Gemeente Alkmaar
BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 11 oktober 2011 Aanwezig: P.M. Bruinooge, voorzitter mr. P. de Baat MPM drs. V.H. Kloos J.P. Nagengast MBA mw. M. Hamberg drs. M.L. Hagen mw. A.J.A. van de Ven ir. J.A.M. Krieckaert, loco-secretaris Afwezig: dr. J.C.M. Cox

1.

Opening De besluitenlijst van de vergadering van 4 oktober 2011 wordt vastgesteld. Besluiten Septembercirculaire 2011 gemeentefonds Samenvatting / bestuurlijke presentatie: In de septembercirculaire gemeentefonds 2011 worden de effecten van de miljoenennota op de Algemene uitkering uit het gemeentefonds toegelicht. De belangrijkste wijziging ten opzichte van de meicirculaire betreft de verlaging van de accresraming voor het jaar 2012: deze leidt tot een lagere raming van de Algemene uitkering van 1,3 mln. t.o.v. de raming die in de begroting 2012 is opgenomen (gebaseerd op de meicirculaire). De raming wordt daarnaast verlaagd met 100.000,-- als gevolg van de ontwikkeling van de uitkeringsbasis, waardoor een totale verlaging resulteert van 1,4 mln. In de begroting 2012 is voorzichtigheidshalve 2 mln. opgenomen voor nadelige ontwikkelingen. Daarmee kan dit nadeel worden opgevangen. Voor 2011 wordt de raming verhoogd met 126.000,--, als gevolg van het vervallen van de verdeelreserve 2009 en de ontwikkeling van de uitkeringsbasis.

2.

11.2638 De Baat

Besluit: 1. De raming van de Algemene uitkering gemeentefonds in 2011 vast te stellen op 106.337.500,-- en de verhoging t.o.v. de huidige raming ad. 432.500,-te verwerken in de volgende begrotingswijziging 2011. 2. Voor de extra middelen in 2011 (zie toelichting in de nota) het volgende te besluiten: de bedragen ad. 64.954,-- voor Regionale coördinatie nazorg exgedetineerden en 50.000,-- Eigen Kracht toe te voegen aan de reserve taakmutaties; voor de bedragen ad. 127.858,-- Vrouwenopvang en 20.194,-Maatschappelijke opvang en OGGZ centraal een stelpost op te nemen en de sector Samenleving de opdracht te geven hiervoor een plan ter besteding in te dienen: het bedrag ad. 43.123,-- toe te voegen aan het uitgavenbudget WMO. 3. De raming van de Algemene uitkering gemeentefonds in 2012 vast te stellen op 104.269.000,-- en dit te verwerken in de eerste begrotingswijziging 2012. 4. Het in de begroting 2012 opgenomen bedrag voor nadelige ontwikkelingen te verlagen met 1,4 mln.. 5. Voor de extra middelen in 2012 (zie toelichting in de nota) het volgende te besluiten: de aanpassing van het bedrag normering lokaal inkomensbeleid ad. 44.000,-- weer toe te voegen aan het uitgavenbudget; voor de bedragen ad. 232.975,-- transitiekosten AWBZ en 467.700,-- Bijzondere bijstand voor kwetsbare groepen, centraal een stelpost op te nemen en de sector Samenleving de opdracht te geven hiervoor een plan ter besteding in te dienen; de geraamde inkomst in de begroting 2012 voor de specifieke uitkering Centra voor jeugd en gezin af te ramen. 6. Deze nota ter kennisgeving naar de commissie Bestuur en Middelen van 25 oktober a.s. te sturen. 11.2589 De Baat Bestuurs- en management rapportage Samenvatting / bestuurlijke presentatie: In de bestuursrapportage van september worden de afwijkingen in de uitvoering van de begroting gerapporteerd. Daarbij gaat het om beleidsmatige, financiële en prestatiegerichte afwijkingen. De indeling volgt de begroting. Daaraan zijn toegevoegd de specifieke rapportage onderdelen zoals de analyse op de investeringen, ingekomen subsidies en de voortgang in de bezuinigingsvoorstellen. Financieel gezien laat de bestuursrapportage een negatief effect op de exploitatie 2011 zien van 5,3 mln. Dit bedrag is als incidenteel aangemerkt, in afwachting op nadere analyses. In de meirapportage was een negatief effect van 1,3 mln. gemeld. De belangrijkste mutaties betreffen: de afboeking van de boekwaarde van YXIE ad. 2,1 mln.; lagere parkeerinkomsten ad. 0,7 mln.; de hogere lasten voormalig wethouders ad. 0,3 mln.; dubbel ingerekende rijksbijdrage vrouwenopvang 1,6 mln. (zie ook meirapportage); hogere lasten minimabeleid en werkgelegenheidsbevordering 0,5 mln.;

2

-

voordelen op milieu en leefomgeving ad. 0,5 mln.; nadelen op projecten ad. 2 0,5 mln.

