Gemeente Achtkarspelen

http://www.achtkarspelen.nl/index.php?simaction=content&mediumid=17&pagid=137&stukid=3521.

Telefonische informatie over de bovengenoemde besluiten is verkrijgbaar bij de hieronder vermelde leden van het college van burgemeester en wethouders via telefoonnummer 0511-548267/548145). Telefonische informatie wordt gegeven door:
over besluit puntnummer:
Wnd. Burgemeester P. Adema
2, 23
Wethouder K.H. Antuma

1, 6, 9, 11, 21
Wethouder J. Lammers
3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22
Wethouder M. van der Veen
10, 14,

GEMEENTE ACHTKARSPELEN
OPENBARE BESLUITENLIJST VERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DD. 7 september 2011 Punt
nr.
Omschrijving Beslissing

1. Adviesnota SLBEL inzake verantwoording
provinciale subsidie procesmanager CJG.
Het college besluit de brief met
verantwoording provinciale subsidie
procesmanager CJG Achtkarspelen naar de
Provincie Frysln sturen.

2. Adviesnota DBOP inzake GBA audit 4e cyclus. Het college neemt kennis van de rapportage
m.b.t. het inhoudelijk en privacydeel van de
GBA audit en stemt in met de brief aan
agentschap BPR, onderdeel van het
Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties.

3. Adviesnota RPB inzake programmering
woningbouw.
Het college besluit in te stemmen met de
notitie "Programmering woningbouw
gemeente Achtkarspelen 2011- 2016" en
legt deze opinirend aan de gemeenteraad
voor.

4. Adviesnota RPB inzake vaststelling
bestemmingsplan Boelenslaan.
Het college stelt deraad voor de zienswijzen
over het ontwerpbestemmingsplan
Boelenslaan gegrond te verklaren en het
bestemmingsplan Boelenslaan gewijzigd vast
te stellen. Daarnaast stelt het college de
raad voor om voor de realisatie van vijf
woningen (aansluitend op De Wyk) een
reservering te doen op het gemeentelijk
buitenstedelijk richtgetal.

5. Adviesnota RPB inzake vaststelling lijst met categorien waarvoor geen verklaring van geen
bedenkingen (vvgb) hoeft te worden afgegeven.
Het college stelt de gemeenteraad voor om
categorien van gevallen aan te wijzen
waarvoor geen verklaring van geen
bedenkingen van de raad is vereist.

6. Adviesnota SLBEL inzake BOS- impuls.
Het college stemt in met het eindverslag
BOS- impuls.

7. Adviesnota ROR inzake planten bomen
Herinrichting Torenplein Surhuisterveen.
Het college besluit niet over te gaan tot herallocatie van de bomen aan de Gedempte
Vaart te Surhuisterveen.

8. Adviesnota RPB inzake principe verzoek omtrent de bouw van een loods aan het Hoendiep NZ te
Stroobos (Loonbedrijf Plantinga v.o.f.).
Het college besluit verzoeker op de hoogte te
stellen van de beoordelingsfactoren en hem
in de gelegenheid te stellen tot indiening van
een nadere onderbouwing aan de hand
waarvan beoordeeld kan worden of
planologische medewerking verdedigbaar is.

