Gemeente Etten-Leur

Besluiten van het college van burgemeester en wethouders

Geen tankstation aan de Couperuslaan

Er komt geen tankstation aan de Couperuslaan. Burgemeester en wethouders zijn teruggekomen op hun voornemen tot medewerking aan de vestiging van een dergelijk station op die plek. Het voorlopige aanbod dat eerder is gedaan aan ondernemer Laarakker is ingetrokken en ter vervanging is hem - onder gelijke voorwaarden - de locatie ten westen van de rotonde Vosdonk-Vossendaal aangeboden. Laarakker heeft tot eind augustus a.s.gelegenheid om zich te beraden op het aanbod en een standpunt kenbaar te maken. Burgemeester en wethouders hebben met instemming van de raadscommissie Ruimtelijke Ordening op 23 mei j.l. het voornemen gepubliceerd, om medewerking te verlenen aan de vestiging van een tankstation aan de westzijde van de Couperuslaan t.b.v. Laarakker, wiens tankstation aan de Anna van Berchemlaan moet verdwijnen vanwege het Centrumplan. Daarbij werd er van uitgegaan dat er nog sprake was van overeenstemming met BP over de bouw van een nieuw tankstation ten westen van de rotonde Vosdonk-Vossendaal. Nadien heeft BP echter meegedeeld geen vervangende locatie voor het station aan de Rode Poort meer na te streven, waardoor de locatie nabij het toekomstige transferium beschikbaar is gekomen. In het kader van de inspraak rondom een eventueel tankstation aan de Couperuslaan hebben burgemeester en wethouders ruim honderd reacties ontvangen. In alle reacties wordt de bezorgdheid uitgesproken over de nadelige effecten van een tankstation op het woon- en leefklimaat in de directe omgeving. Voorts hebben gemeenteraadsleden kenbaar gemaakt dat door het vrijkomen van de locatie nabij het transferium, het voornemen tot vestiging van een tankstation aan de Couperus moet worden herzien. Voor het college is dit alles aanleiding geweest om de procedure rond een tankstation aan de Couperuslaan te staken en om ondernemer Laarakker een ander aanbod te doen. Zijn reactie wordt afgewacht.

Gunning leerlingenvervoer

Burgemeester en wethouders hebben de verzorging van het leerlingenvervoer per 13 augustus a.s. gegund aan het bedrijf Continental te Breda. Bij de vergelijking van de gestelde eisen was dit bedrijf het hoogstscorende. De verzorging van het leerlingenvervoer in Etten-Leur is voor de eerste maal Europees aanbesteed. Zeven bedrijven hebben deelgenomen aan de inschrijving, waarvan zes afkomstig uit de regio West-Brabant en een elders uit Nederland. De gunning van het leerlingenvervoer geldt voor een periode van vijf jaren.

Verkeerslichten Vosdonk

Burgemeester en wethouders hebben er kennis van genomen dat - volgens planning - de verkeerslichten op de weg Vosdonk met ingang van 25 juli a.s. in werking zullen zijn. De portalen met de verkeerslichten zijn inmiddels geplaatst bij de kruisingen Vosdonk-Lokkerdreef-Ecustraat en Vosdonk-Mon Plaisir-Nieuwe Donk. In de komende periode wordt de benodigde software geplaatst en ingeregeld. De aanleg van de fietspaden langs Vosdonk tussen Mon Plaisir en de Parklaan gebeurt in augustus/september a..s.

Afsluiten bospaden De Kogelvanger

Burgemeester en wethouders hebben het gemeentelijke bureau Openbaar Groen opdracht gegeven om een plan te maken voor het afsluiten voor gemotoriseerd verkeer van paden in de gemeentebossen aan De Kogelvanger/Schuitvaartjaagpad. Door op de paden horizontaal boomstammen met slot te plaatsen hoopt het college ongewenste activiteiten te voorkomen, zoals het illegaal storten van vuilnis en het crossen met auto's en motoren.
Openbaar Groen dient in het plan aan te geven welke paden worden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, welke de kosten hiervan zijn en hoe de toegankelijkheid voor hulpverleningsinstanties wordt geregeld. Ook wordt er bekeken of er parkeerplekken ingericht moeten worden voor wandelaars die met de auto naar het bosgebied komen.

Etten-Leur promotion

In het aanstaande septembernummer van het blad Bedrijfshuisvesting zal een artikel verschijnen over de economische kracht van Etten-Leur. Ter aanvulling daarop wordt er van gemeentewege een advertentie geplaatst in deze special, om de
vestigingsmogelijkheden voor kantoren en bedrijven onder de aandacht te brengen.

Restauratiesubsidie

Burgemeester en wethouders verlenen een subsidie van ruim 4500 gulden in de kosten van restauratie van het dak van het pand Lange Brugstraat 5. De bijdrage wordt toegekend op grond van de subsidieverordening restauratie gemeentelijke monumenten.

Deel: ' Besluiten van B&W in Etten-Leur '
Lees ook