X Gemeente Amsterdam


Nummer 7 - 16 februari 2000

I. BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, EN VOORSTELLEN AAN DE GEMEENTERAAD, VAN VRIJDAG 11 EN DINSDAG 15 FEBRUARI 2000

A-BESLUITEN (genomen op basis van stukken en discussies)

Binnenstad

Openbare Ruimte, Verkeer, Parkeren en Monumentenzorg Het college stemt in met het negatieve advies aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen over het verzoek om de panden Vijzelstraat 123, 125 en 137 en Prinsengracht 955 aan te wijzen tot beschermd rijksmonument. Het Cuypersgenootschap heeft een aanvraag bij de staatssecretaris ingediend om de panden op de rijksmonumentenlijst te plaatsen. De panden maken deel uit van het bezit van Hooge Huys Verzekeringen. Aanleiding is het plan van Hooge Huys Verzekeringen om op deze plek nieuwbouw te realiseren. Zowel het Bureau Monumentenzorg als de Amsterdamse Raad voor de Monumentenzorg vinden dat de panden niet voldoen aan het criterium 'van nationaal belang'. Bureau Monumentenzorg vindt dat het pand Prinsengracht 955 wel voldoet aan de criteria voor de gemeentelijke Monumentenlijst. De betrokken panden zijn onlangs verkocht aan de woningbouwvereniging 'Het Oosten' die een plan zal ontwikkelen voor behoud en herstel. Behandeling in de raadscommissie is op 9 maart en in de gemeenteraad op 22 maart.

Middelen, Welzijn en Onderwijs Het college stemt in met de concept-Bestuursovereenkomst 'Naar Betere Resultaten' (NBR) Binnenstad voor de periode 1998-2002. Om het onderwijs te verbeteren en het schoolverzuim terug te dringen is een aanpak ontwikkeld waarbij o.a. sociaal-culturele instellingen en instellingen voor de jeugdzorg en onderwijsbegeleiding nauw zijn betrokken. Van het beschikbare budget van 388.170 gulden, wordt 357.020 gulden structureel toegekend aan de openbare en bijzondere basisscholen voor NBR-activiteiten in het schooljaar 1999/2000 en 31.150 gulden incidenteel voor gezamenlijke activiteiten voor kwaliteitsverbetering. Behandeling in de raadscommissie is op 15 februari. Het college stemt in met de notitie waarin het plan van aanpak Strategische visie binnenstad wordt uitgewerkt. In de eerste fase, de analyse, wordt een inventarisatie gemaakt van thema's en ontwikkelingen die van belang zijn, en waarover van gedachten wordt gewisseld met diverse maatschappelijke organisaties. De tweede fase is het opstellen van de strategische visie die na de zomer voor inspraak wordt vrijgegeven. In de strategische visie worden op basis van scenario's toekomstige ontwikkelingen in beeld gebracht, waardoor inzicht ontstaat over de effecten van de ontwikkelingen in de binnenstad. Behandeling van de notitie in de raadscommissie is op 28 maart.

Algemene Zaken Het college stemt in met het gewijzigde preadvies naar aanleiding van de notitie 'Klagen moet lonen' van het raadslid mevr. J.C. Kalt en het duoraadslid M. Danen (Amsterdam Anders /De Groenen). Hierin is de beantwoording van het raadsadres van de heer Müter namens het Klachten- en Adviesburo Politieoptreden Amsterdam, het Meldpunt Discriminatie Oost en de Stichting Searchweb verwerkt. In de notitie worden acht voorstellen gedaan voor aanpassing van de procedure en werkwijze van de Commissie voor de Politieklachten en de Politie. De notitie is besproken in het Regionaal College, dat ook heeft kennis genomen van de adviezen van de Commissie voor de Politieklachten en de korpsleiding. De indieners van de notitie willen een kwaliteitsverbetering zien, die ook door het Regionaal College wordt onderschreven. Vijf voorstellen zijn al deels gerealiseerd of worden binnenkort gerealiseerd. Drie voorstellen worden gemotiveerd afgewezen door het Regionaal College of de burgemeester. Er is een ingrijpende verbetering in de organisatie van de Commissie voor de Politieklachten en de Politie in gang gezet om tot een betere afhandeling van klachten te komen. De conclusie van het raadsadres dat dit niet verder gaat dan 'het uitbrengen van een mooi affiche om de burger op zijn recht op klagen te wijzen' doet aan deze verbetering geen recht. Behandeling in de Raadscommissie Algemene Zaken is op 22 februari en in de gemeenteraad op 22 maart.

