Gemeente Etten-Leur

Besluiten van het college van burgemeester en wethouders

Vergunningen

Burgemeester en wethouders hebben bouwvergunningen verleend c.q. meldingen akkoord verklaard voor:

de aanbouw van een transformatorgebouw aan de Nieuwe Donk 1 (besluit 04-06-1999);

de bouw van een opslagloods aan de Nieuwe Donk 17 (besluit 04-06-1999);

de verbouw van een bedrijfspand aan de Industriedwarsweg 7 (besluit 04-06-1999);

het plaatsen van een tuinhuisje bij woningen aan Wagenhuis 24 en Europalaan 108 (besluit 04-06-1999);

de uitbreiding van de woning Bruininkhuizen 23 (besluit 04-06-1999);

het aanbrengen van een souterrain-raam in de voorgevel van de woning aan Thorbeckelaan 28 (besluit 04-06-1999);

de bouw van een vervangende garage aan de Paukeslag 14 (besluit 04-06-1999);

een uitbreiding aan de achtergevel van de woning aan Vossendaal 33 (besluit 04-06-1999);

een uitbreiding van de woning aan Keenseweg 41 (besluit 04-06-1999);

een uitbreiding van de woning aan Calshof 39 (besluit 04-06-1999);

de verbouw van een stal/berging aan Klappenberg 3 (besluit 04-06-1999);

het plaatsen van een kunstwerk aan de Wildbaan (besluit 04-06-1999);

de uitbreiding aan de achtergevel van de woning aan Nieuwe Kerkstraat 54 (besluit 04-06-1999);

de uitbreiding van de woning aan de Schimmelpennincklaan 38 (besluit 04-06-1999).

de verbouw van het pand aan Oude Kerkstraat 2 (besluit 08-06-1999);

de bouw van een woning met garage aan de Brandseweg (kavel 150) (besluit 08-06-1999);

de bouw van een woning met garage en tuinberging aan de Almonde in De Keen. Tevens is er hierbij een vergunning verleend voor het in- en uitwegen op de Almonde (besluit 08-06-1999);

het plaatsen van een tuinhuis bij woningen aan Plecht 4, Giek 7 en Korte Dreef 9 (besluit 08-06-1999);

het plaatsen van een dakkapel op de woning aan Beatrixpark 53 (besluit 08-06-1999);

Diegene die bezwaar heeft tegen een verleende bouwvergunning of een akkoord verklaarde melding kan volgens de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) binnen 6 weken na het verzenden van deze besluiten aan aanvragers, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Etten-Leur, Postbus 10.100, 4870 GA Etten-Leur. Tegelijk met het bezwaarschrift en gedurende de behandeling daarvan, kan bij de president van de arrondissementsrechtbank een voorlopige voorziening worden gevraagd, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Het adres van de arrondissementsrechtbank is Postbus 90.110, 4800 RA Breda.

Burgemeester en wethouders hebben een vergunning verleend voor het in- en uitwegen naar de Hilsebaan 86 (besluit 04-06-1999).

Burgemeester en wethouders hebben sloopvergunningen verleend voor het verwijderen van

* opstallen van de PNEM aan de Brabantlaan (besluit 04-06-1999);
* opstallen aan de Lage Vaartkant 11 (besluit 04-06-1999).

Burgemeester en wethouders hebben aan PNEM Netwerk BV vrijstelling verleend van de algemene gebruiksbepalingen van het bestemmingsplan Buitengebied voor de aanleg van (ondergrondse) 150 KV-kabels in de omgeving van de Elshoutweg (besluit 07-06-1999).

Burgemeester en wethouders hebben aan het Nederlands Rode Kruis toestemming verleend om in deze gemeente huis-aan-huis te collecteren in de week van 20 tot en met 26 juni 1999.

Commissievergadering

Op dinsdag 22 juni aanstaande vindt de openbare vergadering van de commissie Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting en Cultuur plaats. In deze vergadering wordt gesproken over de volgende onderwerpen;
* procedure vaststelling cultuurnota/subsidieprogramma cultuur 2000;
* uitgangspunten nieuwe cultuurnota;

* ontvlechting van de dependance Hoeven van de gemeentelijke school voor kunstzinnige vorming St. Frans;

* rapport kwaliteit van Etten-Leurse woonbuurten;
* het voorstel aan de gemeenteraad om het meerjarenprogramma Stads- en Dorpsvernieuwing en Verdelingsbesluit Stads- en Dorpsvernieuwing vast te stellen en hiervoor de volgende bedragen beschikbaar te stellen;

+ voor de subsidiëring van woonconsumenten Hfl. 5.000,==
+ onderhoud monumenten Hfl. 23.000,==
+ de uitvoering van het gemeentelijk monumentenbeleid Hfl. 100.000,==

Tevens worden de commissieleden ervan in kennis gesteld dat het rijk op basis van het besluit Rijkssubsidiëring Restauratie Monumenten voor het jaar 1999, Hfl. 101.000,== beschikbaar heeft gesteld voor de uitvoering van het meerjarenprogramma monumentenrestauraties. Daarnaast worden de commissieleden in kennis gesteld van een lijst van projecten, die zijn opgenomen op het investeringsplan 1999-2002 en die voldoen aan de definitie die rijk en provincie hanteren ten aanzien van het begrip stads- en dorpsvernieuwing of door hun aard of integraliteit een bijdrage leveren aan het verbeteren van het woon-, werk-, productie- en leefmilieu.

