Gemeente Goes

Uit de gemeenteraad

De Voorjaarsnota

De gemeenteraad heeft donderdag 23 maart 2000 de Voorjaarsnota vastgesteld. De Voorjaarsnota bevat de plannen voor het jaar 2001. In de begroting werkt het college die voorgenomen plannen verder uit. De raad buigt zich in het najaar over de conceptbegroting. Het was geen de zinderende vergadering, maar de raad nam er wel alle tijd voor. Die inwoners van Goes hadden er alle vertrouwen in en bleven thuis. Behalve de pers waren er op de publieke tribune alleen enkele geïnteresseerde ambtenaren te vinden.
Een belangrijk discussiepunt was de noodzaak van een parkeergarage in de binnenstad. Een motie die aandrong op spoedige bouw van een parkeergarage zou slechts de helft van de stemmen hebben gehaald en werd daarom met tegenzin van de indieners aangehouden tot het moment waarop de Raad de voor het vroege voorjaar aangekondigde parkeernota gaat bespreken. Dat is uiterlijk in mei.
Een voorstel om de tarieven voor de onroerend zaak belasting voor bedrijven te verhogen, haalde het niet. De gedachte achter dit voorstel was dat woningen veel sneller in waarde stijgen dan bedrijfspanden en daardoor in verhouding te veel belasting moeten betalen. De meerderheid van de raad wilde dan niet zover gaan om de bedrijven in 2001 zwaarder aan te slaan om zo de burger te ontlasten. Hieronder in vogelvlucht de voorstellen met daarachter de kosten die er meer zijn gemoeid. Op een aantal punten komen we uitvoerig terug in het juni nummer van Samenspel.

Huisvesting stadskantoor ( 325.000)
Er is verzocht om ook rekening te houden met een raadszaal en ondergronds parkeren. Ofschoon definitieve berekeningen nog niet mogelijk zijn, o.a. omdat nog geen locatie is gekozen, is wel duidelijk dat bovenop het beschikbare geld extra middelen nodig zijn.

Uitvoering arbo beleidsplan brandweer ( 35.000).

Aanpassen verkeersborden ( 12.500).

Uitvoegstrook kruispunt Plesmanweg - A. Fokkerstraat ( 15.000).

Aanleg langparkeerterreinen Als gevolg van parkeervoorstel 1999, ter vervanging van capaciteit Molenplein, Hollandiaplein en parkeren in woonwijken.

Restauratie kademuren ( 80.000).

Masterplan binnenstad Goes.

Stimuleringsmaatregel breedtesport 20.000.

Onderhoudsbudget speeltuin recreatiegebied
Hollandsche Hoeve ( 10.000).

Verhoging onderhoudsbudget speelvoorzieningen ( 15.000). In verband met aangescherpte veiligheidsnormen.

Herstructurering Veerse Meer ( 6.250)
Goes stelt samen met andere betrokken overheden en belangenorganisaties een ontwikkelingsvisie op voor het Veerse Meer.
Landschapsontwikkeling ( 20.000).

Verhoging bijdrage Zeeuwse Muziekschool ( 50.000). In verband met lange wachtlijst en om wachtgeldverplichtingen te voorkomen.

Scouting Goes-Zuid ( 7.500)
Een startbedrag voor een nieuwe scoutinggroep in Goes-Zuid.
Uitbreiding sportaccommodatie Kloetinge (p.m.). De V.V. Kloetinge heeft onvoldoende ruimte om haar activiteiten te ontplooien.

Project voor jongeren (p.m.)

Management Goese Welzijns Organisaties ( 55.000).

Huisvesting Goese Welzijns Organisaties ( 50.000) Bedragen zijn nodig als de Stg. Stimulans, Jeugdwerk Goese Polder, Vluchtelingenwerk en Welzijn voor ouderen samen gaan

Professionalisering en knelpunten peuterspeelzaalwerk ( 20.000)

Huisvesting Algemeen Maatschappelijk Werk ( 51.500)

Normvergoeding buurthuis Goese Polder (p.m.)

Verhoging subsidie Milieu Educatie Centrum ( 3.610)

Bodemsanering Gasfabriek t.l.v. algemene reserve Bijdrage van 7,5% in de bodemsanering van de Zeeuwse Gasfabrieken.

Project Bekhof: aanpassing Vd Spiegelstraat ( 10.300)

Uitvoering masterplan Goese Polder:
a. diverse herinrichtingswerken ( 68.000)
b. buurtwerker in de Goese Polder ( 80.000)
Overige raadsbesluiten
Na de behandeling van de Voorjaarsnota had de raad nog maar even nodig om de overige voorstellen te behandelen.

De raad:

Heeft besloten de openbare grond van rondom het winkelcentrum De Bussel in Goes-Zuid te verkopen aan de eigenaar van het winkelcentrum. Dit omkleed met een aantal voorwaarden.

Ging akkoord met de verordening op de behandeling van klachten (toelichting volgt in Samenspel).

Besloot om de grens van de bebouwde kom in Wilhelminadorp aan te passen in verband met de gewijzigde omstandigheden.

Stemde in met de jaarrekening 1998 en de begroting 2000 van de gemeenschappelijke regeling Reinigingstaak Borsele-Goes.

Ging akkoord met het voorstel om deze gemeenschappelijke regeling uit te breiden met het huis-aan-huis inzamelen van afvalstoffen in beide
gemeenten.

Stelde de inkomsten en uitgaven vast voor het basisonderwijs in het tijdvak 1991-1995.

Deel: ' Besluiten gemeenteraad Goes - 4765 '
Lees ook