Jeugdzaken Het college stemt in met de beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid D. Balak en het duoraadslid mevr. W.H. Maij (CDA) over de wijze van uitbreiding van kinderopvangvoorzieningen ten aanzien van locatie en huisvesting. Publicatie in het Gemeenteblad.

Bestuurlijk Stelsel Het college stemt in met deelname aan een Amsterdamse discussieronde op 14 maart naar aanleiding van het rapport van de Staatscommissie dualisme en democratie. Deze discussieronde zal worden georganiseerd door VNG/IPP. Naar aanleiding van het rapport, dat op 17 januari jl. door de Staatscommissie aan de minister van Binnenlandse Zaken werd aangeboden, heeft de wethouder Bestuurlijk Stelsel (BS) een brief aangeboden aan het college met voorstellen over de wenselijkheid van een dualistisch model. Ter voorbereiding van de discussieronde op 14 maart zal het rapport worden besproken in de Raadscommissie BS. Hiervoor is de wethouder BS gemachtigd om de inhoud van de brief om te vormen tot een notitie. Het voorlopig standpunt ten aanzien van het rapport van de Staatscommissie is dat dit nadere discussie verdient. Amsterdam wenst met name uitwerking met betrekking tot de ontvlechting van de positie en bevoegdheden van college en gemeenteraad en de aanbeveling voor de aanstellingswijze van de burgemeester voorafgaand aan een eventuele Grondwetsherziening. Behandeling in de raadscommissie is op 24 februari.

Financiën Het college stemt in met het preadvies op de in maart 1999 verschenen nota van het raadslid F.A.W. Niamut (CDA) 'De gemeentelijke rekenkamerfunctie'. Het gaat hier om de eventuele instelling van een gemeentelijke rekenkamercommissie en de discussie over de onafhankelijkheid en expertise van de Rekeningen-commissie. Er wordt onder meer voorgesteld om het takenpakket van de Rekeningen-commissie uit te breiden met onderzoek naar doeltreffendheid; het inschakelen van in- en externe adviseurs; en onderzoek naar doelmatigheid en doeltreffendheid los te koppelen van de jaarlijkse rekeningencyclus. Aan deze voorstellen kleven voor- en nadelen en leiden tot twee alternatieven: het instellen van een nieuwe rekenkamercommissie van raadsleden die de doelmatigheid en doeltreffendheid onderzoekt en functioneert naast de Rekeningen-commissie. Het alternatief is het 'Rotterdamse model', waarbij een rekenkamer met een klein hoogwaardig ambtelijk apparaat een directeur heeft die functioneert als Ombudsman. Onafhankelijkheid en expertise zijn hiermee gegarandeerd, maar de betrokkenheid met de gemeenteraad is dan minimaal. Behandeling in de Rekeningen-commissie is op 8 maart en in de Raadscommissie Financiën op 16 maart. Raadsbehandeling is na de definitieve voorstellen van het college. Het college gaat akkoord met de raadsvoordracht over de huur van 8850 m² nieuw te realiseren kantoorruimte en tachtig parkeerplaatsen aan de Bijlmerdreef voor Gemeentebelastingen Amsterdam. Op 9 juni 1998 is toestemming verleend aan de directeur Gemeentebelastingen om voorbereidingen te treffen voor nieuwe huisvesting in Zuidoost. Deze nieuwe huisvesting is een belangrijke impuls voor de ontwikkeling van het plangebied Marktplein. Door de schaarste in de kantorenmarkt zal de huurlast van Gemeentebelastingen stijgen; de structurele meerkosten zijn 2,2 miljoen gulden. Eerder is al ingestemd met meerkosten vanwege de spin-off effecten voor het omliggende gebied. Voor de inrichtingskosten, geraamd op 10,3 miljoen, zal een afzonderlijk kredietvoorstel worden voorgelegd. Behandeling in de raadscommissie is op 16 maart en in de gemeenteraad op 5 april.

