Vlaamse regering

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 19 JANUARI 1999

IN KORT BESTEK

In kort bestek

Op voorstel van minister-president Luc VAN DEN BRANDE :

De Vlaamse regering stemt principieel in met de voorontwerpen van decreet tot goedkeuring van de Overeenkomsten tussen de Belgisch-Luxemburgs Economische Unie en de regeringen van resp. Roemenië en Oekraïne inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen. Het zal voor advies voorgelegd worden aan de Raad van State.

Op voorstel van minister vice-president Steve STEVAERT :

Op 29/9/1998 besliste de Vlaamse regering de overname van de activiteiten en het personeel van de vroegere Intercommunale Maatschappij van de Linker Schelde-oever (Imalso) onder te brengen in een Dienst met Afzonderlijk Beheer. Zj keurt nu een besluit goed dat het financiële en materiële beheer van deze Dienst met Afzonderlijk Beheer Linker Schelde Oever regelt.


* * *

Zoals voorzien in haar beslissing van 19/12/1998 keurt de Vlaamse regering een timing goed voor de verdere aanpak van de dossiers m.b.t. de luchthavens van Deurne en Oostende. De timing heeft betrekking op de voorlopige vaststelling van de gewestplannen, de milieu-effectrapportage en de bestekken t.b.v. de geïnteresseerde concessionarissen.

Op voorstel van Vlaams minister Theo KELCHTERMANS :

Op 19/12/1998 keurde de Vlaamse regering principieel een aanpassing van de reglementering betreffende de toegankelijkheid en het occasionele gebruik van de bossen goed, met het oog op de aanduiding van speelzones in de bossen. Ingaand op een opmerking van de Raad van State keurt de Vlaamse regering dit besluit opnieuw principieel goed, zodat het voorgelegd kan worden aan de Interministeriële Conferentie Leefmilieu.

Op voorstel van Vlaams minister Wivina DEMEESTER :

De Vlaamse regering keurt een besluit goed dat het financiële en materiële beheer van de Dienst met Afzonderlijk Beheer "Autonome Vlaamse Fiscale Inning" regelt.


* * *

Het verslag van het Interministerieel Comité Financiën en Begroting dd. 29/5/1998 wordt goedgekeurd.

Op voorstel van de Vlaamse ministers Wivina DEMEESTER en Leo PEETERS :

De Vlaamse regering keurt een besluit goed tot bepaling van de wijze waarop de referentierentevoeten vastgesteld dienen te worden die door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en het Vlaams Woningfonds gehanteerd worden voor het toestaan van hun sociale leningen aan particulieren. Er komt een eenvormig systeem, dat erin bestaat dat de afdeling Financieel Management maandelijks een refertentierentevoet bepaalt op basis van de OLO op 15 jaar.

Op voorstel van Vlaams minister Leo PEETERS :

In uitvoering van een Samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid en de gewesten en gemeenschappen wordt er een Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting opgericht, dat ondergebracht wordt bij het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding. De Vlaamse regering duidt nu mevr. Monica De Coninck en de hh. Marc Morris en Jan Vranken aan als haar vertegenwoordigers in het Beheerscomité van dit Steunpunt.

Op voorstel van Vlaams minister Eddy BALDEWIJNS :

Na onderhandelingen met de vakbonden keurt de Vlaamse regering opnieuw principieel een besluit goed dat de werking van de Commissie tot erkenning van de artistieke bekendheid regelt, zodat het nu voor advies voorgelegd kan worden aan de Raad van State. Het begrip "artistieke bekendheid" is ingevoerd door het Hogescholendecreet van 1994. Het is het onderdeel van het vereiste bekwaamheidsbewijs voor een benoeming in bepaalde ambten van het onderwijzend personeel belast met artistiekgebonden onderwijsactiviteiten in de studiegebieden audiovisuele en beeldende kunst, muziek en dramatische kunst, architectuur en productontwikkeling. Een commissie van deskundigen moet de artistieke bekendheid erkennen.


* * *

Na advies van de Raad van State wordt het besluit tot toekenning van extra lestijden voor basisscholen in de rand- en taalgrensgemeenten definitief goedgekeurd.


