Gemeente Heumen

Nieuwsberichten

11-07-2002
Besluiten raadsvergadering 27 juni

Na de opening (1) en de vaststelling van de agenda (2) van de vergadering van de gemeenteraad op 27 juni jl. hebben drie raadsleden en één bezoeker gebruik g emaakt van het spreekrecht (agendapunt 3).

Daarna nam de raad de volgende besluiten:

4. notulen van de vergadering van 23 mei 2002: vastgesteld.

5. ingekomen stukken en mededelingen: voor kennisgeving aangenomen.

6. wijziging legesverordening (tarieven gebruiksvergunningen; zie voor dit onde rwerp twee artikelen elders op deze pagina).

7. verzoeken om vergoeding van planschade "Oude Kleefsebaan": de raad besluit a dvies in te winnen van de Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken (SAOZ).

8. verzoek om vergoeding van planschade "Oude Kleefsebaan": de raad voert het p unt van de agenda af. Het zal worden behandeld zodra het advies binnen is over de twee onder punt 7 genoemde verzoeken.

9. verzoek om vergoeding van planschade als gevolg van de bouw van aanleunwonin gen aan de Kerkweg. De raad besluit het verzoek af te wijzen.

10. uitbreiding kassen door Intratuin. De raad besluit mee te werken middels to epassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. De Fractie Thone n is tegen.

11. verzoek om medewerking voor de bouw van een woning aan de Lierseweg. De raa d wijst het verzoek af.

12. eerste wijziging gemeenschappelijke regeling voor het ambulancevervoer (CPA /GHOR Gelderland-Zuid). De raad stemt in met de wijziging.

woonvisie

13. aanleg infrastructuur (riolering en weg) artsenpraktijk Overasselt. Er word t 40.500,-- beschikbaar gesteld door de raad. Omdat intussen is gebleken dat d e bodem ter plekke is verontreinigd zegt de raad extra geld toe voor maatregele n.

14. intrekking ontheffingen Heiweg. De ontheffingen worden per 1 januari 2003 i ngetrokken (dit besluit is bekendgemaakt in De Verbinding van vorige week).

15. vertegenwoordiging van de gemeente in verschillende gemeenschappelijke rege lingen: besloten conform voorstel van B&W (met een kleine wijziging).

16. woonvisie "Zorgen voor Wonen". De raad neemt de nota als uitgangspunt. PvdA /GroenLinks en Fractie Thonen zijn tegen. Er wordt een voorkeur uitgesproken vo or inbreidingen boven uitbreiden. Een meerderheid in de raad wil mogelijkheden onderzoeken om meer dan 35 woningen per jaar te bouwen.

17. evaluatie afvalinzameling: de raad neemt de voorstellen van B&W over met en kele kanttekeningen. Zo wil het CDA af van het streven dat de tarieven voor de milieustraat kostendekkend moeten zijn.

18. weigering door Gedeputeerde Staten om een verklaring van geen bezwaar af te geven voor de nieuwbouw van een motorreparatieplaats. De raad besluit niet in beroep te gaan. Het CDA wil dat wel doen en stemt dus tegen.

19. begrotingswijzigingen.

Deel: ' Besluiten raadsvergadering 27 juni gemeente Heumen '
Lees ook