Het college gaat akkoord met de raadsvoordracht over de begrotingswijziging nr. 1 van de begroting van baten en lasten en vaststelling van dertien stadsdeelbegrotingen, beide voor het jaar 2000. Hierin is een cijfermatige herschikking verwerkt in verband met wijzigingen in het begrotingsbeheer van (delen van) begrotingsposten. Daarnaast zijn er budgettair neutrale aanpassingen als gevolg van de herverdeling van budgetten van de GG&GD en de Dienst Welzijn Amsterdam. Behandeling in de raadscommissie is op 16 maart en in de gemeenteraad op 22 maart.

Het college stemt in met de voorstellen van de wethouder Financiën over het bestuurlijk jaarplan/begroting bij ongewijzigd beleid 2001. Deze voorstellen houden in dat in de laatste collegevergadering voor het zomerreces die jaarplannen en begrotingen behandeld worden die minder zwaar wegen bij het verdelingsvoorstel van de vrij besteedbare ruimte. Diensten krijgen, voorafgaand aan de opstelling van het jaarplan, concrete doelstellingen mee. De toetsteams geven in samenspraak met de diensten alternatieven aan, zowel bij de bedrijfsmatige aanpak als bij de besteding van budgetten; in het verlengde hiervan worden enkele budgetten geselecteerd voor beleidsevaluaties. De toetsteams proberen samen met diensten tot efficiency maatregelen te komen; mocht dit niet lukken, dan kan het college alsnog besluiten tot procentuele taakstelling. In 2001 komt meer aandacht voor control: alle diensten moeten meelopen in het proces van het versterken van de control. Behandeling in de raadscommissie is op 17 februari.

Haven en Luchthavenaangelegenheden Het college stemt in met de raadsvoordracht over de beantwoording van het raadsadres van de gezamenlijke milieu- en omwonendenorganisaties van 9 september 1999 over de ontwerp-aanwijzing van de geluidszone voor het vierbanenstelsel van de luchthaven Schiphol. Deze ontwerp-aanwijzing is besproken in het Coördinatieoverleg Schiphol. Tijdens de behandeling in de raadscommissie op 9 december is verzocht de concept-beantwoording om te vormen tot een raadsvoordracht en die te behandelen in de gemeenteraad.

Het college stemt in met de beantwoording van het raadsadres van de Schiphol Werkgroep Amstelveen/Buitenveldert van 9 november 1999 over de systematiek voor het bepalen van vliegtuiglawaai en de ontwerp-aanwijzing voor het vierbanenstelsel. Het college onderkent de onvolkomenheden van de huidige Ke-systematiek en stemt in met het kabinetsbesluit om die systematiek te vervangen. De ontwerp-aanwijzing heeft deze systematiek nog wel als uitgangspunt, maar de procedure voor wijziging duurt zo lang dat aan het einde ervan het vijfbanenstelsel met nieuwe geluidsnormen in gebruik is genomen. De beantwoording is conform het standpunt van het college zoals verwoord in het preadvies op de notitie 'Amsterdam ziet ze steeds meer vliegen'. Behandeling in de raadscommissie is op 17 februari.

Het college stemt in met de beantwoording van het raadsadres van de Schiphol Werkgroep Amstelveen/Buitenveldert van 2 december 1999. Het raadsadres vraagt de gemeente een bezwaarschrift in te dienen tegen de ontwerp-aanwijzing voor het vierbanenstelsel. Ofschoon de gemeente de onvolkomenheden in de huidige systematiek van geluidsbepaling onderkent, stelt het college niet voor om over te gaan tot het indienen van bezwaren op dit moment. Het raadsadres is ter afdoening in handen van het college gesteld. Het college stemt in met de beantwoording van het raadsadres van de Stichting Natuur en Milieu van 1 december 1999 over het verzoek tot het indienen van een bezwaarschrift tegen de ontwerp-aanwijzing voor een vierbanenstelsel, omdat die ontwerp-aanwijzing niet zou voldoen aan de PKB.

Het college meldt dat naar haar mening de ontwerp-aanwijzing wel voldoet aan de randvoorwaarden van het PKB. De beantwoording is conform de actualiteit over de ontwerp-aanwijzing luchtvaartterrein Schiphol van 24 december 1999. Het raadsadres is ter afdoening in handen van het college gesteld. Het college stemt in met de beantwoording van het raadsadres van J. Ossewaarde over de uitbreiding van het vliegverkeer. Ook wordt gevraagd of Amsterdam haar belangen in het Schiphol-overleg heeft overgedragen aan de gemeente Haarlemmermeer. Het college verwoordt het gemeentelijk beleid t.a.v. Schiphol en stelt dat van een overdracht van belangen geen sprake is. Het raadadres is ter afdoening in handen van het college gesteld.

