Gemeente Uithoorn


Besluiten

Besluiten B&W

In hun vergadering van 3 juli jl. hebben burgemeester en wethouders onder meer de volgende besluiten genomen:

* de door het bestuur van Radio Rik voorgedragen en in de toelichting van het rapport genoemde personen als leden van de programmaraad van Radio Rik te benoemen.

* Brief van de heer J. Teeuw over de eigendomsgrens van zijn perceel te bantwoorden conform advies.

* Op basis van het advies van de commissie milieu en welzijn over de uitwerkingen van de vijfde fase van verkoop openbaar groen in Thamerdal, het Oude Dorp en het Bedrijventerrein definitief in te stemmen met deze uitwerkingen; in te stemmen met een aanvulling betreffende een te verkopen stuk groen voor Prinses Margrietlaan 37 t/m 59.

* Ongegrond te verklaren de door vier personen ingediende zienswijze tegen het voornemen om door een vrijstelling van het bestemmingsplan bouwvergunning te verlenen aan Het Rechthuis Vastgoed BV voor het realiseren van 12 hotelkamers op de twee verdiepingen van Schans 32; vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan Dorpscentrum (1997) ten behoeve van het hiervoor genoemde pand en vergunning te verlenen voor het realiseren van 12 hotelkamers..

* Het rapport Regionet Korte Termijn, wensbeeld tot 2005, voor kennisgeving aan te nemen.

Deel: ' Besluiten van het college van B&W van Uithoorn '
Lees ook