Besluit: 1. De algemeen directeur de opdracht te geven een diepte-analyse van de parkeerinkomsten te maken, mede in relatie tot parkeren in balans en de resultaten hiervan uiterlijk in december aan te bieden. 2. De algemeen directeur de opdracht te geven te komen met de BUIG monitor en de resultaten hiervan uiterlijk in december aan te bieden. 3 De algemeen directeur de opdracht te geven te komen met een beter sturingsmechanisme met betrekking tot de bedrijfsvoering/loonkosten in- en extern. 4. De extra lasten als gevolg van de aanstelling van bestuursassistenten te verantwoorden in de jaarrekening 2011. 5. Het product WMO op programma Zorg gezien de politieke lading op te nemen in de bestuursrapportage. 6. De financiële effecten van het stopzetten van de verbouwing van De Vest en de verhoging van het btw percentage naar 19% in de bestuursrapportage op te nemen; deze effecten vooralsnog als incidenteel aan te merken. 7. De onderdelen in het overzicht 3 begrotingswijziging 2011 en 1 begrotingswijziging 2012 te verwerken in de respectievelijke begrotingswijzigingen. De bestuursrapportage ter kennisgeving aan de commissie Bestuur en Middelen van 25 oktober aan te bieden.
e e

8.

11.2622 De Baat

Belastingverordeningen 2012 Samenvatting / bestuurlijke presentatie: Om de in de begroting 2012 geraamde opbrengsten te realiseren dienen de belastingtarieven aangepast te worden. Verder dienen de belastingverordeningen op enkele punten geactualiseerd te worden. Besluit: De gemeenteraad voor te stellen de (wijzigingen) belastingverordeningen 2012 vast te stellen.

11.2301 De Baat

Organisatieverordening en mandaatregister P&O Samenvatting / bestuurlijke presentatie: De organisatieverordening en het mandaatregister P&O vragen om aanpassing aan recente organisatiewijzigingen en aan de wens van het college leidinggevenden in functieschaal 13 en hoger zelf te benoemen. Besluit: De organisatieverordening en het mandaatregister P&O vast te stellen.

3

11.2623 Kloos

Vaststelling bestemmingsplan Schelphoek-Zuid Samenvatting / bestuurlijke presentatie: Het ontwerp-bestemmingsplan Schelphoek-Zuid heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen. Naar aanleiding hiervan zijn enkele zienswijzen ingediend door de bewoners/eigenaren van de woonboten in de Singel. Deze zienswijzen zijn gericht tegen de geplande nieuwe brug over de Singel. Daarnaast is een zienswijze ontvangen van de Historische Vereniging Alkmaar (HVA). Deze is gericht tegen de vormgeving van de brug over de Singel, het risico op aantasting van de historische Singel door bijgebouwen en individuele beschoeiing langs de Singel en de vrees dat het bestemmingsplan onvoldoende waarborgen bevat voor de gewenste variatie in hoogte en gevels voor de woningen langs het water. Er kan nu een besluit genomen worden over de beantwoording van de zienswijzen, de eventuele aanpassingen aan het bestemmingsplan en het voorstel aan de gemeenteraad om het bestemmingsplan vast te stellen. Besluit: 1. De ingekomen zienswijzen op het bestemmingsplan ontvankelijk te verklaren. 2. In te stemmen met de "Nota van beantwoording zienswijzen bestemmingsplan Schelphoek-Zuid". 3. In te stemmen met voorgestelde aanpassingen van het bestemmingsplan naar aanleiding van de zienswijzen en de ambtshalve wijzigingen. 4. De "Nota van beantwoording zienswijzen bestemmingsplan Schelphoek-Zuid" en het bestemmingsplan Schelphoek Zuid ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.

11.2614 Nagengast

Motie Duurzaamheidsparagraaf Samenvatting / bestuurlijke presentatie: Op 11 november 2010 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen om beleid, dat 2 van invloed is op toe- of afname van CO -emissie of conventionele energie te voorzien van een duurzaamheidsparagraaf. Hiermee kan worden ingestemd. Besluit: In te stemmen met bijgevoegde beantwoording.

