Gemeente Oosterhout


Besluitenlijst

Vergadering college van b. en w. 19 oktober 1999

School De Zwaaikom verandert per 1 augustus 2000 in praktijkschool

De Zwaaikom, een school voor speciaal voorgezet onderwijs aan moeilijk lerende kinderen, verandert per 1 augustus 2000 in een praktijkschool. Dit soort scholen zijn bedoeld voor leerlingen die via de gewone scholen in het voortgezet onderwijs weinig kans maken op een diploma of getuigschrift.

In augustus werd de Wet op het Voortgezet Onderwijs ingrijpend veranderd. Hierdoor kunnen de scholen voor speciaal voortgezet onderwijs aan moeilijk lerende kinderen in die vorm niet langer kunnen blijven voortbestaan. Voor 1 augustus 2002 moeten zij veranderen in zelfstandige scholen voor praktijkonderwijs of afdelingen voor praktijkonderwijs aan een school voor voorbereidend beroepsonderwijs. In feite heeft De Zwaaikom zich in de afgelopen jaren al heel sterk ontwikkeld in die richting. Ook uit de ontwikkeling van het leerlingenaantal in de afgelopen 20 jaar (geleidelijke groei van ongeveer 70 naar 100 leerlingen) valt op te maken dat de school in een behoefte voorziet. Het grootste gedeelte van de huidige leerlingen van De Zwaaikom zal deel gaan uitmaken van de toekomstige school voor praktijkonderwijs. Er zal dus weinig veranderen in de leerlingenpopulatie.

Laatste grondaankoop in kader realisering Weststad III

Met de aankoop van ongeveer vier hectare grond in Weststad III heeft de gemeente Oosterhout de grond die nodig is voor de realisering van industrieterrein Weststad III in haar bezit. B. en w. hebben over de aankoop principe-overeenstemming bereikt met de huidige eigenaar, de heer Frijters.

De nieuwe percelen zijn nodig voor het regelen van een goede waterafvoer voor Weststad III. Hiervoor moet de sloot ten westen van de Weststadweg worden verbreed. Bij het verlenen van goedkeuring van het bestemmingsplan voor het toekomstig bedrijventerrein gaf de Provincie alleen maar haar goedkeuring voor een gedeelte van het plan. Dit omdat een goede landschappelijke inpassing van het toekomstig bedrijventerrein ontbrak. Met de aankoop van de grond, die een bestemming als groenstrook krijgt, wordt hieraan tegemoetgekomen. Voor de totale verwerving is een prijs overeengekomen van ƒ 17,50 per m².

B. en w. stellen ontwerp-vergaderschema voor 2000 vast

Burgemeester en wethouders hebben het vergaderschema van het jaar 2000 vastgesteld. Hierin staan de raads- en commissievergaderingen voor het volgend jaar vermeld. De raadsvergaderingen vinden plaats op de dinsdagen 1 februari, dinsdag 29 februari, dinsdag 28 maart, dinsdag 2, woensdag 3 en dinsdag 30 mei, dinsdag 27 juni, dinsdag 26 september, dinsdag 7 en woensdag 8 november en dinsdag 19 december. Ook zijn gepland de bezoeken aan kerkdorpen, de werkbezoeken van het college aan instellingen (al dan niet met deelname van de raad), de wijkbezoeken en de ontvangst van speciale doelgroepen door het college. Voor het eerst horen dit jaar hierbij ook wijkbezoeken die het college per fiets aflegt.

College besluit tot aanschaf nieuw kassa-systeem voor zwembaden

Het college heeft besloten tot de aanschaf van nieuwe kaartverkoopmachines voor de zwembaden Arkendonk en de Blikken en recreatieoord De Warande. Vervanging van de oude apparaten is nodig, omdat het systeem niet millenniumproof is en er bijna geen onderdelen meer voor te krijgen zijn. De totale kosten voor het nieuwe kassa-systeem bedragen ƒ 80.000. Hiervoor is geld in de begroting beschikbaar.

B. en w. akkoord met grondruil in Vrachelen, 5e fase

Het college heeft besloten tot een grondruil, waardoor de gemeente de beschikking krijgt over bouwgrond in het bestemmingsplan "Vrachelen, fase 5". De gemeente komt daardoor in het bezit van een perceel grond van 1,54 hectare aan de Heiligerweg, dat nu nog in gebruik is bij het kwekerij- annex hoveniersbedrijf van de heer J. Pheninckx. De heer Pheninckx ontvangt een perceel van 1,93 hectare aan de Houtse Steeg plus een toegift. Om de heer Pheninckx aan de Houtse Steeg van start te kunnen laten gaan met een kwekerij is nog wel wijziging van het bestemmingsplan nodig.

Gemeente sluit contract met Baronie College over cursussen nieuwkomers

Het Baronie College verzorgt sinds een aantal jaren de Nederlandse taalcursussen voor nieuwkomers. Met de inwerkingtreding van de WIN (Wet Inburgering Nieuwkomers) is de gemeente verplicht deze cursussen aan nieuwkomers aan te bieden.
Voor de cursussen is gekozen voor een opzet van drie jaar. Ieder jaar zal de gemeente nieuwe afspraken maken met het Baronie College. Met het bijbehorende budget is rekening gehouden in de begroting. De gemeente ontvangt hiervoor geld van het rijk en hoeft hiervoor zelf dus niet te betalen. Het rijk rekent met de gemeente af op basis van het aantal gerealiseerde trajecten.

College stemt in met carnavalsfeest in Mienushal

Het college van burgemeester en wethouders heeft carnavalsvereniging De Bierridders toestemming gegeven voor het organiseren van een intern feest in de Mienushal aan de Vuurdoornlaan. De Bierridders willen met het feest het begin van het carnavalsseizoen inluiden en het officiële startsein geven voor de bouw van de carnavalswagens voor de optocht in 2000.

Subsidieverzoek Protestants Christelijke Ouderenbond afgewezen

Het college wijst het verzoek van de Protestants Christelijke Ouderenbond (PCOB) voor subsidie af. De PCOB deed dit verzoek in verband met de viering van haar 10-jarig bestaan. De bond krijgt instandhoudingssubsidie van de gemeente. Volgens het gemeentelijk Welzijnsplan wordt alleen extra subsidie gegeven, als er een bijzondere omstandigheid aan te wijzen is. Een 10-jarig jubileum wordt niet gezien als een bijzondere omstandigheid.

Oosterhout gaat aanschaf WVG-hulpmiddelen Europees aanbesteden

De gemeente Oosterhout gaat de aanschaf van hulpmiddelen die vallen onder de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) Europees aanbesteden. Dit betekent dat Oosterhout met een aantal gemeenten samen zal gaan kiezen voor één (of mogelijk twee) leverancier(s) van WVG-hulpmiddelen.
Gemeenten die met Oosterhout gaan samenwerken zijn Bergen op Zoom, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk, roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht, Zundert, Zwijndrecht, Papendrecht, Sliedrecht en Hardinxveld-Giessendam

College besluit tot vervanging rijdend materieel gemeente

De gemeente Oosterhout gaat een aantal voertuigen in eigen beheer vervangen. Hiervoor wordt ƒ 540.000 uitgetrokken. Het gaat hierbij om een Daihatsu Hijet Pick-up, een Mitsubishi FE 63TI, Stam aanhangwagens, een huissvuilwagen DAF en Haller en een containerafzetsysteem.

Oosterhout, 14 oktober 1999

Deel: ' Besluitenlijst b. en w. Oosterhout 19 okt 1999 '
Lees ook