Vlaamse regering

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 12 JANUARI 1999

IN KORT BESTEK

In kort bestek

Op voorstel van minister-president Luc VAN DEN BRANDE :

Aan het Vlaams Promotiecentrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) wordt een subsidie van 2 miljoen fr. toegekend voor de deelname aan de Wereldtentoonstelling voor Horticultuur in Kunming in China in 1999.

Op voorstel van minister vice-president Steve STEVAERT en Vlaams minister Leo PEETERS :

De Vlaamse regering stemt in met de principes en een werkwijze om alle gronden die eigendom zijn van de sociale huisvestingsmaatschappijen en van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij te screenen inzake hun verhouding tot het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen.

Op voorstel van Vlaams minister Theo KELCHTERMANS :

Er wordt geopteerd voor voortzetting van de samenwerking met het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek (voorheen het Rijksstation voor Landbouwtechniek) voor onderzoek inzake de rattenbestrijding.

Op voorstel van Vlaams minister Leo PEETERS :

De Vlaamse regering beslist de Raad van State bij hoogdringendheid om advies te verzoeken over het voorontwerp van decreet tot wijziging van het Decreet van 28/4/1993 i.v.m. het administratief toezicht op de gemeenten.

Op voorstel van de Vlaamse ministers Leo PEETERS en Luc MARTENS :

De Vlaamse regering neemt akte van het Evaluatieverslag 1997 van het Sociaal Impulsfonds. De administratie Planning en Statistiek krijgt de opdracht voor de huidige decretaal vastgelegde criteria geactualiseerde cijfers te leveren, eventueel voorstellen te formuleren voor de bijsturing van de criteria i.f.v. de nu beschikbare gegevens, en een voorstel te formuleren om eventuele wegingsfactoren aan te passen om tot een evenwichtig kader te komen.

Op voorstel van Vlaams minister Eddy BALDEWIJNS :

Na advies van de Vlaamse Onderwijsraad en de SERV en onderhandelingen met de vakbonden wordt het vooronwerp van decreet betreffende sommige instellingen van openbaar nut voor postinitieel onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening opnieuw principieel goedgekeurd, zodat het voor advies voorgelegd kan worden aan de Raad van State.


* * *

De Vlaamse regering keurt principieel een besluit goed tot concordantie van de betrekkingen van negen personeelsleden van de Hogere Radionavigatieschool. Dit instituut is sinds 1994 geleidelijk afgebouwd. De vastbenoemde personeelsleden werden ter beschikking gesteld wegens ontstentenis van betrekking en worden tewerkgesteld in een hogeschool. Over dit besluit zal onderhandeld wordne met de vakbonden.


* * *

De Vlaamse regering verleent positief advies aan een ontwerp-KB tot vaststelling van de lijst van de door de Staat aan de Vlaamse overheid overgedragen onroerende goederen op de campus Ardoyen te Zwijnaarde van de Universiteit Gent, met dien verstande dat zij hieraan een louter declaratief karakter wenst te verbinden.


* * *

Na advies van de Raad van State wordt het kiesreglement voor de verkiezingen van de raad van bestuur van de Hogere Zeevaartschool definitief goedgekeurd.


* * *

De Vlaamse regering keurt principieel een nieuwe personeelsformatie van de administratieve diensten van de ARGO (Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs) goed. Het is een overgangsformatie, bedoeld als een stap in de richting van het meer aangepaste personeelsbestand dat de ARGO nodig zal hebben om de nieuwe en gewijzigde taken uit te voeren die voortvloeien uit het nieuwe ARGO- decreet. In uitvoering van het politiek akkoord over de ARGO, dat voorzag dat het overtal aan personeel op een sociaal verantwoorde wijze afgebouwd zou worden, wordt ook de creatie van een uitstapregeling voor de ambtenaren van de administratieve diensten van de ARGO principieel goedgekeurd. Over beide besluiten zal onderhandeld worden met de vakbonden.

Op voorstel van Vlaams minister Luc MARTENS :

Dhr. Jan Raes, artistiek directeur van het Koninklijk Vlaams Conservatorium Antwerpen, wordt aangeduid als afgevaardigde van de Vlaamse minister van Cultuur bij de vzw Philharmonie van Vlaanderen.


* * *

De functie van algemeen directeur (instellingshoofd) van het Centrum voor Bevolkings- en Gesinsstudies wordt vacant verklaard. Het CBGS is één van de vijf Vlaamse wetenschappelijke instellingen en heeft als opdracht om beleidsgericht wetenschappelijk onderzoek en dienstverlening te verrichten i.v.m. bevolkings- en gezinsvraagstukken en hun onderlinge relaties, met het oog op de ontwikkeling van actiemiddelen voor het voeren van een demografisch, gezins- en welzijnsbeleid.

Op voorstel van Vlaams minister Eric VAN ROMPUY :

Het verslag van de Interministeriële Conferentie Economie en Energie dd. 9/12/1998 wordt goedgekeurd.

Deel: ' Besluiten van de Vlaamse regering in kort bestek '
Lees ook