Vlaamse overheid

Op voorstel van minister vice-president Steve STEVAERT :

De Vlaamse regering stemt in met een federaal ontwerp van ministerieel besluit dat de internationale veiligheidsnormen voor het luchttransport van gevaarlijke goederen omzet in Belgisch recht.


* * *

De Vlaamse regering stemt in met een voorontwerp van Koninklijk Besluit tot oprichting van een federale Commissie voor Verkeersveiligheid en van een interministerieel Comité voor Verkeersveiligheid, op voorwaarde dat een aantal artikels worden aangepast.


* * *

De Vlaamse regering keurt de herschikking van de raad van bestuur van de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn (VVM) goed. Ze verleent mevrouw Ingrid Lieten met ingang van 1 januari 2002 eervol ontslag als lid van de raad van bestuur. Zij werd eerder al aangesteld als directeur- generaal van de VVM. Tegelijkertijd zetelt mevrouw Josephine Moerman niet meer als bestuurder namens de gemeenten in de raad van bestuur, wel als bestuurder namens de Vlaamse overheid. Mevrouw Kathleen Van Der Hooft wordt bestuurder namens de gemeenten.


* * *

De Vlaamse regering stemt in met het ontwerp van Koninklijk Besluit dat een KB wijzigt dat de burgerlijke vergunningen van piloten regelt. Concreet beoogt het ontwerp van Koninklijk Besluit te voorkomen dat de vergunningen van ex-Sabena en ex-City Bird-piloten vervallen, rekening houdende met de huidige toestand binnen de luchtvaartsector. De minister vice-president zal zijn federale collega van Vervoer het standpunt van de Vlaamse regering overmaken.


* * *

De Vlaamse regering keurde op 19 oktober 2001 een uitvoeringsbesluit bij het Elektriciteitsdecreet definitief goed dat ervoor zorgt dat vanaf januari 2002 elke Vlaming jaarlijks recht heeft op gratis 100 kWh elektriciteit. Als gevolg van deze maatregel krijgt een gemiddeld Vlaams gezin jaarlijks gratis 500 kWh elektriciteit of een financieel voordeel van 74,37 euro. 2 weken geleden besliste de Vlaamse regering principieel dit uitvoeringsbesluit te wijzigen. De hoeveelheid gratis elektriciteit is namelijk afhankelijk van het aantal personen gedomicilieerd op het aansluitingsadres van de klant. Een toegevoegd artikel aan het uitvoeringsbesluit legt de gemeenten op deze domiciliegegevens te verstrekken aan de netbeheerders. Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse regering nu dit wijzigingsbesluit definitief goed.

Op voorstel van Vlaams minister Mieke VOGELS :

In het subsidiebesluit van de Vlaamse regering van 24 juni 1997 voor kinderdagverblijven en diensten voor opvanggezinnen werd een uitzonderingspositie voorzien voor Brusselse kinderdagverblijven. Daar werd het tewerkgestelde en gesubsidieerde personeel in overtal op de minimumnormen verder gesubsidieerd en dit tot uitdoving. Deze uitzonderingspositie werd echter niet opgenomen in een nieuw besluit van de Vlaamse regering in verband met de voorwaarden voor erkenning en subsidiëring van kinderdagverblijven en diensten voor opvanggezinnen. De Vlaamse regering keurt nu een besluit goed waarin die uitzonderingsregel wel is opgenomen.


* * *

De Vlaamse regering beslist tot wijziging van het subsidiebesluit van 18 december 1998 voor verenigingen en welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg. Zo wordt het Kwaliteitsdecreet geïmplementeerd in de lokale en regionale dienstencentra en de diensten voor oppashulp.


* * *

De Vlaamse regering keurt een wijziging van het besluit van 20 oktober 1998 inzake interlandelijke adoptie goed. Het gaat om de omzetting van alle bedragen in Belgische franken naar euro.


* * *

De Vlaamse regering bepaalt haar standpunt betreffende het voorstel van decreet van mevrouw Marijke Dillen en de heer Filip Dewinter ter invoering van een geboortepremie, gefinancierd uit de algemene middelen van de Vlaamse overheid. Volgens het voorstel is de geboortepremie die op dit ogenblik uitbetaald wordt in het kader van de (federale) wetgeving op de kinderbijslag onvoldoende. De Vlaamse minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen zal het standpunt van de Vlaamse regering toelichten tijdens de besprekingen van het voorstel van decreet in het Vlaams Parlement.

