Gemeente Groningen: B & W besluiten


Molukse wijk Hoogkerk
Het college van B&W heeft ingestemd met het concept
wijkvernieuwingsplan voor de Molukse wijk in Hoogkerk. Begin jaren vijftig, bij de komst van de Molukkers naar Nederland, zijn er op verschillende plaatsen in Nederland Molukse wijken opgericht. Zo ook in Hoogkerk.
In de Molukse wijk Hoogkerk spelen een aantal problemen. Zo verkeert de in de wijk aanwezige (Molukse) kerk in bouwtechnische slechte staat, evenals een rij bejaardenwoningen. Ook het in de wijk aanwezige groen wordt niet optimaal gebruikt.
Doel van het wijkvernieuwingsplan is een aantal noodzakelijke maatregelen te kunnen nemen zoals verplaatsing van de kerk richting spoorlijn, nieuwbouw van woningen op de plaats van de kerk en sloop en nieuwbouw van de bejaardenwoningen langs de Industriestraat. Het wijkvernieuwingsplan wordt vrijgegeven voor inspraak.

Datum besluit: dinsdag, 8 februari 2000
Nota: Molukse wijk Hoogkerk

Versobering regeling buitengewoon verlof
Vorig jaar werd landelijk een akkoord bereikt over de arbeidsvoorwaarden binnen de sector gemeenten. Werkgevers en vakbonden maakten afspraken over een groot aantal onderwerpen, zoals de verhoging van het salaris en de mogelijkheid om verlof te kopen of te verkopen. Ook werd een versobering van de regeling buitengewoon verlof overeengekomen.
Na overleg met het Georganiseerd Overleg heeft het college van B&W een raadsvoorstel vastgesteld met een plaatselijke uitwerking. In dit voorstel vervalt het buitengewoon verlof dat gegeven werd bij verhuizing en bij het huwelijk van verwanten. Bij deze gebeurtenissen moet vakantieverlof worden aangevraagd. Op aandringen van het Georganiseerd Overleg is het buitengewoon verlof bij eigen huwelijk (1 dag) en ambts- en huwelijksjubileum wel intact gebleven.

Datum besluit: dinsdag, 8 februari 2000
Nota: Aanpassing lokale arbeidsvoorwaarden en
arbeidsvoorwaardenakkoord 1999-2000 (aangepaste versie)

Bestemmingsplan Binnenstad-Oost
Het college heeft het bestemmingsplan 'Binnenstad-Oost', met enkele wijzigingen, vastgesteld. Het bestemmingsplan bestaat onder meer uit het handhaven en verbeteren van de bestaande en ruimtelijke structuur, bescherming bieden aan het deel van het plangebied dat is aangewezen als Beschermd Stadsgezicht, en het versterken van de economische structuur. Het plangebied wordt begrensd door de Diepenring, de Turfsingel en het Schuitendiep, de Oosterhaven en de Oostersingel/Europaweg.
Tijdens de inspraakperiode zijn er enkele bezwaren tegen het ontwerp kenbaar gemaakt, waardoor het bestemmingsplan daarom op enkele punten is aangepast.

Datum besluit: dinsdag, 8 februari 2000
Nota: Vaststelling bestemmingsplan Binnenstad-Oost

GroenLinks maakt zich sterk voor stadsvogels
Naar aanleiding van de evaluatie van het ecologisch beleid heeft de GroenLinks fractie in het initiatief-voorstel 'Stadsvogels' een aantal voorstellen gedaan ter verbetering van de situatie voor de vogels in de stad.
Zo moet bijvoorbeeld de communicatie en afstemming tussen de stadsecoloog en de verschillende natuurorganisaties verbeterd worden. Er worden wel verschillende initiatieven genomen, ook door andere organisaties, maar de onderlinge afstemming ontbreekt nog te veel. Daarom stelt het college voor een werkgroep 'Stadsvogels' op te richten. In de werkgroep zullen verschillende partijen deelnemen, waaronder Avifauna, de IVN-vogelwerkgroep en de Vogelbescherming. Ter ondersteuning wordt een bedrag van f 25.000,- ter beschikking gesteld uit het Milieuprogramma 2000.

Datum besluit: dinsdag, 8 februari 2000
Nota: Preadvies op initiatiefvoorstel GroenLinks-fractie inzake stadsvogels

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 9 februari 2000. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Deel: ' Besluitenlijst B en W Groningen '
Lees ook