11.2630 Nagengast

Invoering Incident Management op Alkmaars deel van de Ring Samenvatting / bestuurlijke presentatie: Incident Management (IM)omvat een pakket van maatregelen en afspraken om verbindingswegen na een incident z.s.m. voor het verkeer vrij te maken, met inachtneming van de verkeersveiligheid, belangenbehartiging van mogelijke slachtoffers en beheersing van schade. IM vindt al plaats op rijks- en provinciale wegen waaronder de Ring rond Alkmaar. Aan het college wordt verzocht accoord te gaan met invoering van IM op de Alkmaarse delen van de Ring, te weten deel Smaragdweg en Huiswaarderweg en hiervoor een overeenkomst met de provincie aan te gaan. IM zal op deze wegen worden ingevoerd volgens de `Beleidsregels Incident Management Rijkswaterstaat'.

4

Besluit: 1. Aan te sluiten bij de Regeling Incident Management uit het Handboek Incident Management provincie Noord-Holland. 2. Aan de provincie Noord-Holland opdracht te geven Incident Management toe te passen op de betrokken wegen in de gemeente Alkmaar, te weten de Huiswaarderweg - van M.L.Kingweg (N9) tot Schagerweg (N245) en de Smaragdweg ­ vanaf Heilooertolweg tot op/afritten A9 / N242. 3. Het hoofd van de sector Stadsbeheer te machtigen de desbetreffende overeenkomst aan te gaan. 11.2660 Nagengast Vaststelling Alkmaars Energieprogramma: samen op weg naar Duurzaamheid Samenvatting / bestuurlijke presentatie: Op basis van de door de raad juni 2009 vastgestelde Klimaatagenda is het door B&W vast te stellen "Alkmaars Energieprogramma: samen op weg naar Duurzaamheid" ontwikkeld. Dit programma geeft aan hoe de doelen van de Klimaatagenda de komende jaren worden gerealiseerd. Alkmaar pakt de thema's aan, waarbij de locale overheid effectief kan bijdragen. De vier prioritaire thema's daarbij zijn: · Duurzaam verkeer en vervoer, · Uitbreiding Warmtenet HVC over Alkmaar, · Aanpak woningen bestaande stad, · Regionale Duurzame Energieopwekking. De door de HVC uitgevoerde Energiescan is belangrijk om te weten op welke thema's of gebieden we het meest effectief kunnen optreden. Dat zijn de vier bovengenoemde thema's én energiebesparing bij bedrijven en instellingen en bij eigen gemeentelijke gebouwen en vervoer. Deze scan wordt daarom tegelijkertijd met het programma aan u voorgelegd. De gemeente pakt deze opgave aan met heel Alkmaar. Samenwerking extern en intern staat centraal en communicatie is daarom een hoofdbestanddeel van de aanpak. Samen met inwoners, bedrijven en instellingen werken we aan de realisering van de doelen. Bij de aanpak is het gehele gemeentelijk apparaat betrokken: van verkeer, economische zaken, stadsbeheer, vastgoedbeheer en inkoop tot afvalinzameling en sport. Van alle sectoren en vakgroepen wordt inzet verwacht en in praktijk is van deze samenwerking al sprake. Gekozen is daarom voor een programmatische aanpak dwars door de organisatie. De doelen zijn ambitieus en vragen meer inzet in termen van geld, mensen en prioriteit dan op dit moment beschikbaar. De komende periode moeten we kijken hoever we komen en welke inzet van middelen bij de gekozen ambitie past.

