Gemeente Etten-Leur

Besluiten van het college van burgemeester en wethouders

Representatie

Burgemeester J. van Agt is vrijdag 7 september aanwezig bij de onthulling van de nieuwe naam en huisstijl van de Stichting St. Elisabethshuis. Tevens neemt hij dan "een kijkje in de keuken" van genoemde instelling.

Collecte

Burgemeester en wethouders hebben aan de Nierstichting Nederland toestemming verleend om een collecte te houden in de week van 16 tot en met 22 september.

Commissievergaderingen

De Commissie Onderwijs, Welzijn en Sociale Zaken houdt op dinsdag 18 september vanaf 19.00 uur een openbare vergadering in het gemeentehuis. Op de agenda staat het subsidieprogramma Welzijn 2002.

Op 17 september is er om 19.00 uur een openbare vergadering van de Commissie Financiën, Informatisering en Milieu in het gemeentehuis. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

* Investeringsplan 2002-2005

* Afsluiten Hoofd Contouren Nota

* Pijlers voor toerisme en recreatie in 2001
Intrekken bouwvergunning

Burgemeester en wethouders hebben besloten om de bouwvergunning voor het maken van een toegang naar de dakterrassen bij de woningen Bovenas 1 tot en met 12 in te trekken. De Stichting Rechtsbijstand en de buurtbewoners Molenas-Zundertseweg hadden hier bezwaar tegen gemaakt. Het college heeft hun bezwaren ontvankelijk en gegrond verklaard, overeenkomstig het advies van de Commissie voor Bezwaar- en beroepschriften.

Vrijstelling bestemmingsplan voor vestiging bistro

Het college van B en W heeft ermee ingestemd dat het momenteel leegstaande pand Grauwe Poldervoetpad 2-4 wordt ingericht en gebruikt als bistro. Uit de inspraakronde is gebleken dat er geen steekhoudende argumenten tegen de komst van een bistro op deze locatie zijn. Daarop hebben burgemeester en wehouders de exploitant op grond van artikel 19, lid 3 van de Wet Ruimtelijke Ordening (WRO) vrijstelling verleend van het bestemmingsplan voor de periode van een jaar. Binnen deze periode kan het verzoek om een bouwvergunning worden ingediend en behandeld.

Vaststellen begroting

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de ontwerp-gemeentebegroting 2002. Deze week worden de stukken aan de raadsleden aangeboden waarna behandeling plaats zal vinden in de raadsvergadering van maandag 12 november a.s.

Werkgroep "Activiteiten Kenya-project/gemeente"

Burgemeester en wethouders hebben kennis genomen van het besprekingsverslag van het eerste overleg van de werkgroep "Activiteiten Kenya-project/gemeente". Van de eerste betaling van fl. 20.000,- van de gemeente is inmiddels fl. 12.000,- besteed aan de bouw van een maïsmolen in Awasi. Het verslag maakt verder melding van een aantal donaties van derden. Tot slot zullen twee leden van het Kenya-project vanaf 9 september twaalf dagen te gast zijn in Etten-Leur om het begin van de samenwerking met de gemeente in te luiden. Het college heeft toestemming verleend om het reeds beschikbare budget op de post Ontwikkelingssamenwerking te besteden aan de reiskosten van één van de komende gasten uit Kenya.

Gunnen van reconstructiewerkzaamheden

Burgemeester en wethouders hebben de aanleg van verkeersremmende voorzieningen in de wijk Hooghuis onderhands op basis van regie opgedragen aan het straatmakersbedrijf Nooijens. De wijk Hooghuis zal worden omgevormd tot 30 km-zone. Om een provinciale bijdrage te verkrijgen, moet voor 1 december met de uitvoering van de werkzaamheden gestart worden. Het onderhands aanbesteden op basis van regie heeft, naast het feit dat er direct begonnen kan worden met de werkzaamheden, ook het voordeel dat er nauwelijks voorbereidingswerkzaamheden verricht hoeven te worden. Dat betekent ook geen voorbereidingskosten.

Het herbestraten van de J.P. Leijtenstraat is gegund aan Martinus Zuid Nederland B.V. Bij de aanbesteding deed dit bedrijf de laagste prijsaanbieding van de vijf inschrijvers.

