Gemeente Brunssum

Uit de gemeenteraad

De gemeenteraad kwam voor een vergadering bij elkaar op dinsdag 6 en woensdag 7 juli. Tijdens deze bijeenkomsten zijn de volgende besluiten genomen.

Bestemmingsplannen - lokaties
Walcundusstraat 1 voor het vergroten van een woonhuis. Jonker van Weerststraat 21 voor het vergroten van een woonhuis. Pastoor Hagenstraat 42 voor het bouwen van een woonhuis en een appartement.

Vrijstelling bestemmingsplan
Voor het bouwen van 32 HR atrium woningen en het aanleggen van wegen op het Amstenraderveld heeft de raad vrijstelling verleend voor het daar geldende bestemmingsplan.

Nota Integrale Openbare Orde en Veiligheid

De raad is akkoord gegaan met de nota Integrale Openbare Orde en Veiligheid. Daarin staat onder meer dat de rampenplannen AWACS en AFCENT vor 1 oktober van dit jaar moeten worden bijgesteld, dat er in september 1999 een bestuurlijke oefening milleniumproblematiek moet worden gehouden en dat voorbereidingen moeten worden getroffen om in 2000 een multidisciplinaire oefening AWACS te kunnen houden.

Gewijzigde verordening leerlingenvervoer
De verordening leerlingenvervoer is gebaseerd op een modelverordening van de VNG. Doordat er enkele tekstuele aanpassingen zijn gedaan en de oude afstandscriteria weer zijn ingevoerd, heeft de raad de verordening opnieuw vastgesteld. De regeling is daardoor weer nagenoeg gelijk aan die van het schooljaar 1998/1999.

Fusie PNEM/MEGA Groep met EDON Groep
Als aandeelhouder van de PNEM/MEGA Groep is de gemeenteraad akkoord gegaan met de fusieplannen van dit bedrijf met de EDON Groep.

Woonwagenrechten
Bewoners van woonwagens, die weigeren een huurcontract af te sluiten, kunnen via een belastingaanslag worden aangeslagen. Omdat de huren voor woonwagens met ingang van 1 juli 1999 worden verhoogd, zijn nu ook bedragen in de verordening verhoogd.

Nieuwbouw Brandweerkazerne
De raad is akkoord gegaan met een stappenplan om te komen tot de bouw van een brandweerkazerne. Daarbij wordt uitgegaan van drie mogelijke lokaties: Kruispunt Wijenweg/Brunssummerweg/Trichterweg, Emmaweg tussen Stassar en Van Mulken en bij de rotonde Emmaweg/Koolweg.

Verkeerscirculatieplan Centrum
Het Verkeerscirculatieplan Centrum voorziet in het instellen van éénrichtingverkeer (voor snelverkeer) op de centrumring (tegen de wijzers van de klok) en het instellen van éénrichtingverkeer op de Lindestraat (van oost naar west). Afslaand verkeer vanuit het Lindeplein richting Lindestraat wordt onmogelijk en de Hokkelenbergstraat wordt verkeersluw gemaat. Aanvullend op het verkeerscirculatieplan wordt op het kruispunt
Essenstraat/Maastrichterstraat/Dorpstraat/Lindestraat een rotonde aangelegd. Een meerderheid in de raad is met de uitvoering accoord gegaan.

RD4: Begroting 2000, Jaarekening 1998 en Managementrapportage Tegen de begroting 2000 van de Rd4 heeft de raad geen bezwaren ingediend. De Jaarrekening 1998 en de Managementrapportage heeft de raad voor kennisgeving aangenomen.

Aan/doorverkoop (verkoop) grond Emmaterrein (oude lokatie Gamma) Om woonvlek 2 op het Emmaterrein te kunnen realiseren heeft de gemeente grond gekocht van Gamma. Gamma krijgt voor vervangende nieuwbouw een alternatieve locatie aangewezen en een bijdrage in de verplaatsingskosten. In totaal gaat het om een bedrag van 1.783.490 gulden.

Internet via de CAI
Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 29 juni staakten de stemmen rondom dit onderwerp (elf vóór en elf tegen). Bij de herstemming op woensdag 6 juli werd het voorstel van het college aangenomen. Dat betekent dat de verkoop van internet wordt meegenomen in de discussie rondom het totale CAI-net.

Beleidsplan 2000 - 2003
Bij de stemming voor het beleidsplan voor de periode 2000 - 2003 staakten de stemmen (11 vóór en 11 tegen). In de raadsvergadering van dinsdag 14 september wordt hierover opnieuw gestemd.

Deel: ' Besluiten gemeenteraad Brunssum '
Lees ook