Raad voor Financiële Verhoudingen

Datum laatste wijziging: 15 juli 2002

1. In de vergadering van 11 juli jl. zijn onder meer de volgende onderwerpen aan de orde geweest: vaststelling van het thema voor het Jaarrapport 2003, de behandeling van verscheidene Raadsnota's over de stand van zaken van het onderzoek naar de financiële gevolgen van gemeentelijke herindeling en adviesaanvragen over wijziging van het Interim-besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen en over cofinanciering. Voorts heeft de Raad kennis genomen van de eindrapportage van het onderzoek, die hij heeft laten verrichten naar 'Mythes en misverstanden in de financiële verhoudingen'. De Raad is voornemens de uitkomsten van het onderzoek en zijn standpunt daarover in een publiekvriendelijke folder te verspreiden onder verschillende doelgroepen. Ten slotte zal de Raad voor de septembervergadering een schriftelijke reactie voorbereiden op de consequenties van het Strategisch Beleidsakkoord voor de financiële verhoudingen, in het bijzonder de voorgenomen afschaffing van de OZB voor particulieren. Het onderzoek naar de financiële gevolgen van gemeentelijke herindeling, aan de hand van de casus Overijssel, zal naar verwachting tegen het eind van dit jaar kunnen worden afgerond. Het Jaarrapport van de Raad zal volgend jaar ingaan op de mogelijke grenzen aan de verfijning van het verdeelstelsel. Dit vraagstuk komt overigens in een ander daglicht te staan als gevolg van het voornemen van het komende nieuwe kabinet de OZB voor particulieren af te schaffen. De Raad nam met instemming kennis van het voornemen van de ministerraad de heer prof. mr. C.A. de Kam voor te dragen als lid van de Rfv met ingang van 1 juli 2002.

Deel: ' Besluiten Raad voor Financiële Verhoudingen '
Lees ook