Op voorstel van Vlaams minister Marleen VANDERPOORTEN en van Vlaams minister Dirk VAN MECHELEN :

In 1995 werd het programma Bilaterale Wetenschappelijke en Technologische Samenwerking opgezet. Het programma gaf vorm aan de eigen bevoegdheid van de Vlaams overheid om een zelfstandig buitenlands beleid te voeren. De Vlaamse regering keurt nu de hervorming van deze bilaterale wetenschappelijke samenwerking goed. De voornaamste wijzigingen betreffen het vervallen van de verplichting dat aan Vlaamse zijde steeds 2 promotoren een project dienen voor te stellen, de inkorting van de looptijd van projecten van 3 naar 2 jaar, het vaststellen van het maximum bedrag per Vlaams project op 74.368 euro, de verschuiving van het beheer van de middelen van de administratie naar de universiteiten zelf, de herziening van de lijst van partnerlanden en de vervanging van de jaarlijks oproep door een tweejaarlijkse.

Op voorstel van Vlaams minister Vera DUA :

In juli 2000 keurde de Vlaamse regering de ambtshalve bodemsanering van de voormalige zinkfabriek te Rotem (Dilsen-Stokkem) goed. Er werd toen rekening gehouden met 103.750 ton dat naar de saneringsopslag op de terreinen in eigendom van containerbouw Budé afgevoerd zou worden. Na het beëindigen van de graaf- en transportwerkzaamheden bleek dat het om 121.557 ton ging. De Vlaamse regering legt nu principieel 322.623 euro extra vast voor de verdere uitvoering van de overeenkomst tussen de OVAM en de NV Containerbouw Budé.


* * *

Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse regering definitief de wijzigingen goed aan 2 besluiten inzake de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging. De wijzigingen behelzen de omzetting van bedragen in Belgische franken naar euro.


* * *

Na advies van de Raad van State beslist de Vlaamse regering definitief tot wijziging van het VLAREA- reglement (Vlaams Reglement inzake afvalvoorkoming en - beheer). De wijziging omvat de omzetting van bedragen in Belgische franken in euro.


* * *

Met het oog op de definitieve invoering van de euro op 1 januari 2002 keurde de Vlaams regering eind vorig jaar principieel een aantal wijzigingen goed aan het personeelsstatuut van de OVAM. De wijzigingen hebben onder meer betrekking op de toelage voor toezichthoudende ambtenaren van de milieu-inspectie. Het gaat om een gewone omzetting in euro. Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse regering dit wijzigingsbesluit definitief goed.


* * *

Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse regering definitief een subsidiebesluit goed voor de aanleg en de verbetering door de gemeenten van openbare riolen, en voor de bouw van kleinschalige
waterzuiveringsinstallaties met een capaciteit van maximum 2000 inwonerequivalenten. Concreet gaat het om een verhoging van het subsidiepercentage. Het besluit regelt ook de subsidievoorwaarden en de
aanvraagprocedure.


* * *

Met het oog op de definitieve invoering van de euro keurde de Vlaamse regering eind oktober vorig jaar principieel een besluit goed met aanpassingen voor wat ruilverkaveling uit kracht van wet betreft. Het gaat om omzettingen van bedragen in Belgische franken naar euro, transparantie-afrondingen en een aantal administratieve vereenvoudigingen. Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse regering dit besluit nu definitief goed.


* * *

Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse regering, onder voorbehoud van technisch nazicht, een aantal wijzigingen definitief goed aan een subsidiebesluit van 18 mei 2001 voor het toepassen van milieuvriendelijke landbouwproductiemethoden en het instandhouden van de genetische diversiteit. De voorgestelde wijzigingen strekken er onder meer toe de (reconversie naar de) biologische zeugenboerderij te stimuleren. Hiervoor wordt 1,9 miljoen euro uitgetrokken.

Op voorstel van Vlaams minister Dirk VAN MECHELEN :

De Vlaamse regering keurt het huishoudelijk reglement van de Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Vlacoro), mits enkele aanpassingen, goed.


* * *

Na advies van de Raad van State beslist de Vlaamse regering definitief tot afschaffing van de uitzendingen door derden, voorzover die op de VRT-radio en -televisie door politieke verenigingen worden verzorgd. Met deze beslissing geeft ze uitvoering aan het decreet van 6 juli 2001.


