout ongemoeid.

Wel toegelaten.
Het CTB heeft geen middelen verboden maar de toelatingen ingeperkt. Qua effect op de markt is dat vrijwel hetzelfde gezien de aard van de inperkingen maar juridisch geeft het merkwaardige effecten. Zo mogen alle middelen in Nederland wel worden gebruikt om hout te verduurzamen voor de export en voor hout dat binnenshuis wordt gebruikt. Creosootolie is overigens toegelaten tot 1 juli 2001 voor alle gangbare toepassingen met uitzondering van hout in contact met (grond)water.

Kabinetsbesluit wijkt af van wil 2e Kamer.
Het Kabinetsbesluit om de toelatingen van de koperhoudende verduurzamingsmiddelen ongewijzigd toe te staan tot 14 mei 2000 sluit niet aan op de motie Feenstra/Udo en de daarbij gegeven interpretaties. De 2e Kamer heeft gevraagd om een en ander in de pas te laten lopen met Europees beleid. Dat beleid is er zeker niet op gericht toelatingen te beëindigen maar om één Europees kader te hebben op basis waarvan de toelaatbaarheid van houtverduurzamingsmiddelen in alle lidstaten op dezelfde manier wordt beoordeeld. Dát kader - de Biociderichtlijn - dient in alle lidstaten op 14 mei 2000 in de nationale wetgeving te zijn opgenomen. Omdat niet alle lidstaten dan al even ver zullen zijn en omdat technische uitvoeringsrichtlijnen nog niet allemaal klaar zijn is er in die Biociderichtlijn een overgangstermijn van 10 jaar opgenomen. In die 10 jaar mogen lidstaten hun huidige beoordelingssysteem blijven toepassen.

Het is niet aan te nemen dat de 2e Kamer genoegen neemt met een uitvoering van de motie die neerkomt op datumverschuiving van 1 januari naar 14 mei.

Oud hout geen probleem bij gecontroleerde verbranding.

In opdracht van VROM zijn de mogelijke milieueffecten c.q. risico's van de huidige wijze van inzameling en verwerking van afvalhout nader in beeld gebracht. De onderzoekers (TAUW en SHR) concluderen dat de huidige wijze van inzameling en verwijdering milieuhygiënisch verantwoord is. De verwijdering verloopt via huishoudelijk en grof huishoudelijk afval, al dan niet via milieustraten, voor tuinhout en via het bouw- en sloopafval voor bouwhout. Dit afvalhout, voor zover niet herbruikbaar, wordt in AVI's gecontroleerd verbrand of op stortplaatsen gecontroleerd gestort. De onderzoekers bevelen aan om de mogelijkheden voor het nuttig toepassen anders dan in energiecentrales (bijvoorbeeld d.m.v. vergassing) nader te onderzoeken. De verbranding van gecreosoteerd hout vormt al helemaal geen probleem: dat verbrandingsproces is zelfs schoner dan de verbranding van speciaal als energiehout geteelde wilgenhout.

Hardnekkig misverstand: verduurzaamd hout is geen verduurzamingsmiddel.

Het blijkt bij velen in "milieuland" een hardnekkig misverstand om eigenschappen van het verduurzamingsmiddel ook toe te schrijven aan het hout dat ermee is behandeld.
Volkomen onjuist.
Verduurzamingsmiddelen vormen ín het hout en mét het hout een ander product. Het eindproduct is veilig en kán niet meer worden vergeleken met de grondstof.
Duizenden grondstoffen zijn op zichzelf onveilig maar vormen verwerkt in even zovele huis-, tuin- en keukenvoorwerpen geen enkel gevaar. Zo ook verduurzaamd hout!

Inlichtingen :
Ing. C Boon, voorzitter Vereniging van Houtimpregneerbedrijven in Nederland
Tel. : 030 - 693.00.40
Fax : 030 - 692.50.45
E-mail : info@vhn.org

Vereniging van Houtimpregneerbedrijven in Nederland - VHN

Laan van Beek en Royen 1a
Postbus 735
3700 AS Zeist

Tel. 030 - 693.00.40
Fax 030 - 692.50.45

E-mail : info@vhn.org

Deel: ' Besluiten CTB over verduurzaamd hout moeten worden aangepast '
Lees ook