Gemeente Goes

Vergadering gemeenteraad

Toelichting op de besluitvorming in de vergadering van de gemeenteraad die doorgaans plaatsvindt op de derde donderdag van de maand.

Krediet saneringskosten AJ.Kade
De raad is akkoord met een krediet van 140.000,- als gemeentelijke bijdrage voor de inmiddels afgeronde sanering van percelen aan de A. Omdat er plannen zijn om hier in de toekomst woningbouw te realiseren, gaat de gemeente de gesaneerde terreinen niet verkopen als bedrijfsgrond. Wel is uitgifte in erfpacht voor tien jaar mogelijk.

Verbouwing Ravelijn de Groene Jager 5
De raad is akkoord met een krediet van 289.000,- voor de verbouwing van het pand Ravelijn de Groen Jager 5. Dit is in eigendom van de gemeente en wordt verhuurd aan verscheidene organisaties. In verband met ruimtegebrek wordt de zolder bruikbaar gemaakt voor kantoorgebrek. De gebruikers betalen de verbouwing terug via een huurverhoging.

Beleidsverslag Sociale Zaken
De raad heeft het beleidsverslag ABW, IOAW en IOAZ 1998 vastgesteld. Op onderdelen hiervan komen we terug in het volgende nummer van het gemeentelijk informatieblad Samenspel.

Voorbereidingskrediet nieuwe schouwburg
De gemeenteraad is akkoord gegaan met een voorbereidingkrediet van 350.000,- voor de periode t/m december voor de bouw van de nieuwe schouwburg op de locatie Oosterbaan. De raad heeft tevens ingestemd met de offerte voor de begeleiding door het ''Bureau Bouwcooordinatie Nederland''. De totale begeleidingskosten zijn 602.000,-. Er ligt nu ook een organisatiestructuur met een projectorganisatie en een begeleidingsgroep die mogelijk gaat werken als commissie van bijstand en advies van de projectorganisatie. De voorstellen vonden brede instemming bij bijna alle fracties. Alleen de SGP/RPF/GPV verklaarde eigenlijk tegen de schouwburgplannen te zijn, en vooral de kosten te willen bewaken. De overige fracties maanden het college tot spoed om de streefdatum voor de opening van de schouwburg -september 2002- toch zeker te halen. In het komende nummer van Samenspel vindt u meer informatie over de stand van zaken.

Culturele Raad
De raad heeft mevrouw R. von Glahn benoemd als lid van de Culturele Raad. Mevrouw Von Glahn neemt zitting in de raad als onafhankelijk deskundige. Zij is coördinator van de afdeling Cultuur en Kunstzinnige vorming op 'het Goese Lyceum.

Deel: ' Besluiten gemeenteraad Goes - 2453 '
Lees ook