* * *

2 weken geleden besliste de Vlaamse regering principieel om de vigerende wetgeving inzake Belasting op Inverkeerstelling (BIV) te wijzigen. Het betreft een ecologische maatregel met als doel de BIV te verminderen voor nieuw in te schrijven wagens die voldoen aan de zogenaamde Euro4-norm (inclusief LPG). Vandaag keurt de Vlaamse regering een voorontwerp van decreet principieel goed tot wijziging van de artikelen 98 en 100 van het wetboek op de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen. Zo krijgt de bovengenoemde beslissing een decretale basis. De Bijzondere Financieringswet bepaalt dat inzake de BIV ook een samenwerkingsakkoord door de 3 gewesten moet worden gesloten voor de gevallen waarin de belastingplichtige een vennootschap, een autonoom overheidsbedrijf of een vzw met leasingactiviteiten is. Dat samenwerkingsakkoord keurt de Vlaamse regering ook goed. Het voorontwerp van decreet wordt nog voor advies voorgelegd aan de SEV en aan de Raad van State.

Op voorstel van Vlaams minister Paul VAN GREMBERGEN :

Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse regering het ontwerpdecreet definitief goed dat instemt met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie (BLEU) en Armenië inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen. Het ontwerpdecreet wordt ingediend bij het Vlaams Parlement.


* * *

Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse regering het ontwerpdecreet definitief goed dat instemt met de Overeenkomsten tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie (BLEU) en Cuba, Mexico en El Salvador inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen. Het ontwerpdecreet wordt ingediend bij het Vlaams Parlement.


* * *

Begin vorig jaar nam de Vlaamse regering een aantal beslissingen met betrekking tot de reorganisatie van het Vlaamse overheidsapparaat. Eerst keurde ze een aantal basisprincipes van het nieuwe organisatiemodel in het kader van haar project Beter Bestuurlijk Beleid goed. Daarnaast kreeg de sectorale invulling met betrekking tot de horizontale beleidsdomeinen principieel groen licht. Nu keurt de Vlaamse regering het kader goed voor de organisatorische invulling van de management- ondersteunende diensten (MOD's). De ondersteunende diensten hebben betrekking op uitvoering van aangelegenheden inzake Financiën en Begroting, Personeels- en Organisatie-ontwikkeling, ICT, Facility Management, Communicatie en Juridische Zaken.


* * *

Op 1 januari 2002 maakte de Belgische frank plaats voor de euro. Die invoering van de euro heeft ook invloed op de regelgeving. Na advies van de SERV en van de Raad van State keurt de Vlaamse regering definitief een ontwerpdecreet goed dat de invoering van de euro regelt voor de reglementering van de administratie Monumenten en Landschappen. Het gaat onder meer om omzettingen van bedragen van boetes in Belgische franken naar euro en om transparante afrondingen. Het ontwerpdecreet wordt ingediend bij het Vlaams Parlement.

Op voorstel van Vlaams minister Jaak GABRIELS :

Na advies van de SERV keurt de Vlaamse regering het ontwerp van Overgangsrichtnota 2001-2002 van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappijen (GOM's) goed. Deze tweejaarlijkse richtnota is decretaal verplicht en reikt, anticiperend op de grondige hervorming van de GOM's tot "Huizen van de Vlaamse Economie", een aantal nieuwe concepten en werkingskaders aan. De richtnota wordt ingediend bij het Vlaams Parlement.


* * *

Na advies van de Raad van State keurde de Vlaamse regering begin 2000 definitief het besluit goed dat nieuwe subsidiëringsmodaliteiten regelt voor de terbeschikkingstelling van uitrustingsgoederen aan minder ontwikkelde landen. Dit besluit trad in werking op 18 maart 2000. De goedkeuring van een aantal dossiers gebeurde echter op basis van het principieel goedgekeurde besluit van 19 november 1999. Er werd van uitgegaan dat het definitieve besluit met terugwerkende kracht zou worden goedgekeurd. Het Rekenhof merkte op dat er dus een overgangsperiode was waar steunverlening geen rechtsgrond had en drong aan om die juridische leemte op te vullen. Vandaag keurt de Vlaamse regering een nieuw besluit principieel goed dat de inwerkingtreding van het bovengenoemde besluit vastlegt op de datum van de principiële goedkeuring. Het nieuwe besluit wordt nog voor advies voorgelegd aan de Raad van State.


* * *

De Vlaamse regering stemt in met de verlenging van de dienstenovereenkomst tussen het Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant (Vlabinvest) en de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij (VHM) met een periode van 6 maanden (dus tot en met 31 juli 2002).


-----
einde

-----


---

Deel: ' Besluiten Vlaamse regering in kort bestek - 13305 '
Lees ook