Gemeente Borsele


Uit de raad van 4 maart 1999

Op 4 maart j.l. heeft de raadsvergadering plaatsgevonden. Wat heeft de raad nu eigenlijk besloten in die vergadering? We hebben de belangrijkste besluiten voor u op een rijtje gezet.

(Model)bouwverordening Borsele

De raad heeft de bouwverordening van de gemeente Borsele aangepast. De bouwverordening is nu in overeenstemming gebracht met de Woningwet die recent is gewijzigd. In de bouwverordening staat nu o.a. dat het tegengaan van bouwen op verontreinigde grond alleen betrekking kan hebben op bouwwerken die bedoeld zijn voor het verblijf van mensen.

Tevens heeft de raad de bouwverordening aangepast aan het asbestverwijderingsbesluit. Dit betekent dat bij de verplichting van een gecertificeerd onderzoek naar de aanwezigheid van asbesthoudend materiaal in een te slopen bouwwerk, en met name de bijbehorende uitzonderingen voor eenvoudige gevallen, een gecertificeerd onderzoek achterwege mag blijven. Dit is alleen toegestaan als het college van B&W van mening is dat er op een andere manier voldoende is aangetoond of, en zo ja waar, zich asbest bevindt.

Herinrichting Dorpsstraat 2e fase

Het reconstructieplan voor het gedeelte van de Dorpsstraat dat tussen de Stenevate en de Heinkenszandseweg ligt is door de raad vastgesteld. Het gaat om de 2e fase van de herinrichting van de Dorpsstraat. In de volgende Borselse Bode zult u geïnformeerd worden over de werkzaamheden die staan te gebeuren en de planning hiervan.

Automatisering

In het gemeentehuis is er geïnventariseerd wat de knelpunten zijn op het gebied van automatisering. Gebleken is dat de hard- en software is verouderd. Bovendien is het overgrote deel van de computers niet millennium-bestendig. Voor de vervanging van computers is het ook noodzakelijk dat de bekabeling wordt vervangen. De raad heeft voor de bekabeling fl. 200.000,- beschikbaar gesteld en voor de meest noodzakelijke vervangingen van apparatuur en programmatuur fl. 260.000,-.

Communicatienota

De raad heeft de communicatienota 'Voorlichting en communicatie: hoe gaan we er mee om?' vastgesteld. In deze nota staan de uitgangspunten beschreven voor de manier waarop de gemeente Borsele om moet gaan met de informatie voor en naar de inwoners over het gemeentelijk beleid. Hierdoor worden de inwoners in staat gesteld zinvol te reageren op voornemens en handelingen van het gemeentebestuur. De nota omschrijft kortom de werkwijzen met betrekking tot de uitvoering van communicatie-activiteiten.

Commissie Sociale Zaken

De raad heeft op 5 november 1998 besloten om de cliënteninspraak in Borsele voor uitkeringsgerechtigden te realiseren door na het organiseren van een verkiezing cliënten te benoemen in de commissie Sociale Zaken. Deze verkiezing heeft begin januari 1999 plaatsgevonden. De raad heeft besloten om 8 gekozen personen/cliëntenvertegenwoordigers te benoemen in de commissie Sociale Zaken. In de volgende Borselse Bode zullen wij u verder informeren over het ‘hoe, wat en waarom’ van de commissie.

Leerlingenvervoer gemeente Borsele

Ten aanzien van het leerlingenvervoer heeft er een wetswijziging plaatsgevonden. Dit betekent concreet dat er aan ouders geen eigen bijdrage meer gevraagd kan worden maar dat er door de ouders wel een drempelbedrag moet worden betaald. Dit drempelbedrag wordt waarschijnlijk bij het schooljaar 1999-2000 ingevoerd. In de overgangssituatie die nu ontstaat wordt het drempelbedrag gelijk gesteld aan de eigen bijdrage. De raad heeft de verordening leerlingenvervoer gemeente Borsele nu zo gewijzigd dat de verordening in overeenstemming is met de wetswijziging die heeft plaatsgevonden.

Deel: ' Besluiten gemeenteraad Borsele '
Lees ook