* * *

De Vlaamse regering beslist principieel tot een aanpassing van de personeelsformatie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. De aanpassing beoogt een uitbreiding van het kader van het departement Wetenschap, Innovatie en Media. Over deze aanpassing zal onderhandeld worden met de vakbonden.


* * *

De algemene vergadering en raad van bestuur van de vzw Sociale Dienst van de Vlaamse Gemeenschap dienen om de vier jaar vernieuwd te worden. De Vlaamse regering beslist in dat kader tot een aanpassing van de overheidsdelegatie in deze vzw.

Op voorstel van Vlaams minister Luc MARTENS :

Op 19/12/1998 besliste de Vlaamse regering tot een verderzetting en verruiming van het experiment inzake persoonlijk assistentiebudget voor personen met een handicap. Zij stemt nu in met een besluit dat de toegangscriteria en modaliteiten van het verruimd experiment bepaalt.


* * *

Na advies van de Raad van State wordt definitief het besluit goedgekeurd dat de bevoegdheden bepaalt waarvoor de verplichting tot opmaak van een kindeffectrapport geldt.


* * *

De Vlaamse regering bepaalt haar standpunt m.b.t.
* het voorstel van resolutie van de Vlaamse Volksvertegenwoordigers Jef Sleeckx, Veerle Heeren en Ria Van den Heuvel betreffende standplaatsen voor woonwagenbewoners en zigeuners;

* het voorstel van decreet van Vlaams Volksvertegenwoordiger Ria Van den Heuvel houdende de aanleg en het beheer van woonwagenterreinen;

* het voorstel van resolutie van Vlaamse Volksvertegenwoordigers Cecile Verwimp-Sillis, Jef Sleeckx en Johan Sauwens betreffende een kernwapenvrij Vlaanderen;
* het voorstel van resolutie van Vlaamse Volksvertegenwoordigers Yolande Avontroodt, Etienne De Groot en Patricia Ceysens betreffende de afhankelijkheidsverzekering;
* het voorstel van decreet van Vlaams Volksvertegenwoordiger Guy Swennen tot organisatie van de toekenning van dienstencheques aan zorgbehoevende ouderen;
* het voorstel van decreet van Vlaamse Volksvertegenwoordigers Sonja Becq, Johan De Roo, Veerle Heeren, Marc Olivier, Bart Vandendriessche en Jan Beghin houdende de organisatie van financiering van een tegemoetkoming in het persoonlijk aandeel in de kosten voor niet-medische hulp- en dienstverlening aan personen met een langdurig ernstig verminderd zelfzorgvermogen;

* het voorstel van decreet van Vlaamse Volksvertegenwoordigers Guy Swennen, Sonja Becq c.s. houdende de organisatie van de zorgverzekering;

* het voorstel van decreet van Vlaamse Volksvertegenwoordigers Patricia Ceysens en Marleen Vanderpoorten tot invoering van een gezins- en/of welzijnseffectenrapport;
* het voorstel van decreet van Vlaamse Volksvertegenwoordigers Marijke Dillen en Filip Dewinter tot instelling van een gezinseffectenrapport;

* het voorstel van resolutie van Vlaams Volksvertegenwoordiger Ria Van den Heuvel betreffende telefonische hulpverlening voor dove en slechthorende jongeren;
* het voorstel van decreet van Vlaams Volksvertegenwoordiger Gerda Raskin c.s. tot invoering van een Bijzondere Tegemoetkoming voor gezinnen met kinderen;
* het voorstel van decreet van Vlaams Volksvertegenwoordiger Etienne Van Vaerenbergh houdende het verlenen van geldelijke bijstand aan minvermogenden in de kosten van de rechtshulp.

Op voorstel van Vlaams minister Eric VAN ROMPUY :

De Vlaamse regering keurt het expansiedossier van NV Picanol uit Ieper goed. Picanol is één van de belangrijkste constructeurs ter wereld van automatische weefgetouwen. Het investeringsproject loopt over de periode 1/7/'97 tot 1/12/'99. Deze investeringen beogen zowel een uitbreiding van de productiecapaciteit als een automatisering van het productieapparaat via de introductie van nieuwe technologieën.

Deel: ' Besluiten Vlaamse regering in kort bestek - 7937 '
Lees ook