Amsterdam Oud Zuid

Besluiten Dagelijks Bestuur 29 februari 2000 Nieuwsdatum: 01-Mar-2000

Het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid heeft op 29 februari jl. de volgende besluiten genomen:
RUIMTELIJKE EN ECONOMISCHE ONTWIKKELING
Vaststelling nota De Schoonheid van Amsterdam (1999) In 1995 werd de eerste versie van de nota De Schoonheid van Amsterdam ter vaststelling aangeboden aan de stadsdelen. De nota omvatte punten over een nieuw op te zetten welstandsbeleid. Op basis van ervaringen van de Commissie voor Welstand en Monumenten en van de stadsdelen, is een herziene versie van deze centraal stedelijke nota aan de stadsdelen ter vaststelling aangeboden. De nota vormt niet alleen een belangrijk kader voor de Commissie voor Welstand en Monumenten, maar geeft de burger tevens inzicht binnen welke grenzen deze commissie bouwplannen beoordeelt. Het Dagelijks Bestuur heeft de nota nu vastgesteld.

Vaststelling nota Welstandsbeleid in de Gordel 20-40 en bijbehorende ordekaarten
Voor de bebouwing in de periode 1920 tot 1940, de zogeheten Gordel
20-40, is in 1999 een convenant opgesteld met als doel te komen tot een gemeenschappelijk welstandsbeleid voor de bebouwing binnen dit gebied. Dit convenant is door alle stadsdelen met bebouwing uit die periode ondertekend. In dit convenant was overeengekomen dat per stadsdeel een nota welstandsbeleid met betrekking tot deze bebouwing zal worden vastgesteld. Het Dagelijks Bestuur heeft de nota Welstandsbeleid in de Gordel 20-40 en de architectuur-ordekaarten met betrekking tot de Gordel 20-40 voor Amsterdam Oud Zuid vastgesteld.

Eindrapportage handhaving bestemmingsplan Stadion- en Beethovenbuurt
1996
Het Dagelijks Bestuur is akkoord gegaan met de inhoud van de eindrapportage over de pro actieve handhaving van het bestemmingsplan Stadion- en Beethovenbuurt 1996. Begin jaren negentig uitten verschillende bewonersgroepen de wens om de kwaliteit van de leefomgeving in de Stadion- en Beethovenbuurt te beschermen. Met name de roep om behoud van architectonische en stedenbouwkundige kenmerken werd vanuit deze buurt gehoord. Het Dagelijks Bestuur heeft destijds positief gereageerd op deze signalen en gaf opdracht tot het ontwikkelen van een bestemmingsplan voor dit gebied. De afgelopen twee jaar zijn op basis van het bestemmingsplan de bouwblokken in de buurt intensief gecontroleerd op overtredingen. De eindrapportage geeft de resultaten van de handhaving weer, alsmede de gehanteerde werkwijze, de conclusies en de aanbevelingen. In het stuk wordt onder andere aanbevolen om de stedelijke bebouwing eens per twee jaar vast te laten leggen door middel van luchtfotografie en om gegevens over de huisvesting van bedrijven te controleren bij de Kamer van Koophandel.

PUBLIEKSZAKEN
Pilotproject burgerservicekaart
Het Dagelijks Bestuur is akkoord gegaan met het indienen van een voorstel bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties voor het gebruik van de elektronische mogelijkheden van de burgerservicekaart. Het betreft een eerste stap richting het gebruik van een elektronische identificatiekaart, die uiteindelijk moet uitmonden in een proef voor elektronisch stemmen via internet in
2002.

WELZIJN, ONDERWIJS & SPORT
Meerjarige subsidie Stichting Kinderopvang Humanitas Het Dagelijks Bestuur heeft ingestemd met de concept-raadsvoordracht waarin het voorstel is opgenomen om ten behoeve van Stichting Kinderopvang Humanitas een subsidie te verlenen voor de periode 1 mei
2000 tot en met 31 december 2003. De subsidie betreft een bedrag van fl. 884.907,- en is bestemd voor de levering van 85 kindplaatsen in de kinderdagverblijven Zuidwester, Hoogvlieger en Plons.

RUIMTELIJKE EN ECONOMISCHE ONTWIKKELING
Opheffing Woningcommissie Hoofddorppleinbuurt-Zuid Het Dagelijks Bestuur is akkoord gegaan met de concept-raadsvoordracht inzake de opheffing van de Woningcommissie Hoofddorppleinbuurt-Zuid.

WELZIJN, ONDERWIJS & SPORT
Subsidieaanvraag Racism Beat It-festival 2000
Het Dagelijks Bestuur heeft een subsidie van fl. 2.500,- vastgesteld ten behoeve van de organisatie van het festival Racism Beat It voor het jaar 2000.

Overige informatie/mededelingen:
Dita Vermeulen zal op 11 april a.s. deelnemen aan het symposium Tijd voor diversiteit, waarbij ondermeer minister Van Boxtel spreker zal zijn. Locatie: Meervaart, Amsterdam

Deze nieuwsbrief is een journalistieke weergave van de door het Dagelijks Bestuur genomen besluiten, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Geadresseerden van specifieke besluiten zullen separaat en rechtstreeks van het voor hen van belang zijnde besluit op de hoogte worden gesteld.

Deel: ' Besluiten Dagelijks Bestuur Amsterdam Oud Zuid '
Lees ook