5

Besluit: 1. Kennis te nemen van de Energiescan Alkmaar. 2. Het "Alkmaars Energieprogramma: samen op weg naar Duurzaamheid" vast te stellen met als prioriteiten: Duurzaam verkeer en vervoer; Uitbreiding Warmtenet HVC over Alkmaar; Aanpak woningen bestaande stad; Regionale Duurzame Energieopwekking. 3. Dit programma met bijlagen ter kennis te brengen van de raadscommissie SOB. 4. De raad voor te stellen het bedrag van 1,2 miljoen voor het programma in 2012 beschikbaar te laten stellen uit de reserve incidenteel nieuw beleid, via bijgaand raadsvoorstel. 11.2607 Nagengast Beantwoording motie Leefbaar Alkmaar Digitale dagkaart Samenvatting / bestuurlijke presentatie: In de raadsvergadering van 2 juli 2009 is door de Raad een motie aangenomen met betrekking tot digitale dagkaart. In bijgaande brief wordt deze motie beantwoord. Besluit: In te stemmen met bijgaande beantwoording. 11.2527 Hamberg Krediet vervangende nieuwbouw p.c. basisschool De Prinsenhof Samenvatting / bestuurlijke presentatie: De vervangende nieuwbouw voor p.c. basisschool "De Prinsenhof II" aan de Amstelstraat is onderdeel van het totale onderwijsproject aan de Amstelstraat. In dit project wordt ook de vervangende nieuwbouw voor de vso afdelingen van "De Alk" en "De Ruimte" (speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen en kinderen met een meervoudige handicap) gerealiseerd. De beide nieuwbouwplannen worden zoals vermeld in de startnotitie "Scholen aan de Amstelstraat", als één bouwproject aangemerkt, waarbij de gemeente Alkmaar als bouwheer zal optreden. Voor de vervangende nieuwbouw van "De Alk" en "De Ruimte" is in de jaarschijven 2011 en 2012 van het Investeringsplan 2011-2014 al een budget van in totaal 5.942.000 beschikbaar. Voor de vervangende nieuwbouw van "De Prinsenhof II" moet nog een krediet beschikbaar worden gesteld, teneinde de voortgang van het bouwproces niet in gevaar te brengen. Besluit: In te stemmen met bijgaand raadsvoorstel.

6

11.2656 Hamberg

Rapportage Woningbouw augustus 2011 Samenvatting / bestuurlijke presentatie: Twee keer per jaar stelt de vakgroep Wonen Beleid de Rapportage Woningbouw Alkmaar op om inzicht te krijgen in de voortgang van de nieuwbouwproductie en verkoop van woningen, en van de woningbouwplannen op lange termijn. De Vakgroep heeft dit keer voorgaand aan het updaten van alle woningbouwgegevens, een online evaluatie gehouden onder bestuurders en medewerkers van de gemeente die de rapportage halfjaarlijks ontvangen. Er is een verbeterslag gemaakt in de vormgeving van gegevens, analyses en resultaten. Ook is er informatie toegevoegd over de verkoop en over de vraag van de woonconsument in relatie tot de woningbouwprogramma's. Bijgaand de Rapportage Woningbouw Alkmaar, nieuwe stijl (peildatum 1 augustus 2011). Besluit: 1. Kennis te nemen van de bijgevoegde rapportage. 2. De rapportage ter kennisname aan te bieden aan de raad door middel van de bijgevoegde brief.

11.2539 Van de Ven

Actieprogramma college en landschapsplan Westrand Samenvatting / bestuurlijke presentatie: In het Coalitie-accoord, en in het Actieplan van het college is in de paragraaf Groen en duurzaam Alkmaar opgenomen: "Voor 1 januari 2013 ontwikkelt het college samen met Bergen een landschapsplan voor de overgang van de Westrand richting binnenduingebied". Afgelopen periode zijn voor dit landelijke gebied al verschillende plannen vastgesteld gericht op het behouden en versterken van de natuur- en cultuurhistorische waarden. Geconstateerd kan worden dat daarmee aan het actiepunt reeds invulling gegeven is. Voorgesteld wordt om de raad hierover middels een memo te informeren. Besluit: De gemeenteraad met bijgaand memo te informeren dat aan het actiepunt uit het collegeprogramma met betrekking tot het overgangsgebied richting binnenduinrand reeds voldoende invulling gegeven is.

11.2664 Van de Ven

Ondertekening Uitvoeringsovereenkomst Overdie 2011 Samenvatting / bestuurlijke presentatie: Met deze overeenkomst bekrachtigen de gemeente Alkmaar en de corporaties Woonwaard Noord-Kennemerland en Van Alckmaer de afspraken over de activiteiten en projecten die de corporaties in het jaar 2011 uitvoeren in de wijk Overdie. Deze uitvoeringsovereenkomst is opgesteld op verzoek van het Centraal Fonds Volkshuisvesting, ter onderbouwing van de aanvraag van bijzondere projectsteun voor 2011.

7

Besluit: 1. In te stemmen met de uitvoeringsovereenkomst Overdie 2011. Burgemeester: 2. Wethouder Van de Ven te machtigen om namens gemeente Alkmaar de uitvoeringsovereenkomst te ondertekenen.

8

---- --

Deel: ' Besluitenlijst B&W Alkmaar 04-10-2011 '


Lees ook