Zorg Het college stemt in met het voorstel over de uitvoering van het Aanvullend Openbaar Vervoer vanaf 2000 t/m 31 december 2001. Voorgesteld wordt o.a. om uit te gaan van 650.000 ritten (i.p.v. 750.000) per Stadsmobiel per jaar en een verhoging van de eigen bijdrage voor het Aanvullend Openbaar Vervoer per 1 januari 2000, aangepast aan de prijsontwikkeling van het openbaar vervoer. Daarnaast zal de efficiency worden verbeterd en komen er maandelijkse schriftelijke rapportages met onder meer het aantal gereden ritten. Er zal onderzoek worden gedaan naar de mogelijkheid van een persoonsgebonden budget vervoer als alternatief voor een systeem van Aangepast Openbaar Vervoer. Behandeling in de raadscommissie is op 17 februari.

Gemeentevervoerbedrijf Het college heeft kennis genomen van de notitie over de betrokkenheid van het Gemeentevervoerbedrijf (GVB) bij de Hoge Snelheids Lijn (HSL-Zuid). In de notitie stelt de wethouder Bedrijven dat het voeren van oriënterende gesprekken uit informatief oogpunt zinvol is en dat er op dit moment door het ministerie nog geen besluit is genomen over het starten van een eventuele aanbestedingsprocedure.

Het college gaat ook akkoord met deelname van het GVB aan de informatieve bijeenkomst over de HSL op 16 februari. Tijdens deze bijeenkomst wordt uitleg gegeven over de procedure die de minister bij de HSL voor ogen staat. Het college stemt in met het verdelen van het tekort van 5,3 miljoen gulden over 1999 van Stadsmobiel over het Gemeentevervoerbedrijf (3,3 miljoen gulden) en het budget Wet Voorzieningen Gehandicapten (2 miljoen gulden). Het tekort is voornamelijk veroorzaakt door de daling van het aantal ritten van 750.000 naar 640.000, waardoor o.a. ook minder ritten gecombineerd konden worden. De teruggang van het aantal ritten werd veroorzaakt door de invoering van een nieuw passensysteem. Inmiddels zijn er diverse maatregelen genomen zoals bijvoorbeeld bezuiniging en efficiency om het tekort terug te dringen en te voorkomen. Behandeling in de raadscommissie is op 17 februari.

Openbare Ruimte Het college stemt in met de benoeming van mevr.drs. I. Wells, dr. S.J. Noorda en E. Asscher in Raad van Bestuur van het Koninklijk Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra. Behandeling in de raadscommissie is op 14 maart. Het college stemt in met de raadsvoordracht over het verstrekken van een krediet van 260.000 gulden voor een toiletvoorziening in de parkeergarages Markenhoven en De Kolk. Uit de evaluatie van de proef met de (tijdelijke) chemische toiletten in beide parkeergarages is gebleken dat die aan de vraag voldoen. Conform het door de gemeenteraad aangenomen preadvies op de notitie over de bestrijding van wildplassen wordt een definitieve toiletvoorziening aangelegd. Behandeling in de raadscommissie is op 14 maart en in de gemeenteraad op 22 maart.

Grondzaken Het college stemt in met een onderzoek naar de mogelijke toekomstige bestemming van het complex de Amstelhof. Als eerste optie zal de vestiging van Hermitage aan de Amstel worden onderzocht. Indien nodig zullen nog een andere museale functie, dure huurappartementen voor ouderen met zorgpakket (conform het plan van de Stichting Amstelhuizen) en andere opties worden bekeken. Op 17 maart 1999 heeft de gemeenteraad ingestemd met de aankoop van een gedeelte van het complex. Het betreft het Hoofdgebouw en de helft van de grond van de Diakonie. De rest blijft in eigendom van de Diakonie. Onlangs is er overeenstemming bereikt met Amstelhuizen over de voorwaarden waaronder zij afziet van haar kooprecht. Naar een alternatief voor Amstelhuizen zal worden gezocht. Het complex kostte 18 miljoen gulden en wordt gefinancierd uit het Stadsvernieuwingsfonds. Dit bedrag moet weer als huur of erfpachtcanon terugkomen en moet worden teruggestort in het Stadsvernieuwingsfonds. De oplevering is per 1 januari 2004.