Onderzoek naar realisatie Milieu Educatief Centrum (MEC)

Burgemeester en wethouders hebben er kennis van genomen dat het niet mogelijk is voor de realisatie van een Milieu Educatief Centrum (MEC) aan te sluiten bij een bestaande instelling. De onderzochte locaties, de kinderboerderij aan de Zundertseweg en die van Het Hooghuys aan het Van Bergenplein, beschikken niet over voldoende ruimte om ter plaatse een MEC te kunnen realiseren. Het college heeft daarom besloten om het onderzoek naar een geschikte locatie mee te nemen met de ontwikkeling van de Structuurvisie +.

Aanwijzen rijksmonumenten

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad in de oktobervergadering ervan in kennis dat er twaalf objecten in het kader van het Monumenten Selectie Project op de rijksmonumentenlijst zijn geplaatst. Dit zijn:
* 't Withofcomplex, Bisschopsmolenstraat 162
* Zeepziederij De Ster, Geerkade 21

* Dubbel woonhuis, Haansberg 76

* Boerderijcomplex, Haansberg 114-116

* Watertoren, Hoevenseweg 31

* Boerderij, Hoge Donk 40

* Graftombe, Lange Brugstraat

* Villa, Lichttorenhoofd 2

* Villa, Lichttorenhoofd 12

* Woonhuis, Markt 60

* H. Hartbeeld, Markt

* Boerderij, Slagveld 8

Planning afbouwwerkzaamheden De Keen

Het college van B en W heeft ingestemd met de afbouwplanning voor het plan De Keen. Onderstaand volgt de huidige planning van de afbouwwerkzaamheden. Deze is weersafhankelijk, waardoor het noodzakelijk kan zijn het winterprogramma met enkele straten uit te breiden.

Straat Gereed
Fase 1
Kwadestraat, Fietspad/Voetpad tot aan Boegspriet week 37 Kwadestraat, gedeelte Boegspriet-Slagveld week 44 Slagveld, gedeelte huisnr.20-Moerlaken West week 50

Herstraten toegangsweg garages Boeieraak 6 t/m 36 nader in te plannen

De hoek Achtersteven-Voorsteven wordt na april 2002 ingepland en het kruispunt Slagveld-Moerlaken na het realiseren van de school in 2003.

Straat Gereed
Fase 2
Slagveld, gedeelte Spinaker week 37
Moerlaken Oost gedeelte huisnr.2-Rijsdijk week 44 Brekeling, gedeelte huisnr.2-14 en Ouwer gedeelte huisnr.5-9 week 44

Cluster 29 (gelegen aan Jaagpad/Spletting) en cluster 33 (gelegen aan Rijsdijk) moeten nog gerealiseerd worden.

Fase 3
Rijsdijk, gedeelte Kouwelaarsbrand-Vinkenbroek week 37 Keenseweg, gedeelte huisnr.88-116 week 37
Kouwelaarsbrand, gedeelte huisnr.12-32 week 38
Kruising Keenseweg-Kroeten week 38
Krabakker week 40
De Padjes week 40
Kroeten week 42
Legakker week 44
Vinkenbroek, gedeelte Rijsdijk-Moerlaken week 50

De Moerlaken (westzijde) wordt pas afgebouwd zodra de school gereed is. Dat is volgens de huidige planning in januari 2003. Het restant van de Rijsdijk wordt ingepland vanaf eind november 2001.

Verder is het noodzakelijk maatregelen te treffen in straten die voor de komende winterperiode nog niet klaar zijn. Om de begaanbaarheid redelijkerwijs te waarborgen, zullen in deze straten de grootste gaten in de bouwwegen worden gedicht, de kolken worden gereinigd en, mocht dat nodig zijn, tijdelijke voorzieningen worden gemaakt om de woningen aan deze straten te bereiken.

Belangenprocedure Cloveniersgilde

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met het volgen van een belangenprocedure ten aanzien van het verzoek van het Cloveniersgilde voor het uitbreiden van de bestaande gelagkamer aan de Markt 60 met een serre. Het standpunt van het college is wel dat gebruik van de serre duidelijk gebonden moet zijn aan de Gilde-activiteit.

Deel: ' Besluiten van het college van B&W Etten-Leur '
Lees ook