* budget Besluit Woninggebonden Subsidies;
* convenant ambifibieëngebied Brakkenstraat;
* provinciaal restauratie uitvoeringsprogramma.

Reconstructieplan Cornelisstraat

Burgemeester en wethouders stellen de commissie Openbare Werken, Milieu en Sport in de openbare vergadering van maandag 28 juni aanstaande voor om in te stemmen met de inspraakreacties en de geformuleerde standpunten over het reconstructieplan Cornelisstraat Vanwege de ingebrachte reacties heeft het college besloten om het eerder gepresenteerde plan op beperkte schaal te wijzigen. De werkzaamheden worden uitgevoerd in het kader van het leerlingwezen in SPG-verband. De start hiervan is gepland in week 24 van dit jaar.

Plannen rondom Akkerhof

In de openbare vergadering van de commissie Openbare Werken, Milieu en Sport van 28 juni 1999 wordt besproken een voorstel tot vaststelling van de inspraakreacties, het afbouwplan en groenplan voor de Akkerhof (voormalige lokatie Spectrumcollege). De reacties die zijn binnengekomen op de gepresenteerde plannen, geven het college geen aanleiding om deze plannen te wijzigen.

Evaluatie privatisering Milieustraat 1998

Burgemeester en wethouders stellen de leden van de commissie Openbare Werken, Milieu en Sport in de openbare vergadering van 28 juni aanstaande in kennis van een evaluatie rondom de privatisering van de milieustraat, de grofhuisvuilinzameling, de papierinzameling en de KCA-inzameling . In deze rapportage wordt ingegaan op de ervaringen die zijn opgedaan met de privatisering, de hoeveelheden afval die zijn ingezameld en de financiële gevolgen ervan.

Afrekening 1997 ouderenwerk Stichting De Markenlanden

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de afrekening over 1997 van het ouderenwerk van de Stichting Markenlanden en het subsidiebedrag voor dat jaar definitief vastgesteld op 194.301 gulden.

Privatisering afvalinzameling

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad in de openbare vergadering van 5 juli aanstaande voor om in te stemmen met een voorstel tot het privatiseren van de afvalinzameldienst. Met het uitbesteden van de afvalinzameling aan derden willen burgemeester en wethouders het vrijkomende personeel, dat nu belast is met de uitvoering van deze taak, voornamelijk herplaatsen bij de wijkteams. Daartoe zal er er een plaatsingscommissie worden ingesteld, die de herplaatsing van het personeel gaat begeleiden.

Indien de gemeenteraad besluit tot het privatiseren van de afvalinzameling, is het de bedoeling dat dit project openbaar en Europees wordt aanbesteedt. In het voorstel tot het privatiseren van de afvalinzameldienst, stelt het college aan de gemeenteraad voor om het financiële voordeel van de privatisering aan te wenden om de afvalstoffenheffing te verlagen of minder te laten stijgen (voor het eerst mogelijk in 2001). De leden van de commissie Openbare Werken, Milieu en Sport brengen in de openbare vergadering van 28 juni aanstaande hierover een nader advies uit.

Beleidsplan openbare verlichting 1999 - 2003

Burgemeester en wethouders leggen de gemeenteraad in de openbare vergadering van 5 juli 1999 het Beleidsplan openbare verlichting 1999
- 2003 voor. De leden van de commissie Openbare Werken, Milieu en Sport brengen over dit beleidsplan een advies uit in de openbare vergadering van 28 juni aanstaande.

In september van het vorige jaar hebben burgemeester en wethouders besloten om een onderzoek in te stellen naar een mogelijke privatisering van het onderhoud van de openbare verlichting. De bedoeling is om een inzicht te krijgen in de effectiviteit en efficiëntie van het huidige beheer van de openbare verlichting. Ook is onderzocht het huidige gevoerde en het gewenste onderhoud en de wenselijkheid van uitbesteding van het beheer en onderhoud. In het thans opgestelde beleidsplan zijn de belangrijkste uitgangspunten opgesteld voor de periode 1999 - 2003.

Deel: ' Besluiten en vergunningen B en W Etten Leur '
Lees ook