Het college stemt in met de raadsvoordracht Grondexploitatiebegroting Admiralengracht e.o. en stemt in met het kredietbesluit van het stadsdeel Bos en Lommer. Het plan is een voorbeeld van optimalisering van het ruimtegebruik. Het plangebied van de Admiralengracht wordt gevormd door het huidige sportpark Joos Banckersweg inclusief de hal van de korfbalclub Blauw-Wit, de grondstrook om het sportpark en de Joos Banckersweg zelf. Het optimaliseren van het ruimtegebruik betekent dat de huidige functies in het gebied gehandhaafd blijven. Daarnaast worden er in hetzelfde gebied 162 woningen gebouwd, 145 parkeerplaatsen gecreëerd, twee kunstgrasvelden voor de sportvereniging Blauw-Wit en een sport- en speelveld voor de buurt aangelegd. Behandeling in de raadscommissie is op 15 maart en in de gemeenteraad op 22 maart.

Ruimtelijke Ordening Het college gaat akkoord met de raadsvoordracht over het voorbereidingsbesluit over de gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan Riekerpolder. Behandeling in de raadscommissie is op 15 maart en in de gemeenteraad op 22 maart.

Het college gaat akkoord met machtiging van de directeur Grondbedrijf voor een enkelvoudige prijsaanvraag voor de bouw van duiker 2016 op het Haveneiland/IJburg bij de aannemer van brug 2002. Hiermee wordt voor dit individuele geval afgeweken van het gemeentelijke aanbestedingsbeleid.

Volkshuisvesting Het college heeft kennis genomen van het Bedrijfsplan 2000 van de Stedelijke Woningdienst Amsterdam. Het bedrijfsplan is een uitgewerkte en actuele visie van het bestuurlijk jaarplan 2000. Het bedrijfsplan wordt ter kennisneming aan de raadscommissie gestuurd.

Stadsvernieuwing Het college stemt in met de technische circulaire begroting 2001 Stedelijke Vernieuwing/ Stadsvernieuwing. Jaarlijks werd gedurende een reeks van jaren een aparte technische circulaire uitgebracht voor de begrotingsvoorbereiding van het Stadsvernieuwingsfonds. De circulaire richt zich op de begrotingsvoorbereiding van het jaar 2001 rond het budget voor Stedelijke Vernieuwing voor de stadsdelen en de Dienst Binnenstad. De overige diensten, bedrijven en sectoren zullen op een andere wijze worden ge?nformeerd over de gang van zaken rond de begrotingsvoorbereiding. In grote lijnen komt het er op neer dat in de circulaire de beproefde/bekende procedures en werkwijze van de begroting 2000 worden gecontinueerd.


B-BESLUITEN (routinematig; geen stukken)

Binnenstad Algemene Zaken * Advies Bezwaarschriftencommissie Parkeervergunningen op bezwaarschrift. * Advies op bezwaarschrift. * Advies Bezwaarschriftencommissie op bezwaarschrift.

Bouwen, Wonen en Economie * Advies op bezwaarschrift.

Algemeen Bestuur * Achtentwintig adviezen op bezwaarschriften.

Onderwijs * Besluit over onderzoeksopdracht.

Diversiteit * Besluit over verhoging budgetten.

Personeel & Organisatie * Tien brieven over ongegrond verklaring bezwaar.

Verkeer, Vervoer en Infrastructuur * Besluit over machtiging directeur dIVV.

Sociale Zaken * Beschikking op bezwaarschrift ingevolge Algemene wet bestuursrecht.

Zorg * Besluit over dienstverlening zelfstandig wonende ouderen 2000.

Afvalverwerking * Besluit over machtiging directeur Afvalverwerking.

Werkgelegenheid * Beschikking tot vaststelling indicatie o.g.v. artikel 11 Wet Sociale Werkvoorziening.

Grondzaken * Besluit over instemming met aanvullende schadeloosstelling. * Twee besluiten over machtiging directeur Gemeentelijk Grondbedrijf.

Ruimtelijke Ordening * Besluit over positieve advisering aan Gedeputeerde Staten.


Stukken die horen bij de in het college van B&W genomen A-besluiten zijn in principe openbaar en zijn - op aanvraag - vanaf de woensdag na de dinsdagvergadering in te zien in het Voorlichtingscentrum.


© gemeente Amsterdam -16-02-2000

Deel: ' Besluitenlijst B en W Amsterdam '
Lees ook