Gemeente Etten-Leur

Besluiten van het college van burgemeester en wethouders

Vergunningen

Burgemeester en wethouders hebben bouwvergunningen verleend c.q. meldingen akkoord verklaard voor:

* het plaatsen van een dakkapel op de woning Buitenzorg 2 (besluit 07-01-2000);

* het plaatsen van een tuinhuisje aan Binnenhof 65 (besluit 07-01-2000);

* het plaatsen van een dakkapel op de woning aan Almonde (kavel 241) (besluit 07-01-2000);

* de verbouw van de garage/berging aan Hoekseweg 7 (besluit 07-01-2000);

* een gevelwijziging en een interne verbouwing van de woning aan Couperuslaan 18 (besluit 07-01-2000);

* de bouw van een garage aan Grauwe Polder 24 (besluit 07-01-2000);
* de verbouw van de woning aan Hoge Vaartkant 161 (besluit 07-01-2000);

* de bouw van een serre aan de woning aan Vincent van Goghplein 16 (besluit 07-01-2000);

* een uitbreiding aan de achtergevel van de woning (bouwnummer 17) aan de Karnsberg (cluster 21) (besluit 07-01-2000);
* een uitbreiding aan de achtergevel van de woning aan de Cimbaalhof 6 (besluit 07-01-2000);

* het indelen van de verscheidene ruimtes in het Zorgcentrum aan de Voorsteven (besluit 07-01-2000);

* de verbouw van een winkel/bedrijfspand aan het Van Bergenplein 60 (besluit 07-01-2000);

* de bouw van twee-onder-een kap woningen met garage/berging aan Moerlaken (kavel 207 en kavel 208). Tevens is er bij deze woningen toestemming verleend voor het in- en uitwegen op Moerlaken (besluit 07-01-2000);

* een uitbreiding van de woning aan Toljuislaan 93 (besluit 11-01-2000);

* een uitbreiding aan de woning aan Tolhuislaan 93 (besluit 11-01-2000).

Diegene die bezwaar heeft tegen een verleende bouwvergunning of een akkoord verklaarde melding kan volgens de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) binnen 6 weken na het verzenden van deze besluiten aan aanvragers, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Etten-Leur, Postbus 10.100, 4870 GA Etten-Leur.
Tegelijk met het bezwaarschrift en gedurende de behandeling daarvan, kan bij de president van de arrondissementsrechtbank een voorlopige voorziening worden gevraagd, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.
Het adres van de arrondissementsrechtbank is Postbus 90.110, 4800 RA Breda.

Burgemeester en wethouders hebben besloten om de aan Drent Techniek (destijds verleend aan Holdfarm BV) op 20 april 1983 verleende vergunning ingevolge de Wet Milieubeheer, voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor de opslag van geneesmiddelen, verbandartikelen en medische apparatuur op de locatie Mon Plaisir 53 te Etten-Leur, in te trekken.

Burgemeester en wethouders hebben sloopvergunningen verleend voor het verwijderen van:

* een asbesthoudend dak van een schuur aan de Rijsbergseweg 77 (besluit 07-01-2000);

* een schuur aan de Zundertseweg 64 (besluit 07-01-2000);
* plafonds en golfplaten daken van de veestallen aan Sprundelsebaan 300 (besluit 07-01-2000).

Burgemeester en wethouders hebben een reclamevergunning verleend voor het plaatsen van een reclamezuil voor het Zorgcentrum aan de Voorsteven 136 (besluit 07-01-2000).

Jaarlijkse bijeenkomst met leden MKB -Etten-Leur

Op dinsdag 15 februari 2000 van 17.00

20.30 uur vindt in restaurant "De Hooghe Neer" de jaarlijkse bijeenkomst plaats van het gemeentebestuur met de plaatselijke ondernemersvereniging MKB. Tijdens deze bijeenkomst wordt er een uiteenzetting gehouden over het gepresenteerde Centrumplan op hoofdlijnen en de toekomstige inrichting van het centrum van Etten-Leur.

Representatie

Een delegatie van het college van burgemeester en wethouders is aanwezig bij de officiële opening van het Gezondheidscentrum De Keen en het mini-symposium "Samenwerking in de praktijk" op donderdag 27 januari 2000.

Verhuur raadzaal voor kerkelijke huwelijksplechtigheden

Burgemeester en wethouders hebben besloten om vanaf heden aan bruidsparen de mogelijkheid te bieden om de raadzaal te huren voor kerkelijke huwelijksplechtigheden. De vergoeding daarvoor bedraagt 337 gulden per uur.

Bezoekersaantal Nieuwjaarsreceptie 2000

De Nieuwjaarsreceptie van het gemeentebestuur van Etten-Leur op 3 januari 2000 is in totaal door 325 personen bezocht. Aan de Nieuwjaarsreceptie is bekendheid gegeven met advertenties in een weekblad en zijn er uitnodigingen verstuurd naar de leden van het gemeentebestuur, plaatselijke verenigingen, instellingen en organisaties.

Afvalverwerkingstarieven 2000 in Brabant

Burgemeester en wethouders hebben kennis genomen van een notitie van Afvalsturing Brabant, dat in het jaar 2000 het tarief van het verwerken van restafval zal stijgen van 250 gulden naar 300 gulden( =
+ 20%) per ton en het tarief van het GFT-afval (groente-, fruit-, en tuinafval) naar Hfl. 170,40 per ton (= + 7,2%). Het gemeentebestuur heeft reeds met het opstellen van de begroting voor het jaar 2000 rekening gehouden met deze bedragen.

Beveiligen parkeermeters Hof van den Houte

Burgemeester en wethouders hebben besloten om de invalidenparkeermeters en de individuele parkeermeters aan de Hof van den Houte extra te beveiligen tegen diefstal en de begroeiing aldaar aan te passen. Tevens hebben burgemeester en wethouders drie invalidenparkeermeters aangeschaft ter vervanging van de eerder gestolen parkeermeters aan Hof van den Houte. De totale kosten van de vervanging en de extra beveiliging van de parkeermeters bedragen Hfl.
9.500, --exclusief BTW.

Notitie " Kansen voor kinderen" Lokaal onderwijsplan gemeente Etten-Leur

Burgemeester en wethouders hebben de notitie " Kansen voor kinderen, Lokaal Onderwijsplan 1 augustus 1998 tot 1 augustus 2002 van de gemeente Etten-Leur", opgesteld. Deze notitie wordt defintief vastgesteld door de gemeenteraad in de openbare vergadering van 25 april aanstaande en daaraan voorafgaand ter advisering voorgelegd aan de commissie Onderwijs, Welzijn en Sociale Zaken in de openbare vergadering van 21 maart 2000.

De onderwijsnotitie wordt allereerst besproken in een gezamenlijk overleg met de besturen van de scholen voor het primair en het voortgezet onderwijs in Etten-Leur op 22 februari aanstaande.

Deel: ' Besluiten van het college van B en W gemeente Etten-Leur '
Lees ook