Persbericht https://www.limburg.nl/html/blgs/blgs031299091925.html

Besluitenlijst GS van 16 november 1999

van de vergadering van Gedeputeerde Staten van 16 november 1999 vastgesteld op 23 november 1999.

Vaststelling nieuwe Procedureverordening Limburg 2000 en intrekking van de Procedureverordening.

Gedeputeerde Staten hebben aan Provinciale Staten voorgesteld een nieuwe Procedureverordening Limburg 2000 vast te stellen, onder intrekking van de huidige Procedureverordening 1997, en stellen tevens voor een wijziging aan te brengen in de verordening Waterhuishouding Limburg.

Herziening subsidieregeling Natuur en Landschap.

Gedeputeerde Staten hebben besloten de herziene subsidieregeling Natuur en Landschap ter vaststelling aan Provinciale Staten aan te bieden met het doel de herziene regeling per 1 januari 2000 te doen ingaan.

Vaststelling provinciaal beleid inzake het Investeringsbudget stedelijke vernieuwing.

GS hebben het Beleidskader stedelijke vernieuwing prov. Limburg en een daaraan gekoppelde subsidieregeling vast- gesteld en voorgelegd ter vast- stelling aan PS. Hiermee is vastgelegd hoe de wettelijke rol van de provincie - ter bevor- dering en ondersteuning van stedelijke vernieuwing in het bijzonder t.a.v. de gemeente waaraan de provincie investeringsbudget kunnen verlenen (de zgn. niet rechtstreekse gemeenten; i.c. alle gemeenten behalve Venlo, Heerlen en Maastricht) - ingevuld zal worden.

Evaluatie-rapportage Grotestedenbeleid.

Het College van GS heeft de evaluatie- rapportage Grotestedenbeleid vast- gesteld en ter kennisgeving doorgeleid naar Provinciale Staten.

Vervolgproject "Inventing the Future II"

GS hebben besloten aan het ARCUS College te Heerlen f 46.376,-- toe te kennen voor het project "Inventing the Future II"

Project organisatiewijziging Veilig Wonen

GS hebben besloten aan MAECON N.V. een subsidie te verstrekken van f 75.000,-- voor het project organisatiewijziging Veilig Wonen

Subsidie voor Industrieel Expertisecentrum

GS hebben besloten f 80.000,- subsidie te verlenen voor de realisatie van een Industrieel Expertisecentrum in het TOC Venray met als doel te voorzien in de vraag naar korte om- en bijscholing van zittend personeel en werkloos/ werkzoekenden op het gebied van productie- en onderhoudstechnieken

Euregionaal Sectorbureau CallCenter Personeel

Gedeputeerde Staten hebben besloten de Stichting Euregio Maas Rijn te ver- zoeken om een Interregbijdrage te ver- lenen van 120.521 Euro in de project- kosten van Eurocall en tevens een provinciale bijdrage te verlenen van 10.000 Euro ( f 22.037,--)

Subsidie-aanvraag in het kader van Interreg II voor Regional Flavours 2000/ Promotie Regionale Producten Limburg

GS hebben besloten in te stemmen met een subsisdieaanvraag ad f 600.000,-, zijnde 272.268,12 Euro, in het kader van het Interreg-II programma, alsmede met de in dat kader benodigde garantiestelling ad f 200.000,-

Overleg met minister Pronk over de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening.

Het college van Gedeputeerde Staten stelt de Vaste Commissie Ruimte en Groen schriftelijke op de hoogte van de Limburgse inbreng in het overleg met minister Pronk over de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening.

Archeologie en de Wiebengahal

Gedeputeerde Staten hebben besloten, onder voorbehoud van instemming van Provinciale Staten, met de gemeente Maastricht een convenant aan te gaan voor de ontwikkeling van de Wiebengahal tot Archeologisch Centrum. Zij stellen Provinciale Staten voor hier eenmalig f 3.000.000,- bij te dragen in de investeringskosten.

Subsidieverzoek project groepsbegeleid werken".

Gedeputeerde Staten hebben besloten om het project "groepsbegeleid werken" van de Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-Limburg te honoreren ten- einde de problematiek inzake door- stroming van ZMLK-scholieren naar dagactiviteitencentra in Roermond en Weert te bevorderen en de ontplooiingskansen van verstandelijk gehandicapten middels arbeid te vergroten.

Verzoek van de heer Bus van de SP om terinzage- legging van financile rapporten over het project Grensmaas.

Gedeputeerde Staten hebben medegedeeld niet te beschikken over financile rapporten over het project Grensmaas.

Wegenoverdracht aan de gemeente Valkenburg aan de Geul.

GS hebben besloten het gemeente- bestuur van de gemeente Valkenburg aan de Geul voor te stellen over te gaan tot overname van het eigendom, beheer en onderhoud van de gedeelten van de provinciale wegen N587 Meerssen-Valkenburg en de N590 Maastricht-Valkenburg.

Verzoek van dagblad De Limburger tot inzage in dossier Wagemans

Het college heeft besloten de stukken uit het dossier Wagemans integraal ter inzage te leggen voor Dagblad de Limburger

Subsidieaanvragen regeling stimulering bedrijfsvervoer.

Gedeputeerde Staten hebben beschikkingen afgegeven in het kader van de regeling stimulering bedrijfsvervoer.

Opstart beleidspilot ministerie VWS "Regionaal lokaal sociaal beleid Peelregio 2000-2002".

Gedeputeerde Staten hebben een start- document onderschreven dat in de Limburgs-Brabantse Peelregio beoogt te komen tot een duurzame inbedding in deze regio van lokaal sociaal beleid en tot de realisatie van hiermee samenhangende projecten. Hiermee wordt ook vanuit de sociale beleidsoptiek een daadwerkelijke impuls gegeven aan noodzakelijk flankerend beleid gezien alle problemen in deze regio. Tevens is een subsidie-aanvraag bij het ministerie VWS ingediend.

Vragen ex artikel 21 RvO van Provinciale Staten

Gedeputeerde Staten hebben de vragen beantwoord van mevrouw Meerten- Schoenmakers (OU55+) over vervolg op "gunstige milieurapporten te koop", over rivierwinning en grindwinning en over de herziening van het waterschapsbestel, van de heer Wessels (D66) over de herziening van het waterschapsbestel, van de heer Sptgens (fractie Sptgens) over tolheffing A2 Maastricht en van mevrouw Gribling-Gommans (CDA) over de doorgifte van L1 in Mook en Middelaar.

Deel: ' Besluiten Gedeputeerde Staten Limburg '
Lees ook