9. Adviesnota SLBEL inzake "Welzijn Nieuwe Het college besluit in te stemmen met het bij
- 2 -
C:\Documents and Settings\j.middel\Local Settings\Temporary Internet Files\OLKD\GLKLUN-BSO1365 openbare besluitenlijst 7 september 2011.doc Punt
nr.
Omschrijving Beslissing
Vorm", uitwerking uitvoering welzijnstaken
ouderen.
de adviesnota gevoegde raadsvoorstel en
notitie "Welzijn Nieuwe Vorm", uitwerking
uitvoering welzijnsaken ouderen en dit
raadsvoorstel besluitvormend te agenderen
voor de raadsvergadering van 29 september
2011.
10. Adviesnota SLBEL inzake jaarverslag 2010 en
Begroting 2011 ROOBOL.
Het college besluit het jaarverslag 2010 van
de Stichting Roobol goed te keuren en deze
voor te leggen aan de raad.
11. Adviesnota BVFB inzake raadsvoorstel
begrotingswijziging 29-09-2011.
Het college besluit het raadsvoorstel ter
instemming aan de raad voor te leggen in de
vergadering van 29 september 2011.
12. Adviesnota ROR inzake handhavingsbeleid
vervallen en verpauperde panden.
Het college besluit het voorstel
'Handhavingsbeleid vervallen en
verpauperde panden' ter besluitvorming voor
te leggen aan de gemeenteraad.
13. Adviesnota ROR inzake bijdrage project
Zelfontdekkend Gastheerschap.
Het college stemt in met een eenmalige
bijdrage van maximaal 7.618 (inclusief
BTW) aan het project Zelfontdekkend
Gastheerschap.
14. Adviesnota ROR inzake wijziging bebouwde
komgrenzen Buitenpost en Kootstertille.
Het college stelt de raad voor om nieuwe
bebouwde komgrenzen op de noordelijke
ontsluitingsweg naar het industrieterrein De
Swadde te Buitenpost en op de
noodontsluitingsweg van de Alde Dyk naar
het industrieterrein Oastkern te Kootstertille
vast te stellen.
15. Adviesnota ROR inzake versmalling Baansein. Om de verkeersdrukte in de woonstraten Hurdrider en Lange Streek te beperken
besluit het college de als proef aangebrachte
versmallingen in de weg naar de
parkeerterreinen bij de Lidl en NZPH te
handhaven.
16. Adviesnota RPB inzake hoofdstuk Inspraak en
overleg en ontwerpbestemmingsplan Surhuizum.
Het college stemt in met het hoofdstuk
Inspraak en overleg en legt deze
informerend aan de gemeenteraad voor. Het
college heeft ook besloten het (gewijzigde)
ontwerpbestemmingsplan Surhuizum ter
visie te leggen voor zienswijzen nadat het
hoofdstuk Inspraak en overleg in de raad is
behandeld en de aanpassingen in het
ontwerpplan zijn verwerkt.
17. Adviesnota RPB inzake hoofdstuk Inspraak en
overleg Partile herziening bestemmingsplan
Harkema-dorp, Reitsmastrjitte 73-75-75a en
ontwerpplan.
Het college stemt in met het hoofdstuk
Inspraak en overleg en legt deze
informerend aan de gemeenteraad voor. Het
college heeft ook besloten het (gewijzigde)
ontwerpplan Partile herziening
bestemmingsplan Harkema-dorp,
Reitsmastrjitte 73-75-75a ter visie te leggen
voor zienswijzen nadat het hoofdstuk
Inspraak en overleg in de raad is behandeld
en de aanpassingen in het ontwerpplan zijn
verwerkt.

- 3 -
C:\Documents and Settings\j.middel\Local Settings\Temporary Internet Files\OLKD\GLKLUN-BSO1365 openbare besluitenlijst 7 september 2011.doc 18. Adviesnota RPB inzake vaststelling
bestemmingsplan Harkema-centrum (incl. nieuw
welstandskader). Project actualisering
bestemmingsplannen Achtkarspelen.
Het college stelt de raad voor het
bestemmingsplan Harkema-centrum
gewijzigd vast te stellen. Daarnaast stelt het
college de raad voor de in het
bestemmingsplan voorgestelde wijziging van
de welstandsnota vast te stellen en te
bepalen dat deze wijziging onderdeel
uitmaakt van de (herziene) Welstandsnota.
19. Adviesnota BREI inzake verordening
duurzaamheidslening.
Het college besluit de verordening
duurzaamheidslening Achtkarspelen ter
vaststelling voor te leggen aan de raad.
20. Adviesnota BGRN inzake toevoegen
monumentale bomen aan bomenlijst.
Het college besluit 11 bomen aan de
monumentale bomenlijst tot te voegen om
deze bomen in de toekomst te beschermen
tegen kap.
21. Adviesnota SLBEL inzake voordracht nieuw
bestuurlid Roobol.
Het college stelt de raad voor mevrouw A.
Postma-Kuipers uit Buitenpost te benoemen
als bestuurslid van de stichting Roobol.
22. Adviesnota RPB inzake ontwerp-projectbesluit
voor de bouw van een jongveestal aan de
Parallelweg 2 te Buitenpost.
Het college stemt in met het ontwerpprojectbesluit voor het oprichten van een
jongveestal op een perceel aan de
Parallelweg 2 te Buitenpost en legt het
ontwerpprojectbesluit en de
ontwerpbouwvergunning ter inzage.
23. Adviesnota CSD inzake vaststellen Verordening
Antidiscriminatievoorziening.
Het college besluit de Verordening
Antidiscriminatievoorziening ter vaststelling
voor te leggen aan de gemeenteraad.

Deel: ' Besluitenlijst B&W Achtkarspelen 08-09-2011 '
Lees ook