Gemeente Zoetermeer

Bekendmaking besluiten infrastructurele ingrepen plangebied Stadscentrum Centrum West (Europaweg/Afrikaweg/Amerikaweg)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 9 februari 1999 een vrijstelling op grond van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening resp. een bouwvergunning hebben verleend voor de navolgende infrastructurele werken en bouwplannen:

1. het realiseren van een verandering in het beloop en het profiel van de Europaweg/Afrikaweg/Amerikaweg tussen het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen en de Coornherthove en in zuidelijke richting tot halverwege de ringspoorlijn en de Voorweg (nadere uitwerking infrastructuur 2e fase plangebied Centrum West);
2. de bouw van een voet-/fietstunnel met aansluitende keringen onder de Afrikaweg (bouwplannr. B 1998/1104).

De afgegeven beschikkingen met de daarbij behorende stukken liggen van
15 februari 1999 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage bij het Informatiecentrum in de centrale hal van het Stadhuis.

Tegen deze beschikkingen kan een belanghebbende op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de datum van verzending van de beschikkingen een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders.
Het college dient dan het besluit te heroverwegen. Aangezien het indienen van een bezwaarschrift niet leidt tot schorsing van het besluit is in de Algemene wet bestuursrecht tevens opgenomen dat de belanghebbende tegen het besluit een voorlopige voorziening kan vragen bij de President van de Arrondissementsrechtbank Den Haag (sector bestuursrecht), Postbus 20302, 2500 EH 's - Gravenhage.

Deel: ' Besluiten infrastructurele ingrepen Centrum West Zoetermeer '
Lees ook