Gemeente Brunssum

Uit de gemeenteraad

De gemeenteraad kwam voor een vergadering bijeen op dinsdag 23 en woensdag 24 februari. Tijdens deze bijeenkomst zijn onder meer de volgende besluiten genomen.

2. Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

De raad heeft besloten dat de onroerende zaakbelastingen en de afvalstoffenheffing in z'n geheel voor kwijtschelding in aanmerking komen.

3. Voorbereidingsbesluiten

Klingbemden 113, voor het oprichten van een overkapping. Vroedschapstraat 49, voor het oprichten van een garage en een afdak. Eglantier 9, voor het legaliseren van een verandering van een aanbouw. Platanendreef 68, voor het oprichten van een carport en het vergroten van een woonhuis.
Clercstraat 2A, voor het oprichten van een garage en een erker. Marebosjesweg 21, voor het vergroten van een woonhuis. Prins Hendriklaan (ged.), om een nieuwe bedrijfsvestiging van Drukkerij Beekelaar mogelijk te maken.

4. Verkoop grond industrieterrein Bouwberg

Vlechtersbedrijf Akkoord gaat grond kopen van de gemeente Brunssum voor de wijziging van de aan- en afvoer van materialen van het bedrijf 'Akkoord' en uitbreiding van het bedrijf 'Luc'. Het gaat om, in totaal, 4.367 vierkante meter grond op het industrieterrein Bouwberg.

5. Verkoop grond industrieterrein Haefland

Timmerbedrijf Marx VOF gaat grond kopen van de gemeente Brunssum voor de uitbreiding van het bedrijf. Het gaat om 2.052 vierkante meter grond op industrieterrein Haefland.

6. Situatie Licom

Velia, de vereniging van Licom aandeelhouders waarvan Brunssum deel uit maakt, is een onderzoek gestart naar de ontstane situatie bij Licom en haar toekomstperspectief. Ook wordt onderzocht hoe de tekorten zijn ontstaan op de sociale plannen. De raad heeft voor dit onderzoek 9.000 gulden beschikbaar gesteld.

7. Bezwaarschrift marktkooplieden

Zeven marktkooplieden hebben bezwaar aangetekend tegen de marktverordening die in 1998 is vastgesteld. De Commissie voor de bezwaarschriften wil de klacht niet behandelen (niet-ontvankelijk) omdat je tegen het vaststellen van een verordening geen bezwaar kunt maken. Dat kan wel tegen een besluit dat is genomen op basis van de verordening.

8. Communicatiebeleidsplan

De raad heeft het communicatiebeleidsplan 'Van informeren naar communiceren' vastgesteld. Het plan laat zien dat de uitvoerende aspecten van communicatie in Brunssum goed op de rails staan. Advisering en ondersteuning en persbeleid zijn onderwerpen die nog verbetering behoeven. De heeft nog eens uitgesproken dat de communicatie met de burgers centraal moet staan.

9. Wijziging reglement van orde

Op initiatief van het fractievoorzittersoverleg is besloten dat het college voortaan de raadsnotulen en de procedurelijst van aan de raad gerichte brieven kan afhandelen. Dit nadat de commissie Algemene Bestuurlijke

Aangelegenheden hierover een advies heeft gegeven.

10. Parkstad Limburg

In de bestuursovereenkomst Parkstad Limburg is vastgelegd dat de acht gemeenten uit Oostelijk Zuid-Limburg (Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal) in de toekomst verregaand gaan samenwerken. Om deze samenwerking gestalte te geven wordt door alle partijen een Bestuursovereenkomst (convenant) getekend waarin een groot aantal sub-convenanten zijn opgenomen. De eerste projecten ter uitvoering van die subconvenanten komen naar alle waarschijnlijkheid in juni/juli van dit jaar in de gemeenteraden aan de orde. Daarbij zal in ieder geval een project zitten ter uitvoering van het sub-convenant 'Buitenring en Binnenring'. De uitwerking van dit sub-convenant is voor Brunssum van heel groot belang in verband met de afwikkeling van het verkeer.

11. Herstructureringsreserve

In 1990 heeft de gemeente een deel van haar woningbezit verkocht aan Wonen Brunssum. Vorig jaar verkocht Wonen Brunssum deze woningen aan de zittende huurders. De opbrengst van deze verkoop, ca. 17 miljoen gulden is gestort in de Herstructureringsreserve.

Na overleg met Wonen Brunssum en de gemeenteraad wordt het geld uit de Herstructureringsreserve besteed aan de volgende projecten:


* Masterplan Brunssum-West, 100.000 gulden.
* Sanering achterterreinen Oude Egge, maximaal 1.250.000 gulden.
* Stadsvernieuwing Haafheidestraat, 83.500 gulden.
* Beeldkwaliteitsplan Schuttersveld, 56.500 gulden.

De raad heeft ook besloten om verschillende percelen grond in de gemeente (samen 1517 vierkante meter) te verkopen aan Wonen Brunssum. Dit is nodig omdat het hierbij gaat om stukken grond bij woningen die door Wonen Brunssum aan de bewoners zijn verkocht.

12. Verbetertraject Sociale Zaken

Sinds medio 1996 werkt de afdeling Sociale Zaken aan een intern verbetertraject. Wanneer het ministerie toestemming geeft voor een dergelijke traject ziet het Rijk af van het opleggen van financiële maatregelen, onder de voorwaarde dat de gemeente het verbeterplan uitvoert conform de eisen en de tekortkomingen na afloop ook daadwerkelijk zijn opgeheven. Voor de voor-financiering van het verbetertraject is een bedrag nodig van 140.000 gulden en een krediet van 100.000 gulden uit de post onvoorzien.

13. Brieven aan de raad

In de afgelopen periode kwamen 28 brieven binnen, gericht aan de raad. De raad heeft aangeven op welke manier ze moeten worden afgehandeld.

14. Notulen

De raad heeft de notulen goedgekeurd van vergaderingen op dinsdag 22 en woensdag 23 september 1998.

Deel: ' Besluiten gemeenteraad Brunssum '
Lees ook